Guestbook

Jekk joghgobkom uzaw dan il-Guestbook biex thallu kummenti rigward it-Team ta Bormla. Dawn il-kummenti jigu iccekjati qabel ma jigu ippublikati “online”.

Kritikizmu gust huwa accetat pero kritiki horox jew kummenti bl-lingwa hazina jigu imnehhija mil-ewwel.

Grazzi.

Responses

 1. lewwel nies prosit kbira ghal min hareg bl idea ta sit https://stgeorgesfc.wordpress.com u l min qed jaggorna. nahseb li jekk tibqa sejra hekk u tizded fil popolarita jizdied l interess fuq il club ta Bormla St.George’s.

 2. Proset tal-website……Updated a lot…..Best Regards For your new Season….

 3. Prosit Tal-Website Il-Gdida Vera Interessanti!! Updated Izjed Mil-WebSite Ufficjali!! Keep It Up!!

 4. Very nice site!

 5. nispera li nkun fit al kontra l birgu ax ha tini rasi.

 6. WHAT A TEAM KEEP IT UP BLUES THANKS COACH, PLAYERS,SUPPORTERS AND THE COMITEE. THATS FOOTBALL BLUES YOU WERE GREAT.

 7. Nibda biex niringrazzja li Micheal ta kemm ta hin u Xoghol ghas servizz tal klub.Naqbel 100% ma dak li qal “hemm bzonn issir riforma fin-Nursery. Minnufih, trid issir kampanja biex nies voluntiera jidhlu fil-kumitat tan-Nursery biex jghinu lil ftit li hemm. Dan il-kumitat ghandu jkun awtonomu. Jekk ma jsirx hekk in-Nursery taghna ser tmut mewta naturali u b’hekk ikun hemm konsegwenzi koroh hafna fuq is-St. GEORGES.”

 8. Naqbel hafna ma Ray, mill-ewwel hdax li bdew kontra Pieta, kien hemm prodott tan-nursery: Manuel Sevasta, Glenn Bonello, Emerson Amaira, Silvio Scibberas, u minix cert jekk Toni Bonello ukoll. Plus li dahlu Gullu, Daniel u Fellus li huma prodotti tal club ukoll. Jekk qed nizbalja ikoreguni. Gifiri ara kemm il club mar min fuq bdawn il players li min hawn nirringrazjom b qalbi kollha tal gih li qed jatu lil club.

 9. Issa inutli noqodu nitfu it tort fuq dak u fuq l iehor li hu zgur li hemm bzon isir xi haga u hawn fejn naqbel ma machael meta qal li hemm bzonn issir riforma fin-Nursery. Minnufih, trid issir kampanja biex nies voluntiera jidhlu fil-kumitat tan-Nursery biex jghinu lil ftit li hemm. Dan il-kumitat ghandu jkun awtonomu. Jekk ma jsirx hekk in-Nursery taghna ser tmut mewta naturali u b’hekk ikun hemm konsegwenzi koroh hafna fuq is-St. GEORGES.
  niftakru li min Bormla johorgu hafna plejers li kapaci jaghmlu karrira fil futbol. niftakru li f Bormla hemm potenzjal u jekk niehdu hsieb it tfal ghada pitghada jkollna tfal prodoti taghna stess xi hadd semma bosta ismijiet ta plejers prodot ta St.George’s u dan meta kelna nursery li miex profesjonali forsi grazzi ghas sagrificju ta ftit nies fostom George pero nahseb li kien hemm tfal li marru u ghamlu isem ma clubs ohra jekk mhux sejjer zball bhal Miguel Mifsud u Mark Marlow.
  Nahseb wasal iz zmien li niehdu in nursery bis serjeta u ghala le ma ahniex kapaci jkolna nursery profesjonali. nemen li chris kapaci jsib bniedem li jkun president li kapaci jmexija bmod profesjonali u mhux just biex nghidu li ghandna nursery u nkunu nistu niehdu l frott minha

 10. Nixtieq li kif qal Ray jersqu aktar nies biex jaghtu daqqa t’id. Mhux fin-Nursery biss ghandna bzonn. Jien kemm ili President, u din hi l-ghaxar sena, dejjem tlabt ghal aktar ghajnuna. Jiddispjacini nghid li ma’ tantx kien hemm min offra ruha ghax-xoghol. Li tkun fil-kumitat ifisser xoghol u sagrificcji. U min jidhol f’kumitat u mhux lest li jwettaq dawn il-hidmiet, ikun qed iwahhlu lil shabu.

  U n-Nursery hi problema. Jien dejjem harist lejha bhal is-salvazzjoni ta’ dan it-team. Izda dejjem sibniha difficli biex ikollna nies li joffru ruhom ghax-xoghol. Ghalhekk qed naghmel talba formali, sabiex min jixtieq jissieheb fil-kumitat tan-Nursery, jista’ javvicina lili jew xi hadd minn shabi. Il-hsieb hu li jkun hemm kumitat indipendenti minn dak tal-kbar. dejjem hekk xtaqna. Sa issa qatt ma’ wasalna

 11. IL BIERAH FUQ STAZZJON TAT TV LOKALI IDDISGUSTAJT RUHI FIL PROGRAMM L-ARGUMENT.DAWN DAMU IWEDUNA LI SER JURU IL GOALS KOLLHA LI SARU IS SIBT U IL BIERAH IZDA UREWNA TAL BIERAH BISS GHAX QALU LI IL HIN KIEN KONTRA TAGHOM TAF XI JMISSHOM QALU KEMM KIEN PROGRAMM VOJT U FQIR GHALL MIN RAH KULHADD JIGGIELED FUQ IT TALJANI U L-INGLIZI U BIEX NARAW IL GOALS TAGHNA MA KIENX HEMM HIN? IMISSKHOM TISTHU BASTA HAFNA PAROLI U POSI AHNA X JIMPURTANA MILL BARRANIN GHAMLU PROGRAMM SURA JEKK JOGHGOBKOM.

 12. naqbel perfetament ma li qal Stephen . dwar michael li nista nghid li ghandna nuru aprezament lejh li ma naqbilex mieghu hu meta qal ” Ahna ma nistghu qatt nikkompetu ma dawn ghax dawn huma tnejn mill-ahjar nurseries” ghax bhal ma qal hu stess “meta Mario Attard (f’isem il-Cospicua Rangers) kien jiehu hsieb in-Nursury u nista nghid li dak kien wiehed mill-ahjar zminijiet Dak iz-zmien jien kont biss COUNCIL MEMBER u nahseb li kien sar zball kbir li l-kumitat ma kienx ghen bizzejjed finanzjarjament u Mario spicca qata’ qalbu.”
  Ghallura nemmen li ahna kapacci jkolna nursery bhalhom.
  u hawn ta min jinota li Micheal qed jammetti li sar zball kbir ghalija meta xi hadd jameti li sar zball mhux sinjal ta djufija imma sinja ta irgulija.

 13. Hbieb kullhadd jikteb biex isir xi haga reguard in-Nersery ta St Georges fc.Sempilci hafna,kull ma ghandu jsir huwa li flok il hafna kitba li mhux qeghda jservi ta gid hudu nteress u ersqu l-quddiem u ghati s- sehem tieghek bil fatti u mhux dejjem tridu iddahhlu lil President biex forsi jsir xi haga.Tafu xjonqsu jaghmel il-President Chris Aguis{il-Wefi}li jaqbad xkupa u mop u jiknes u jahsel hu,u ma nohodiex bi kbira li diga ghamilha.KURAGG HUDUH IL-PASS.Grazzi.

 14. Ilbierah il-kumitat flimkien mal-players iltqajna filghaxija wara it-tahrig u lkoll flimkien ma l-istaff tekniku kilna u geddidna ftit memorja meta qadna naraw siltiet tal-loghob ta’ meta konna premjer. Permezz ta’ dawn il-ftit kelmiet nixtieq f’isem il-kumitat nirringrazzja l-players kollha, kemm dawk tal-lokal u, ukoll dawk li qed jilghabu maghna ghal l-ewwel darba ta’l-atmosfera sabiha li ghandna fit-tim. Grazzi mill-qalb.

 15. hbieb jekk vera ghandkom lil dan it team ghamlu kif qallikom turu wait ejjew u ghajnu kull naqra toghd

 16. hbieb ergajna irbahna u issa mhux kumbinazjoni urejna li ghandna team u team ta vera kulhadd maqud,laghbna min qalbna u ergajna irbahna bil kuragg u hiela kbira,thanks tas support taghkom kien kbir u qawwejtula qalbna,wara dawk id daqqiet li tawna u konna minn taht irbahna b sahha kbira grazzi lil kulhadd specjalment lil gulu joseph dalli keep it up bold

 17. Ghadda weekend mill-aktar impenjattiv ghat-teamijiet kollha ta’ St.George’s, ghax tajjeb li nfakkar li St.George’s mhux il-kbar biss. I-Sibt kellna lill-Under 15 fis-2.00, fit-3.00 kellna lill-kbar u lill-ball boys u fl-4.00 kellna l-Under 17, imbaghad il-Hadd filghodu kellna l-Under 19. Bicca xoghol kbira li rnexxilna nilhqu dal-commitments kollha. Hawn nixtieq nirringrazzja lil Michael li offra sabiex jitla mal-Under 17.

  Meta dal-weekend ghaddejna minn din is-sitwazzjoni, gharaft kemm hu mportanti li jkollna kumitat independenti u awtonomu li jiehu hsieb in-Nursery. Hekk biss nistghu nibqghu nimxu l-quddiem u nzidu l-isforzi taghna biex inkunu aktar organizzati u nilhqu lit-tfal kollha. Jien tkellimt ma’ shabi li kollha accettaw din il-proposta tieghi. Ghalhekk qed naghmel talba u sejha ghal min jixtieq jghin f’kumitat ta’ Nursery ta’ St.George’s li tkun awtonoma. Kull min hu nteressat jista’ jikkuntatjani jew b’email christagius@gmail.com. Bill-quddiem nghid grazzi lil min ser jilqa’ din l-istedina.

 18. Prosit kbira tmur ghal kull minn ta sehemu,specjalment lil Players u l-Coach Joey.Jien ma stajx inkun presenti imma jien kont kunfidenti hafna fil players, li kienu determinati li mill Ground ma johorgux idejhom vojta.Tkellima hafna kif konna ser nigu trattati fil ground,u kullhadd accetta is-sahha tat Team oppost,ghalekk giet din ir-rebha.Prosit Kbira ghax l-ewwel pass ghamiltuh.

 19. Kif qal il Pres.Chris kelna weekend impenjattiv hafna.Jien kont diga ddecidejt li ma nibqax naghti izjed ir-rizultati tat teams li niehu hsieb jien,pero hassejt li mhux sew.Ghalkemm ahna qeghdin f diffikulta kbira biex innizzlu team kompetittiv li jkunu nistghu ngibu xi rizultat.Ezempju ta dan kien it-Team tas 17 li hrigna tellifa bli score ta 7-1 kontra Marsa.Il-Hadd fil-ghodu laghbna il Minors u hrigna tellifa bli score ta 4-1 kontra St Venera.Impenn u ghajnuna ghanda tigi minn kullhadd.

 20. proset bojs ergijna tlijna targa isa eja ha nahdmu al li geja ha nehu gerha gbira min fuq in nis

 21. Nibda biex nifrah lil min hu nkarigat ta’ dan is-sit gdid. Nappella lil Stephen biex jiehu hsieb il-virus li dahal fis-sit l-iehor. Nahseb li dan qed izomm xi nies milli jaghtu l-kontribut taghhom. ‘l quddiem lest li nikteb fuq l-istorja bikrija ta’ dan it-tim biex nuru lil kulhadd li ahna IL-VERA PIJUNIERI (WAHIDNA) TAL-FUTBOL MALTI. Nenfasizza li l-loghob tal-ballun go Bormla beda fl’1885 u ghalhekk ser naghlqu 125 sena fis-sena li gejja 2010. Nappella lil kumitat biex juza dan it-tragward storiku halli igib ,sponsor ghat-tim taghna. Rigward in-NURSERY jien ga hloqt diskussjoni importanti biex din tkun AWTONOMA. Issa li l-kumitat qabel ufficjalment ma din l-istruttura, nispera li jkun hemm min jidhol ghal din il-missjoni, hekk bzonjuza. EMERSON AMAIRA u ohrajn, zgur li japprezzaw l-isforz li sar minn ftit nies, biex huma johorgu plejers fit-tim mahbub taghna. NIFRAH LIL KULL MIN GHANDU X’JAQSAM MAS-ST. GEORGE’S F.C. GHAL PRESTAZZJONIJIET SBIEH LI QED JAGHMEL IT-TIM TAL-KBAR U FL-ISTESS HIN NIFRAH UKOLL LIL DAWK IL-FTIT NIES LI ZAMMEW IN-NURSERY HAJJA!

 22. Nhar is-Sibt mort nara lit-Team taghna jilghab kontra Hamrun S.Kienet loghba tajba ghalkemm tlifna.Fdin il-loghba hareg il-karattru u d-dixxiplina li dan l-istagun it-Team qieghed jiprezenta ruhu bih fil Ground.Kull player baqa jilghab il-loghba fil posizzjoni tieghu ghalkemm f oppinjoni tieghi r-Referee kien daqxejn ahrax fit tkeccija ta M Sevasta.Naghti prosit lil Players ,Coach Joey,u lis-Supporters.

 23. prosit lil minors tas st georges avolja tlifna imma it tfal jaxquk tarhom zghar jilghabu u jaghmlu hilithom u prosit tas saporters li jigu jaraw u lic choch luis sultana

 24. Niehu gost nara’ kummenti bhal dan ta’ hawn fuq ta’ Charlene Mamo. Jien din l-ghaxar sena tieghi bhala President ta’ St.George’s. Il-holma tieghi dejjem kienet u ghada li jkollna Nursery organizzata bis-serjeta daqs l-aqwa li hawn Malta. Minn Bormla ghadhom johorgu players li jaghmluha fil-First u Premier.

  Ili nappella sabiex aktar nies jaghtu daqqa t’id fit-tmexxija tat-teams taghna. Illum ghandna team ghal kull kategorija, u qed ikollna tfal sa minn eta ta’ 6 snin. U allura tistghu tifhmu kemm qed issir aktar difficli ghall-ftit nies li qed jahdmu fil-kumitati tat-team ta’ St.George’s u St.George’s Youth Football Nursery.

  Ghalhekk qed nerga’ naghmel appell, sabiex min ghandu imqar siegha fil-gimgha x’joffri ghat-team taghna, sabiex jaghmel kuntatt mieghi (christagius@gmail.com). Ghandna bzonn hafna l-ghajnuna taghkom il-genituri. It-tfal taghna jixirqilhom l-ahjar. Ma’ ghandhom xejn anqas minn tfal ta’ lokalitajiet ohra. L-ghajnuna li taghtu tkun qed tinghata ghall-gid tat-tfal taghna. Ghalhekk kull min jaqra dan il-messagg, nappellalu biex jersaq il-quddiem u jmexxi l-kelma ma’ genituri ohra. Grazzi bil-quddiem

 25. prosit boys tal rebha kien jixraqilkom rebha li f ahhar waslet 4-0 ma mtarfa ilna nahdmu alija din ir rebha nixtieq najt grazzi il players kollha li taw il 100% ghat team.

 26. proset lil under 15 ta rebha li amlu fuq Mtarfa 4-0
  proset boys . costance

 27. Ninghaqad mal-coach Noel u Costance, sabiex anke jien nifrah lill-players tal-Under 15 ghar-rizultat li fl-ahhar irnexxilhom jgibu. Tajjeb infakkar lil kulhadd li kull tifel li jilbes il-flokk ta’ St.George’s, hu ta’ liema age group hu, ghandu responsabbilita kbira ghax qed jilghab f’isem it-team ta’ St.George’s, Pijunieri tal-football f’Malta. Jien bhala President nishaq fuq dixxiplina u serjeta, sabiex nkunu l-ewwel u qabel kollox irgiel. Jekk inkunu serji u dixxiplinati, il-coaches taghna ikunu f’posizzjoni li jistghu jahdmu ahjar u jghinukom issiru players. Ghalhekk nishaq ghal aktar ghajnuna, sabiex kull team ta’ St.George’s jinghata l-attenzjoni li tixraqlu.

  Prosit Boys, ejja halli issa nkomplu ntejbu fuq din ir-rebha.

 28. prosit under 15s draw 3-3 ma team ta mosta fi friendly keep it up.ejja ha inkomplu hekk.

 29. Meta nidhol fis sit http://www.stgeorgesfc.com qed tigini dil warning
  This web site at http://www.stgeorgesfc.com has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.
  Attack sites try to install programs that steal private information, use your computer to attack others, or damage your system.

  Some attack sites intentionally distribute harmful software, but many are compromised without the knowledge or permission of their owners.

 30. mhux wahdek ray anki lili

 31. Nitlobkom biex sakemm insolvu il-problema bis-server u bis-sit ma zzurux iktar il-website ufficjali. Nittama li din il problema tissolva mill-aktar fis.

  Grazzi

 32. Nhar il-Hadd imissna l-ewwel loghba ta dan l-istagun.Nixtieq naddi l-hsieb tieghi fuq it-Team taghna ghal dan l-istagun. Jien qieghed nara Team li dan l-istagun ghandu jatina pjacir sforz il limitazzjonijiet li ghandna.Jien inhoss li l-Team ghandu bzonn ta zewg players ohra mhux li bilfors iridu jithlu fit Team imma biex ikollna skwardra b sahita bizzijjed ghal kull tibdil lil Coach ikollu bzonn jaghmel biex it-Team jkun jista jibqa ghaddej bl istess ritmu, u ukoll biex il-Coach jkun jista jibdel is-sistema ta loghob ghal kontra t-team oppost. Waqt li nawgura lit-Team kollu wkoll nghed lis Sapporters biex jissapportjaw lit-Team meta l-izjed ikollu bzonn.Nawgura stagun tajjeb lit-Team ,Coach,Kumitat u lis-Sapporters.

 33. Il-lum fil Grounds tal Melita it-Team ta under 17 laghab kontra St Venera u hareg tellief bli score ta 3-0. Li score ma jirrifletix il-loghob li ghamlu it-tfal taghna.Naghti prosit lil kull player li nizel fil ground ghax ghalkemm tlifna kull wiehed minhom hareg b rasu gholja ghal loghob li ghamlu. Hadt pjacir li maghna bhal dejjem wahdu kien hemm il Pres Chris li seta jara b ghajnejh il-progress li qeghdin jaghmlu it-tfal taghna,kemm fizikament, tattikament u ghas serjeta li qeghdin jilghabu biha.Prosit lil kullhadd.

 34. Nixtieq ninghaqad u Turu u nghid prosit lit-team tal-Under 17 tal-wirja tajba u qalbiena li taw, u dan minkejja r-rizultat. Ghalkemm kien hemm xi elementi importanti nieqsa, it-team ta’ wirja posittiva. Perfetti fuq wara, u organizzati f’nofs il-ground. Kien jonqos aktar sahha fuq quddiem. Tiehu gost tara’ li hemm numru ta’ players li b’aktar serjeta u dixxiplini, jistghu jaghmluha fi ftit snin mat-team tal-kbar. Dan jaghmillek kuragg biex tahdem aktar fin-Nursery.
  Pero sfortunatament mhux qed ikun hemm min jikkumplimenta dan ix-xoghol. U ghalhekk nerga’ naghmel appell sabiex aktar nies jersqu l-quddiem sabiex jghinu fin-Nursery. In-Nursery hija l-unika salvazzjoni li jista’ ikollu dan it-team, li dejjem kellu players li telghu minn isfel.

 35. Come on blues ghall nhar il hadd li gej kontra il-girien ma naqtux qalbna inharsu il quddiem u il hadd li gej huwa il waqt li inqumu fuq saqajna ghalkem forsi qedin nixfin mil goals ghax min 4 lobghiet ma skurjajnix ballun imma nemmen li il hadd li gej di nixfa ha tisspica anzi pjutost ingibu rizultat tajjeb u kif jixraqilna ghandna team li natu sfida lil kullhadd fil first bhall ma tajna sfida lil kullhad fil friendlys tal pre session KURRAGG BLUES!!

 36. kuragg blues ghal ghada kemm ghal under 15s ma balzan,kif wkoll ghal kbar mal birgu.kuragg ha ingibu 2 rebhiet………..

 37. Il-lum laghbna it-tieni loghba taghna ta dan l-istagun u hrigna telliefa bli score ta 5-0 kontra Vittoriosa Stars.Partita li ma hemx hafna xi tghed dwara.Vittoriosa kienu team li f oppinjoni tieghi kienu tajbin wisq ghalina l-lum,pero ghal minn segwa is-seccions tat training kien jaf il kundizzjoni ta certu players.Minix qieghed b xi mod ingib xi skuzi ghax l-iskor jitkellem wahdu.Ahna bhala supporters inkunu irridu li niehdu pjacir, b mod specjali f loghba ta Derby bhal din,imma kull loghba fija l-istorja tahha.Minn hawn nawgura lit-team biex izomm ruhu kalm u jahdem izjed biex jirkupra malajr kemm jista halli nergu nithlu fir-ritmu li bdejna bih dan l-istagun,u nitlob lis-supporters biex jibqu wara t-team ghax issa ghandu l bzonn.

 38. st georges 0 balzan 2 risultat ingust at tfal taghna.3 blalen mal lasta u tnejn maqlujin fuq il linja.m hemmx x nikumenta aktar.

 39. Proset tajtuna pjecir il birah blues…Xmisthijja!!!!!!

 40. Tlajt nara lil pajjizi wara 12 il-sena . Qatt ma nista nifem li pajjizi jaqla 5 ma l-ghadu tana. Hemm bzonn nirangaw is-sitwazzjoni. F’jannar irridu nirrangaw it-team billi ikolna centrali sodd ma sevasta . Ma jistax ikun nibqaw imorru hazin mal girien. Il-kumitat ghandu bzonn ihares lejn dawn l-affarijiet mhux jibqa jilab bil-players tqal gebla specjalment fuq wara. Grazzi

 41. il kumitat ta st georges mhux bzonn ghajnuna mil-kumitat biss ghandu imma ghandna bzonn ahna supporters nighnuwom ukoll. vera rizultat ikrah hafna pero ma nahsibx li il kumitat qed jahdem bizejed ghal team tahna mux kullhadd ghax hemm 3 jahdmu hafna fosthom chris agius u min qalbi niringrazjah!!

 42. Dhalt naghti daqqa t’ghajn il-guestbook wara li smajt li kien hemm xi kummenti zejda.

  Qabel xejn nemmen li kullhadd, kull min hu mpenjat fil-club……player u tal-kumitat, jaghmel dan b’sagrificcju, u jkun jixtieq l-aqwa ghall-club tieghu. Xi hadd jahseb li hu gost taghna li niffurmaw parti minn kumitat ta’ team tal-footbal ? Mhux aktar facli mmorru naraw it-team jilghab, jitlef jew jerbah, ftit gdiedem u daqshekk. Imma jrid ikun hemm xi hadd li jerfa r-responsabbilita. U t-team irid jibqa’ jezisti, jigri x’jigri, nerbhu u ma’ nerbhux.

  Dwar din it-telfa…laghbna kontra team ppreparat ghall-Premier. Team li b’kull previzjoni ser ikun Premier sena ohra. Din hi r-realta li hadd ma’ jista’ imeri.

  Kemm hu facli tpacpac fil-vojt habib……Kemm smajt nies jghidu li jhobbu l-Bormla u fil-gimgha tal-festa huma l-aktar u l-akbar Bormlizi. Izda Bormla hi s-sena kollha u kull ma’ hu Bormliz suppost jinteressaqk………….. Kien hemm habib li qal li f’Jannar nirrangaw it-team. Nistiednu biex maghna nirrangaw it-team u maghna jdahhal idu fil-but.

  Jien ghandi fiducja assoluta fil-players taghna, KOLLHA. Tkun tixtieq terbah lil kulhadd, imma aktar facli tghidha milli taghmilha. U jien nappella lil min jikteb hawn u ghandu riedha tajba, jikteb b’ismu sabiex jersaq jaghti daqqa t’ghid, jew nersqu lejh ahna. Fil-kaz ahjar ma’ tikteb xejn habib…………U dal-hafna jiktbu Bormla, Bormliz u jien naf xhiex, ghaliex nibzu nuzaw isimna. jekk qed tikteb ghax tixtieq il-gid lill-club, ikteb f’ismek jew tikteb xejn…………..

 43. jien niehu gost nara dan l entuzjazmu kollu ghal zmien il festa u knisja mbalata b Bormlizi ta certu stofa imma f listess hin jidispjacieni li dawn il Bormlizi li fi zmien il festa tahsibom li lesti jaghmlu kollox ghal Bormla kif tadi l festa ma jinteresomx izjed min hutom il bormlizi li forsi xorti ma dahqitilomx daqsek, ma jinteresomx f ghaqdet Bormlizi li qedien hemm biex jaghmlu gieh lil Bormla. j’Alla jibqu jhobbu l festa tal Kunccizjoni imma nitlobkom biex ma tiqfux hemm ghax Bormla ghanda bzon l ghajnuna ta ulieda li irnexew fis socjeta is sena kolla u mhux fil ghimha tal festa biss. bhal ma tafu l istigma lejn Bormla dejjem tkompli tigber u intom li ghandkhom is sahha tidefenduha qedien tabandunawa hlief ghal dak iz zmien tal festa.
  BORMLA GHANDA BZONKHOM IS SENA KOLLHA

 44. it team ta taht il 15 il sena ma tantx jidher li ghandu fortuna meta tilef bi score ta 2-0 ma dingli.nixtieq niringrazja li tfal li gew minhabba li kellom il festa…….u nati grazzi lil turu talli ta sehmu perezz li jien kont sospiz wkoll.u najt grazzi il micheal ta l ghajnuna li jati lil club.team biex ikun team ghandu bzonn nies bhal dawn wkoll.ma ninxix il costance li dejjem warajna.prosit il kulhadd u naprezza u tatuni kuragg inkompli mat tfal taghna.il festa it tajba il bormlizi kollha.

 45. I was born and brought up in Cospicua – and proud of it. Today I live in New York. I visit this site every weekend to adjorn myself on the results of my team. Keep it up blues and whites.

  • Thanks for your support!

  • your still a Bormliz at heart

 46. Nixtieq nawgura lil Chris tar-rebha kontra San Gwann!

 47. Il-bierah it-Team taghna hareg rebbieh bli score ta 3-0 kontra San Gwann. Kienet partita tajba li ghanda tatina kuragg ghal quddiem. Is-Supporters il bierah nahseb li hadu pjacir, ghalkemm ikun hemm min jixtieq aktar. Il-loghba setet spiccat bi score akbar kieku konna daqxejn izjed attenti,imma xorta it-TEAM haqqu kull tifhir,u nghed prosit lil Coach Joey li fost il hafna diffikutajiet li kellu regward players li kienu ma jifilhux gharaf iqalleb it-Team biex jaghmlu aktar kompetittiv. Inharsu izjed il-quddiem u Prosit.

 48. Prosit li-team taghna tal-ispirtu kombativ li taw matul il-loghba. Grazzi hafna dawk is-supporters li minkejja il-maltemp u l-kesha xorta gew il-ground u taw is-support taghhom lit-team taghna.

 49. Il-lum is-17 kelna l-loghob kontra Zebbug Rangers u hrigna rebbieha bli score ta 3-1.Grazzi ghal loghob kombattiv u mahsub li ghamel il-loghba li tigi favur taghna.Grazzi lil kull minn ta sehmu ghal din ir-rebha.

 50. sakemm isir xi miraklu u nsibu xi miljunarju li jhob lil Bormla bhal ma ghandhom certi clubs ohra ma nistux nipretendu li bil limitazjonijiet li ghandna nistu nhabtwa ma dal clubs li ghandhom min jipumpjalhom, bdaqsek xorta ma ghandiex nabandunaw lil club taghna anzi nkunu kburin li xorta rnexielna naslu sa premier u naqtu figura tajba minghajr xi ghajnuna ta xi miljunarju u dan grazzi ghal Chris u shabu. ahna xorta nibqaw nhobbu l Bormla u is St.George’s jkunu flhiema divizjoni jkunu ghax dan u team ta pajizna u xorta nkunu kburin li ahna BORMLIZI

 51. HELLO I AM OF ARGENTINA, I LOOK FOR T-SHIRTS RED AND BLACK TO VERTICAL STRIPS, LIKE ATTARD, HAMRUN SPARTANS, Luqa St Andrews FC I EXCHANGE, IT BY SOME OF MY COUNTRY. – Thanks
  Fidel

  joeelpolentero@yahoo.com.ar

 52. Bhal-bierah sena ntlaghbet id-DERBY TAS-SUR ANC. Dak li gara f’dik il-loghba gie investigat mill-M.F.A. u sussegwentement harget kundanna li l-Vittoriosa Stars gew misjub hatja ta’ korruzzjoni. Kemm qalu xorti bhala skuza, imma kien kollu ghal xejn ghax il-verdett finali kemm quddiem il-BORD, kemm quddiem l-appell, kif ukoll quddiem it-tribunal, kien li l-Birgu gew misjuba hatja ta’ korruzzjoni. Ghalija dan il-kaz juri bic-car ghaliex kemm qabel din il-partita kif wkoll wara, dawn tal-Birgu hadu monopolju fuqna. Ahna ghadna nbatu l-konsegwenzi sal-lum. Il-kaz gara fl-Ewwel Divizjoni u l-Birgu gew ikkastigati biss billi baqghu f’din id-Divizjoni. DAN KIENU ARMAW TIM GHALL-PREMIER u qed jilaghbu bih kontra tal-FIRST. IMSOMMA, IL-HAZIN GHADU JIRRENJA, PERO NACCERTAKOM LI FL-AHHAR IS-SEWWA JIRBAH. Niehu l-okkazzjoni biex nixtieq

 53. Niehu l-okkazjoni biex nixtieq l-kumplament tal-festi t-tajba lil KULHADD. Dan l-ahhar smajt li qed jinkiteb ktieb fuq l-istorja tal-futbol tat-tim tal-Birgu. HAGA SABIHA, ghax dan hu wiehed mill-eqdem timijiet u verament ghandu storja twila. PERO SMAJT UKOLL LI SER ISIR TENTATTIV BIEX JIGI IMXELLEF IL-MERTU LI TA’ BORMLA HUMA L-PIJUNIERI WAHEDHOM! Fil-M.A.F.A. YEAR BOOK 1955-56., FRANKIE A. DEBONO kien kiteb hafna rakkonti fuq il-bidu tal-istorja tal-Futbol Malti u f’kull rakkont ghalmilha cara li Bormla kienu wahedhom il-pijunieri u sahaq li certu BORMLIZ, ANTHONY PORTELLI kien il-PIJUNIER TAL-LOGHBA. Fost l-istejjer li kiteb dan FRANKIE DEBONO, irrakkonta li fl-1884 gol-ghelieqi f’tal Hawli intlaghbet loghba bejn Melita u Cospicua St. Andrew’s. il-loghba spicca 1-1 u l-plejers laghbu kollha hafjin. Portelli kien ha sehem mat-tim tal-Melita. Imsomma kollox jindika li kienet loghba bejn zewg timijiet minn Bormla. Il-kittieb CARMEL DEBONO, bhal ma ghamel fil-kaz tal-Furjana, instiga li dawn kienu MELITA-VITTORIOSA. Jien kont irrispondejt lil dan CARMEL DEBONO fuq l-ORIZZONT, FUQ DAK KOLLU LI KIEN QED JIKTEB Baldacchino u nhoss li tajtu risposta ghal kollox. Jista jkun li anke fir-risposta tieghi bi zball l-Editur kien gab li dak in-nhar dawn kienu Melita-Vittoriosa. Jien ma qghadtx infettaq fuq hekk u ma tlabtx korrezzjoni. HUWA VERA LI XI SNIN WARA L-EWWEL TIM TAL-BIRGU GIE IMSEMMI MELITA-VITTORIOSA, IMMA JIDHER CAR LI MA KIEN HEMM L-EBDA KONNESSJONI MA DAK LI GARA FL-1884. DAN KTIBTU MINN QABEL GHAX GHANDI X’NURI U GHAX MHU SER INHALLI LIL HADD JISRAQ DAK LI HU TAL-BORMLIZI!

 54. Mike inhalu f idejk ghax nafu li int kapaci tidefendi DAK LI HU TAL-BORMLIZI!

 55. Kulhadd jaf x’gara, kemm fil-kbar kif ukoll fil-minors u n-Nursery. Kieku ikun hemm impenn ahjar minn kulhadd kieku mill-ewwel niehdu r-ruh. LI KIEKU MA KIENX GHAL FTIT NIES KIEKU, L-AFFARIJIET HUMA FERM AKTAR DRAMMATICI. Hemm bzonn li nduru dawra madwarna u naghmlu sforz biex inkunu aktar utli ghal-club. PERO JIBQA’ L-FATT LI L-PROBLEMA PRINCIPALI HIJA L-POSIZZJONI FINANZJARJA. Bqajna bla sponsor u l-piz waqa’ fuq wiehed biss (kulhadd jaf min hu). DAN IL-PROXXMU WASAL BIEX JITFARRAK UKOLL. Nies bhal Bezzina-(Hibs) u Chossie-(Birgu) ma resqux. LI KIENET IL-KUNCIZZJONI TILLUMINA LIL SILVIO SCERRI U OHRAJN BIEX JGHINU LIL DAN IT-TIM! IMSOMMA, WASAL IZ-ZMIEN LI MIN QED JAQLA LIRA MAL-BORMLIZI, IDHALLAL IDEJH FIL-BUT. U L-AWTORITAJIET BORMLIZI GHANDHOM JARAW LI DAN ISEHH MINNUFIH. Jekk ma jsirx hekk, ikun vera jixraqilna l-laqam ta’ BAHAR IC-CWIEC!

 56. huwa tajjeb li tohrog lil dan it-tim mit-tgerfixa li dahhaltu fih, mike. Possibli li kellkhom daqshekk fiducja li l-MFA se taghmel l-affarijiet kif suppost? din uriet bil-provi li mhiex kapaci tiggieled il-koruzjoni, tant hu hekk li l-anqas ghanda l-ghodda biex taghmel glieda kontra il-koruzjoni. Barra min hekk deher bic-car din is-sena li mhux talli l-koruzzjoni ma naqsietx imma marret iktar min taht u issa saret iktar difficli biex taqbada. Hafna nies ma hadux pjacir bil pass li s-stGeorge’s hadet is-sena l-ohra u issa it-team tas-st george’s qieghed ipatti qares. Billi titlob lil individwi biex jghatu flus u ma taghtiex garanzija li flus se jmorru fejn suppost u ghand min suppost, kollu ghalxejn. issa il-players tas-st george’s hadu il-fama, u difficli biex tohrogu minnha. MIN IRID JIFHEM HA JIFHEM.

 57. Xi kultant nahseb li z-zmien qed jaghmel bijja. Possibbli li ghalkemm kulhadd ghandu dritt ghall-opinjoni, baqa’ min jaghmel din il-kwalita’ ta’ kritika? IT-TIM JINSAB F’DIN IL-POSIZZJONI MHUX GHAX HADNA L-PASS KONTRA L-KORRUZZJONI. (Naghmilha cara, li mhux jien biss iddecidejt li niehdu dan il-pass, imma kien il-kumitat kollu) U ta’ dan ahna m’ghandna l-ebda indiema, imma ninsabu kollha kburin ghal dak li ghamilna ghax ksibna l-ammirazzjoni ta’ kulhadd. Kieku ma ghamilniex hekk, kieku xorta din is-sena qeghdin f’posizzjoni hazina – forsi aghar – u l-Birgu ghadhom PREMIER. L-M.F.A. sabet lil Birgu hatja. Li sar hazin kienet id-dixxiplina li tat. Issa baqa’ pendenti l-kwistjoni tal-kumpens. Jiena naqbel li l-verita’ tweggha. Imma tweggha lil min ikun fil-hazin u mhux lili jew lil kumitat li hemm bhal issa. Bil-hidma tieghi u ta xi ftit nies ohra, specjalment ta’ Chris, is-St. George’s baqghu jezistu u qeghdin fil-First. Rigward il-gbir ta’ flus, dan hu dritt ta’ kulhadd u nassigurak li l-flus li ingabru dejjem marru ghand il-plejers (li wara kollox dejjem thallsu) Donnu dan li kiteb ma hax pjacir bli ghidt. IVA WASAL IZ-ZMIEN LI MIN QED JAQLA LIRA MAL-BORMLIZI IRID IDAHHAL IDU FIL-BUT. MIN IRID JIFHEM HA JIFHEM. Jiena cert li Chris u shabu huma garanzija li l-flus juzawhom kif suppost. U hawn tohrog il-kontradizzjoni ta’ dak li kiteb qabli. Kienu hziena l-Birgu li uzaw il-flus fil-korruzzjoni. U mela ahna li hadna l-passi kif suppost. Jiena ghandi d-dubji tieghi, li min kiteb mhux minn Bormla, ghax kieku kien jikteb f’ismu u mhux jghid kontra tieghi, kontra l-pass li hadna, kontra l-plejers taghna, favur min ghamel il-korruzzjoni u favur min mhux qed jghin lill-klabb, finanzjarment.

 58. sewwa ghamel il kumittat li rapporta l korruzzjoni minn ikun jaf bil korruzzjoni u jiba ma jitkeliemx hu korrot u ukoll ghalura trid li tkun taf li qed isir il korruzzjoni u tibqa halqek maluq, vera li St.George’s nahseb marru hazin imma ahna nghidu li is sewwa jirbah zgur u jekk l-koruzzjoni ma naqsietx imma marret iktar min taht u issa saret iktar difficli biex taqbada zgur li mhux il kumitat ta Bormla jahti.
  fuq il kustjoni ta nies li jistaw jaghtu l ghajnuna dawn zgur li mhux se jaqbdu u jigu jekk ma jsibux li xi hadd jinkoragijhom

 59. Ili daqsxejn ma’ nikkumenta pero certu kummenti ma’ tistax thallihom ghaddejjin.

  1. Il-kaz tal-korruzzjoni….immedjatament wara l-loghba ta’ sena ilu, laqqajna kumitat sabiex naraw x’ser naghmlu. Tkellimna dwar x’setghu jkunu l-konsegwenzi. Izda b’maturita l-kumitat b’mod unanimu ddecida li jmexxi l-kaz quddiem l-MFA. Nassigura lil kulhadd, li vera seta’ kien hemm min ma’ hax gost b’dak li ghamilna, izda kull min hu serja abbraccja d-decizjoni taghna.

  2. Dwar min mar minn taht……Iva sa issa ahna morna minn taht. Zewg player sospizi u taghhom ma’ hadna ebda kumpens. Izda l-kaz ghadu ghaddej. U allura kollox jista’ jigri.

  3. Fejn imorru l-flus……Nassigura lil dan sehibna li biex tmexxi club, fejn trid tikkompetti f’xi 6 kategoriji, trid hafna u hafna flus. Nassigurah ukoll li team tal-kbar biex izzommu, anke jekk l-pagamenti tal-players ma’ ikunux kbar, trid hafna u hafna eluf. Nassigurah ukoll li tul dawn l-ahhar 10 snin kien hemm numru ta’ individwi li dahhlu jedjhom fil-but biex it-team baqa’ ghaddej.

  4. Dwar sponsors….. Daz-zgur li naqbel li min qed jaqla lira minn Bormla, huwa fid-dover li jghin l-ghaqdiet volontarji Bormlizi. Izda jiddispjacini nghid li ssib negozjanti li dejjem qalghu l-ghixien taghhom minn man-nies ta’ Bormla, li lanqas bicca reklam fuq kalendarju ma’ jaghmlulek. U nista’ nghid li xbajt mmurr ghad ditti biex jghinuna, altru milli nistennuhom jigu ghandna.

  5. Il-volontarjat…….Il-kumitati huma maghmula minn volontiera. Jaghtu hinhom biex socjeta/ghaqda tibqa’ ghaddejja. Dawn in-nies qed jonqsu u l-piz qed jintrefa minn ftit. Jien napprezza kull min lest jaghti ftit hin, izda jekk m’intiex lest taghmel dan, ahjar ma’ tintrigax, u dan biex ma’ jinholoqx dizgwid bejn shabu.

  6. Tal-ahhar….. Nhar il-Hadd 10 ta’ Jannar 2010 fl-10 ta’ filghodu ser issir Laqgha Generali Straordinarja. F’din il-Laqgha mlaqqa apposta ser tkun diskussa l-posizzjoni tal-club…kif sejrin bhala amministrazzjoni, finanzi kif ukoll il-wirjiet tat-team. Ser ikun hemm ukoll hatra ta’ kumitat gdid. Ghalhekk minn hawn qed nistieden lil min ghandu ftit hin u rizorsi sabiex jersaq il-quddiem u jinghaqad biex jghin lil dan it-team. Nghid grazzi bil-quddiem lil min lest jerfa’ bicca mill-piz.

 60. kemm nixtieq kont miljunarju imqar miljunarju u ma nistax nofoq flus ghalija personali minnhom

 61. Waqt li qed nikteb ninsab hafna nkwetat bil-loghba li ser nilaghbu illum tal-Minors kontra Dingli. Hemm bzonn li isir sforz biex insahhu lil dan it-tim ghax wasalna biex nibdu jkollna l-walkovers. Jien ufficjalment m’ghandix x’naqsam mat-tim, pero xorta ghandi d-dritt li nzomm mas-St. George’s avolja qieghed membru fil-Bord tal-Appell tal-M.F.A. BIR-RISPETT KOLLU, XTAQT LI JKUN HEMM AKTAR IMPENN MIL-KUMITAT L-GDID. J’ALLA LI L-LAQGHA GENERALI STRAORDINARJA MA SSIRX GHAL XEJN. Ikun hemm min jghidli, ghax ma tidholx int? Nixtieq hafna pero issa li qed nikber inhoss li hemm bzonn ta’ demm gdid. JEKK JISTA’ JKUN DAN INSIBUH O NEGATIVE HALLI JAQBEL GHAL KOLLOX! Naf li hemm nies ta’ rieda tajba bhal Dr Ronald Cuschieri, Tony Amaira, Ugo Callus u anke s-Sindku ta’ Bormla – li lesti li jghinu. Kuragg halli nsalvaw l-ixjeh tim ta’ Malta!

 62. Dhalt nara ftit il- kummenti u bhall- kull Bormliz iehor ma niehux pjacir li nara li team tghana imur hazin wara kollox kullhadd jiehu pjacir li team tieghu jirbah u jmur tajjeb!!. Zmien il- glorja ghadda ukoll u kullhadd jiftakar it- team jirbah promozzjoni wara ohra sakemm tlajna premier fejn qtajna figura tajba hafna kontra kull mistenni bqajna fl- ewwel divizjoni ghax bhall- ma tafu it- team li telgha maghna premier baqa nizel third divison u ahna bqajna hawn. Ma nafx x’ gara fit- team mill- Ko ghall- bidu tal- league it- triq ghada twila u jista jigri kollox jien niftakar il- mosta li darba fl- ewwel round ma rebhux loghoba u kienu l- ahhar fit- tieni round rebhuwom kollha u telghu premier runner up. Jien sincerament l- iktar li qed jinkwitawni huma il- Minors wara kollox dawk huma il- futur ta’ dan l- ewwel team ta’ Malta x’ jghidu x’ jghid haddiehor !! Ghalhekk jekk ghandu jinstab sponsor ghandu jkun ghalijom biex nibnu nursery b sahhita bhall ta’ haddiehor b’ hekk biss dan it- team nemmen li jkollu futur naqbel li kull Bormliz li jaqla lira minn bormla ghandu jaghmel l- ghalmu tieghu biex jghin lil Bormla

 63. Il- laqgha tal- hadd trid tkun membru biex tattendi jew miftuha ghall- kullhadd thanks

  • “Nhar il-Hadd 10 ta’ Jannar 2010 fl-10 ta’ filghodu ser issir Laqgha Generali Straordinarja. F’din il-Laqgha mlaqqa apposta ser tkun diskussa l-posizzjoni tal-club…kif sejrin bhala amministrazzjoni, finanzi kif ukoll il-wirjiet tat-team. Ser ikun hemm ukoll hatra ta’ kumitat gdid. Ghalhekk minn hawn qed nistieden lil min ghandu ftit hin u rizorsi sabiex jersaq il-quddiem u jinghaqad biex jghin lil dan it-team. Nghid grazzi bil-quddiem lil min lest jerfa’ bicca mill-piz.” – Chris Agius, President

 64. Aw hbieb, qabel xejn prosit tal-website. Qed naghmel ricerka fuq il-football Malti u ghandi bzonn daqsxejn ghajnuna. Li ghandi bzonn huma xi first names tal-players tal-loghba tal-Imtarfa tal-1909.

  Prattikament li jonqosni huma dawn l-erba’ players:

  T. Camilleri, P. Theuma, Ġ. Cordina u E. Delia It-Tiċċ.

  L-iktar li ghandi bzonn huwa l-isem ta’ Delia peress li fil-loghba kien involut fl-incident maz-Zibga tal-Furjana. Probabbli kien jismu Leli (Emmanuel) jew Dwardu (Edward).

  Peress li l-players ta’ St. George’s tas-snin tal-bidu kienu kollha minn Bormla ghidt forsi f’din il-website jidhol xi hadd li jigi minn dawn li semmejt.

  Il-players l-ohra li laghbu f’dik il-partita storika ghandi kollha jigifieri : Neriku Camilleri l-goalkeeper, Wenzu Busuttil ‘Il-Garaga’, Leli Busuttil ‘Balolu’, John Born, Guzi Fearne, Guzi Tagliaferro, Tumas Hicks.

  Per ezempju Leli Busuttil ‘Balolu’ jigi missier il-mara ta’ Victor Rizzo li kien laghab zewg partiti ma St. George’s fil-kampjonat tal-Ewwel Divizjoni 1954-55. Ghalhekk ghidt li jista’ ikun hemm xi hadd li jigi minn dawn l-erba’ players ghax kollha huma Bormlizi.

  Nirringrazzjakom

  Tonio Farrugia

  • Dear Sir:
   You have it all wrong about Emanuel “Balolu” Busuttil’s family. He was my grandfather, so I cna speak with some knowledge and authority about this. Although he had a number of sons, he had only one daughter, my mother, Mary, who married my father, Arthur Spiteri from Luqa. She died on 15th March 2009 in the States.
   My grandfather died in Malta in 1957.

 65. Come on Saints and good luck u prosit

  • Grazzi

 66. Qrajt dak li qal il- verita twegga u nsaqsih xi mistoqsijiet jekk huwa minn Bormla m’ ghandux diffikulta li jwiegeb u nibda billi nsaqsik x’ tahseb li kienet tkun ir- reazzjoni tal- poplu Bormliz kieku il- kumitat ta’ st’ george’s fc ma hax passi kontra minn xtralna il- players?? Rigward li l- players ta’ Bormla hadu il- fama ghax ammettew huma stess b’ dak li ghamlu fejn wara anki l- mfa innifisa sabet hati lis- Sur anc issa rigward is- sentenza li tghat l- mfa hemm hafna nies ta’ rieda tajba li bhalna iridu li l- futbol malti jitnaddaf mill- korruzzjoni u jafu ukoll li l- MFA li tant ghajjtet kontra il- korruzzjoni waqghet ghac- cajt ma’ kullhadd bil- verdett li ghamlet u dan maghna ha jhossuh ukoll kull team li hemm first il- proverbju jghid li hadd wara hadd tasal ta’ kullhadd j’ alla f’ mohh dawn ta’ rieda tajba izommu din l- ingustizzja u meta tasal is- siegha tal- prova juzawa kontra tant minn ghajjat kontra il- korruzzjoni u li bezaq fl- ajru reggha gie f’ wiccu ghax dak li ghajjat ma kien xejn hlief paroli fil- vojt

 67. F ismi u f isem in-Nersery ta Bormla nixtiequ fejqan ta malajr lil sehibna Costance wara l-icident li kellu.kuragg siehbi.

  • Costance was discharged from the hospital

 68. kuragg costance u nawgulalek fejqan ta malajr ax minajrek m ahna xejn.

 69. Nibda biex inselli ghal sehibna Constance u nixtieqlu fejqan ta’ malajr. Nies bhal dan ir-ragel hawn ftit u flimkien ma ohrajn kont u ghadni qed inserrah rasi ghal futur tas-St. George’s. RIGWARD IL-LAQGHA GENERALI STRAORDINARJA. Nhallu warajna id-disgwid li kien hemm fuq dak li inkiteb fil-gazzetti. Ir-raguni ghal x’hiex issejhet din il-Laqgha kienet wahda.- Li nduru dawra madwarna u nsahhu l-amminstrazzjoni u naraw kif naghmlu biex intejbu l-posizzjoni finanzjarja. Kien hemm min ha ghalih ghal haga u ghal ohra. QED TARAW KEMM KELLI RAGUN NIEHU GHALIJA JIEN FUQ LI GRALI. Imma l-lealta’ lejn it-tim tmur aktar minn hekk. Issa hemm bzonn li isir ezami tal-kuxjenza minn kulhadd u naraw kif ser insahhu lil dan it-tim. JEKK HEMM RIEDA TAJBA, NASLU.

 70. Nixtieq fejqan ta’ malajr lil sehibna Constance. Jien kellimt lil Cost, u ghalkemm ghadu taht xoqkk, ghall-grazzja ta’ Alla jinsab mhux hazin. Fejn jidhlu St.George’s, Cost kien qed jaghti hidmitu ghan-Nursery taghna. Mhux hekk biss izda kien spalla ghal kull loghba taghna, kemm Youths kif ukoll il-kbar. Wara li hajjartu jien, Cost accetta bil-qalb kollha li jibda jifforma parti mill-kumitat ta’ St.George’s F.C.

 71. L-ewwel Nies Nixtieq Nirringrazja Lil Dawk Kollha li Xtaqu il Gijd u L-Fejqan Ta Malajr Lil Missiri Costance.. Fisem Ommi U L-Familja Kollha Tana.. Nirringrazjawkom Min QALBNA u Nirringrazja Lil Alla Li Halijulna Mana U Nisperra Li Ma Jdumx Li Ma Jdumx Ma jirritorna Biex Jejn Li St.Georges Li qedin tant al qalbu..
  Grazzi
  Familja Calleja

 72. Il-loghba li jmissna nhar il-Hadd hija kontra Melita. It-Team taghna ghandu 4punti waqt li Melita ghandhom 6 punti t-tnejn laghbna 5 loghbiet.Bhala loghob Melita dejjem skurjaw, waqt li ahna nqasna milli niskurjaw f kull loghba bhal Melita. Biss dan ma jfisser xejn ghax waqt lit Team taghna mhux qieghed jilghab fil massimu tieghu, xorta nemmen li nistghu ngibu rizultat tajjeb ghax it-Team beda juri sinjali ta titjieb.Nahseb kull ma jonqosna huwa li nohorgu bil mentalita tar rebh, ghax players tajbin hemm u Coach tajjeb hemm ukoll,mela kuragg u Good Luck.

 73. Wara li ktibt il- hsibiet tieghi regward il-loghba kontra Melita ir-rizutat taghni ragun ghax it-Team hareg rebbieh bli score ta 1-0.Laghbna loghba ta stennija li tat ir-rizultat mixtieq.It-Team laghab biex jikseb rebha,li fil fatt kien hemm xi tibdiliet fit Team ghal din il-loghba.Melita ukoll kellhom il mumenti taghhom imma is-Saints gharfu jikkontrollaw tajjeb.Fit Team laghbu loghba tajba hafna id-difiza fejn spikka Gordon Mallia, u fin nofs spikkaw Toni Bonello u Emmerson Amaira,biss dawn kienu komplementati min shabhom tat-Team.Il-goal gie skurjat minn Josef Dalli(il-Gulu)wara girja sabieha minn fuq ix-xellug u li ma ta l-ebda cans lil goalkeeper isalva.Prosit u ibqu ilghabu bdin il mentalita ta rebh.

 74. Naqbel perfettament fuq dak li kiteb Turu, il- plajers taw qalbhom sa l-ahhar sekonda u r-rebha giet.Proset ghal coach ukoll ghal mod kif uza t-tattika f’kull mument opportun matul il-95 minuta loghob.Niehu l-opportunita biex nawgura lill siehbi costanz fejqan komplet u ritorn ta malajr fill-hidma tieghu li tant ghandu ghall qalbu u nheggeg lis-supporters bie jibghu jsegwu lit- team tas-St.George’s sa l-ahhar fit-tajjeb u anke fil-hazin.Proset u keep it up blues.

 75. HELLO

  I WANT JOIN AND PLAY FOR YOUR CLUB,I AM A YOUNG NIGERIA PLAYER WHO WANT TO PLAY IN INTERNATIONAL LEVEL.AND HAS PLAID FOR THE NATIONAL TEAM MY RESUME, MY PICTURE AND DVD TAPES AVAILABLE AND ATTACH HERE IS MY CV/RESUMES/PROFILE.

  I WILL BE GLAD IF MY REQUEST IS GRANTED AND HOPE TO HEAR FROM YOU SOON.

  THANKS FROM DENNIS

 76. Din il-loghba li jmisna kontra Pieta H hija partita li kieku kont nilghab ,kienet tkun l-izjed wahda li lili ddejjaqni.Dan ma jfissirx li jien inkun qieghed nibza imma nkun irrid nilghab loghba li jien ma kunx rilassat bhal loghbiet ohra.Din il loghba se tkun it “turning point” ghat team taghna,ghalekk ghal din il loghba it-team taghna jrid bilfors jinzel fil Ground biex igib ir-rizultat.It-Team ta Pieta nqisu bhala team tal burdati li x hin tispicca il loghba tkun taf ghax dawn kapaci jilghabu,u ghandhom team zghazugh. Kuragg u Good Luck,biss zommu f mohkom li nthom l-ahjar team.

 77. proset blus eja ha komplu

 78. proset blues stajna konna ahjar imma laqwa li gibna 3 punti 🙂 nibqu sejrin ekk good luck al loba li jmiss

 79. waiting for Turu Wait comments (ghax dejem nitaghlem minhom)

 80. Biex ninkuntenta lil siehbi Ray ser naghmel xi kummenti hfief.Nistqar li mhux qieghed inhossni komdu nikkummenta peres li jien qieghed inkun fuq il Bankina mal Coach (mhux biex nindahallu fid decizjonijiet li jiehu imma sempliciment biex nassistieh).Bhala loghob Bormla nizlu ghal din il-loghba konxji hafna, ghax kieku gie rizultat negattiv konna niegu li kull loghba li jkunu sejrin nilghabu kienet tkun bhal din taht tenzjoni.Ahna dejjem ficcejna li niskurjaw ahna l-ewwel biex it-Team ma jkollux dik it-tenzjoni u ghaggla biex huwa jerga jidhol fil loghba.F loghba bhal din il players dejjem jkunu nervuzi, u ghalekk jibdu jaghmlu certu zbalji. Ghas supporter din ma toghodx ghax l-individwu jrid jara lit-Team jerbah,Daqs is-supporter oppost jkun jixtieq l-istess.Bhala loghob ma kienx hemm, biss ghal dak li morna ghalih hadnih.

 81. Ghal loghba li gejja kontra St Patricks, St Georges ghandhom jilghabu din il loghba bi trankwilita, u jistennew u jipprofitaw mill l-izbalji li jaghmlu it-team Zabbari.Bhala team iz-Zabbarin ghandom il kontinwita imma f oppinjoni tieghi huma xi ftit tqal, u Bormla hawn fejn ghandhom jipprofittaw u juzaw il heffa li huma kapaci ghaliha. Xorta din mhix xi loghba hafifa u ghandna nibzghu ghalija ghax rebha tpoggina izjed komdi fil klassifika.B loghob ghaqli u semplici kapaci ngibu rizultat. Kuragg u Good Luck.

 82. Ir rebha kontra St Patricks kienet rebha sabiha u li issa tat stimolu tajjeb lit-team. Il loghob li pproduca it-team kien dovut ghal koncentrazzjoni u dixxiplina fil loghob. barra minn hekk it-team, wara d-dizzappunt li kellu fil bidu ta l-istagun, ried li jigbor lura dik il kunfidenza u il-forma li kien tilef. Bi ftit tibdil fil pozizjonijiet u b deteminazzjoni t-team ghamel kambjament kbir,biss ghadu mhux qieghed jilghab kif mixtieq. Bi ftit izjed attenzjoni kapaci niroducu loghob sabieh u effettiv,imma jkolli nghed li hafna mill players taghna qedin jergu jsibu il forma taghhom.It-test ta kemm imxejna il quddiem gej nhar is-sibt.

 83. Kont qed nahseb li n-nies naqsu mil-website ghax it-tim ma kienx sejjer tajjeb. Imma issa li rbahna tlitt loghbiet in fila kont qed nistenna aktar interess. Bormlizi – ftakru li St.George’s huma taghkom kollha u mhux tal-kumitat biss. Nuqqas ta’ interess ifisser il-bidu tat-tmiem. L-ballun go Bormla ilu jintlaghab 125 sena. Tkun hasra li jispicca dan il-patrimonju! Huwa veru li xi kultant issib lil xi hadd li japprofitta ruhu mil-website u l-anonimat u bil-kritika distruttiva jaghmel il-hsara. Pero nuqqas ta’ interess b’dan il-mod, ikollu effett hazin fuq min qed imexxi. Ghalkemm ma nzommx mal-Liverpool, naqbel hafna mal-ghajta tas-supporters taghhom – YOU NEVER WALK ALONE!

 84. Rebha importanttissima li St Georges kisbu fuq Marsaxlokk 2-1. Prosit kbira tmur ghal dawk li laghbu u ghar reserves ghax minghajrom ma nistawx jimxu il quddiem. Prosit lil kullhadd.

 85. prosit boys tal rebha tal lum.nixtriq li il minors jimxu fuq il passi tas seniors u nibdew nirbhu wkoll.b hidma bil aqal forsi nirnexxu wkoll.

 86. Proset Lil Players Kollha Ta Loghoba Qalbina li labtu
  proset lil Coach u s-Supporters.

 87. St George’s hand Marsaxlokk first defeat
  Balzan maintain promotion charge

  St George’s striker Anthony Ewurum battling for possession against Marsaxlokk at the Tedesco Stadium.

  Marsaxlokk 1
  St George’s 2

  St George’s scored two second-half goals to hand leaders Marsaxlokk their first defeat of the season and put themselves in the hunt for a promotion place.

  Joey Falzon’s side are surely the in-form side of the moment as after demolishing St Patrick 6-1 last week they again played excellent football against a team many tipped ascertainties for promotion.

  But Patrick Curmi’s side have worn off in the last few weeks after drawing 4-4 with San Ġwann a fortnight ago, and scoring a last-gasp equaliser to take a point against Mqabba last week.

  This time there was no coming back for Marsaxlokk as St George’s defence didn’t put a foot wrong despite Marsaxlokk’s late rally.

  Marsaxlokk forged ahead in their first real threat after 10 minutes. It was the unmarked Martin Deanov who slotted the ball home from a William Camenzuli cross.

  St George’s came close to an equaliser on 20 minutes when Josef Dalli shot straight at the goalkeeper from routine distance.

  Marsaxlokk responded on 26 minutes when Florent Raimy had a good drive from just outside the area saved by Thomas Galea.

  The game changed face in the second half and on 46 minutes Anthony Ewurun was brought down in the area by Rumen Galabov, and the Nigerian converted the resultant penalty to make it 1-1.

  The Saints grew in stature and on 48 minutes Ewurun blasted the ball over following a good pass by the hard-working Silvio Sciberras.

  Marsaxlokk responded two minutes later when Roderick Bajada had a long-range effort finishing high and wide.

  But on 55 minutes it was St George’s who struck. Chris Ciappara, was picked by Ewurum, turned past the hesitant Yantchev to fire the ball past Marsaxlokk goalkeeper Glenn Zammit.

  On 57 minutes Marsaxlokk were close to making it 2-2 when Licari headed just wide following a Deanov cross.

  Marsaxlokk came close again on 75 minutes when substitute Leighton Grech brought the best out of Thomas Galea.

  Marsaxlokk: G. Zammit; M. Deanov, P. Pullicino, M. Licari, W. Camenzuli, C. Brincat, R. Galabov, R. Bajada (T. Templeman), D. Kokavessis (L. Grech), E. Yantchev, F. Raimy.

  St George’s: T. Galea, E. Sevasta (G. Bonello), C. Grech, A. Ewurun, E. Amaira, B. Fenech, J. Dalli, G. Mallia, A. Bonello, S. Sciberras (C. Caruana), C. Ciappara (J. Bugeja).

  Referee: Andre Arciola.

  Man of the match: Silvio Sciberras (St George’s).

 88. AFFARIJIET ZGHAR U MA JINZLULIX! Nhar is-Sibt, il-prezentatur fuq Net TV, meta gie biex ihabbar ir-rizultat tal-ahhar loghba taghna, qal hekk: M’Xlokk tilfu 1-2 ma St.George’s u ghaggilha. Li kieku kien hemm l-genwinita’ u l-imparzjalita’ kien jghid hekk: ST.GEORGE’S TAW L-EWWEL TELFA 2-1 LIL M’XLOKK. Tghid, CHARLES CAMENZULI, ghax mil-Birgu ma hax pjacir li rbahna, avolja kien jaqbel lit-tim tieghu! L-bierah, ghaxxaqniha fuq Super One. Prezentatur, qabel il-programm sportiv, l-Argument, habbar li fil-mistrieh, Birgu kienu 1-0 minn fuq ma San Gwann. Kompla jghid li jekk jirbhu jispiccaw wahedhom l-ewwel, it-tieni M’Xlokk u t-tieled Balzan. U Bormla halliha barra. ARA VERA, AHNA BZIEZEL!

 89. naqbel ma michael ahna il vera bziezel b’hekk ibaqbaq demmi ma nistu naghmlu xejn hlief nibqu nimxu f’din it-triq it tajjba u nuru li ahna bormlizi u naghmlu min kollox fil-ground biex inkunu ma l-ahjar teams ta malta fejn jixraqilna Kurrag Blues!!!!!

 90. grazzi ta sapport li taghtuna bhalissa ninsab naqa ma niflahx kelli bzonn jadili ghal loghba li jmiss COME ON BLUES!!!!!!!:)

 91. Mela meta irbahna lil haz- zabbar 6 b 1 bdejt infittex l- artikli fuq il- loghoba peress li l- malta right now tigi update ta spiss dhalt fija u l- istess haga tal- iskantament filwaqt li is- sur camenzuli gab ir- rapport tal- loghoba ta’ qabilna taghna l- Bormlizi ma gabiex tghid ghaliex ghax is- sur Camenzuli huwa mill- Birgu ?? infakkar li dan is- sur camenzuli qed jaghmel ricerka biex forsi isib provi li l- birgu huwa l- ewwel team ta’ malta

 92. ejja gullu get well soon sabih forsi jilhaq jadhilek sa nhar is-sibt ghax bhall issa kull wiehed minhkom huwa magna ta team u kull wiehed minhkom huwa importanti ibqaw hekk maqudin iktar min katina boys u proset il kullhad , kumitat , il coach , il players, u ma ninsewx il turu proset l-ahwa!!

 93. It-Team taghna il-lum laghab l-ewwel loghba ta l-ewwel round kontra Balzan Y u hrigna telliefa bli score ta 3-0. Ghalkemm it-team taghna kellu hafna mill loghob ma gharafx isarraf il-loghob f gowls. It-team ta Balzan ghan wiehed kellu li jitfa il ballun il quddiem u jittama li jsib il gowl. Din it-tattika tat il-frott ghax kienu kapaci jiskurjaw. Ghalkemm tlifna ma ghandnix naqtu qalbna anzi din it-telfa ghanda ittina stimolu ghal loghba li gejja.

 94. under 15 section c st georges 2 siggiewi 2

 95. Wara li drajna nirbhu hadna telfa kontra Balzan. Naqbel ma Turu li m’ghandniex naqtu qalbna, pero irridu nitghalmu nirringaw l-izbalji li nkunu hadna. ISSA NIGI GHAL PROBLEMA TAT-TIM TAL-YOUTHS. BIR-RISPETT KOLLU DAN IT-TIM MHUX TIEGHI, TA’ CHRIS U TA’ CONSTANCE, BISS. HEMM BZONN LI KULHADD JAGHMEL XI HAGA GHAX QED INHASSRU L-IMAGE TAL-KLABB. JEKK MHUX SER ISIR HEKK, ALLURA, IR-RIH LI GABNI LURA, SER JERGA JOHODNI!

 96. Problema ta’ Bormla kollha l- istess nies iridu jiehdu hsieb kollox huma

 97. Kif diga ktibt il-loghba kontra Balzan tlifnija ghax ma kienx hemm motivazzjoni,imma fit-team deher difett gdid li diga bdejna niehdu hsieb biex nirrangawh.Bhal issa jien qieghed inhares lejn it-team bhal,qisu annimal ferut li xhin tersaq lejh ikun lest biex jigdem. Ghal loghba li gejja kontra l-hbieb taghna Vittoriosa ma ghandna xejn x nitilfu ghax ahna ma ghandna l-ebda pressjoni fuqna. Il-Birgu lhom 9 snin minghajr ma jigu meluba minn Bormla, biss din id-darba l-annimal jinstab ferut u nahseb li issa huwa lest biex jigdem.Nittama li il-Birgu ma jkollhomx zewg gidmiet fuq xulxin ghax ix-xoghol hekk qieghed jidher.

 98. Tkellimna hafna fuq il-Minors. Fost il-gimgha kelna loghba tan-K.O. kontra Zejtun Corinthians u tlifna 0-7. GHAL DIN IL-LOGHBA SAR SFORZ MINN CHRIS, MINNI U MINN CONSTANCE U MINN TURU WAIT, BIEX IKOLNA GHALL-INQAS HDAX IL-PLEJER. Fil-fatt gew sittax u tghidx kemm konna ferhanin. Fl-ewwel nofs siegha konna ahjar mill-avversarji u anke wara li konna minn taht minn penalty. Il-hmar il-maghkus idur ghalih id-dubbien. Kelna penalty car favur taghna u dan ir-referee ghazel li ma jtihx. Suppost kellu ikellu jkecci lil-goaler taghhom. Imsomma, f’daqqa wahda qlajna 4 goals. Tiskanta r-referee baqa’ kontrina u spiccajna biex hargu zewg plejers u konna 9 fil-ground. Biex tagghad wara l-loghba certi plejers qalulna li mhux gejjin aktar. F’DAWN IC-CIRKUSTANZI DDECIDEJNA LI NIRTIRAW MIL-KAMPJONAT, GHAL GID TAT-TIM U ANKE GHALL-SAHHITNA. F’dan il-mument, bla ma nsemmi ismijiet, niddeplora l-agir ta’ carti nies, li minhabba, it-traskuragni taghhom, wasalna ghal dan il-pass. TISKANTA HAWN NIES LI L-EGOIZMU TELA’ GHAL RASHOM U SARU JIGU U JAQGHU MINN KOLLOX!

 99. Ghalkemm ghandna l-limitazzjonijiet taghna fl-amministrazzjoni, xorta fil-bidu tal-istagun intrigajna biex niehdu sehem fil-kompetizzjonijiet kollha i.e. Gatorade U-11 u U-13, Youth F.A. U-15 u U-17, Minors U-19 u t-tim tal-Kbar. Huwa veru li kien hemm certu traskuragni minn certi nies (anke issa ghad hemm) pero bl’ghajnuna ta’ nies minn barra komplejna nezistu. Issa dawk in-nies li kienu qed jghinu minn barra, dahlu fil-kumitat u ghalkemm xorta ghad hemm il-problemi, il-ftit nies responsabbli, qed izommu n-Nursery fil-wicc. DAN L-AHHAR GEJNA DARNA MAL-HAJT U KELLNA NIRTIRAW MIL-MINORS. Qed ninnota li wahda mir-ragunijiet principali li qed inhossu f’dawn it-timijiet taz-zghar hija li hemm mentalita’ fost il-plejers taghna – LI BIEX TKUN PLEJER BILFORS TRID TILGHAB FUQ – u b’hekk spiccajna bla difensuri validi f’kull kategorija. FIL-MINORS U FL-U-17 HEKK QED JIGRI. Ara fl-ohrajn qed nahsbu biex nindirizzaw din il-problema. Fl’U-15 kien qed jigri hekk u hadna hsieb. Mas-SIGGIEWI fl-ewwel round qlajna 8. Issa gejna draw 2-2. IMSOMMA L-FTIT NIES LI QEGHDIN, INHOSS LI QED NAGHMLU L-MERAKLI. Pero wasal iz-zmien li jsir meraklu maghna u nsibu aktar nies RESPONSABBLI biex jghinu fit-tmexxija!

 100. Il-bierah bdejt nara il programm Kontrattakk u hadt pjacir nisma lil mistidnin jitkelmu.Hadt pjacir ukoll ghax il President ta Marsaxlokk kien meqjus fi kliemu ghalkemm stqar li xejn hlief promotion ma tissodisfom. Imma ir-raprezentat tal Vittoriosa qal li bi 22 punt l-ewwel hsieb taghhom lehquh,salvi mir-relegation.Kumment iehor b emal xi had kiteb li l- Ajkla dalwaqt ittir fuq il bacir,biss jien nejdlu SPORTTIVAMENT li ghalkemm il kacca maghluqa xorta l-Ajkla tista tigi FERUTA. AWGURI.

 101. Jien fuq li ghamlu l-Birgu, l-istagun l-iehor, iddecidejt li jekk jista’ jkun ma noqghodx inparla fil-vojt, specjalment ma min jurix ismu. Intqal hafna fuq li din kienet storja ivvintata etc., etc., MIN DAK INHAR ‘L HAWN VITTORIOSA STARS U MANUEL ANCILLERI GEW MISJUBA HATJA QUDDIEM L-ORGANI KOLLHA TAL-M.F.A. U ISSA DALWAQT IKUN HEMM SENTENZA LEGALI. Imsomma, l-poplu kollu sar jaf x’kien qed jigri. Biex imkomplu naghmlu l-ingustizzji, it-tminn timijiet tal-First gew imwikkija b’zewg timijiet, b’sahha ta’ Premier, flok hadu dixxiplina akbar. IMSOMMA, JIEN NKUN KUNTENT META SSIR IL-GUSTIZZJA KOLLHA. Nassigura lis-supporters li din ser nibqghu nissieltu ghaliha sal-ahhar!

 102. E bilhaqq! Mela s-sibt li ghadda lghabna loghba tal-U/17 kontra Zebbug Rangers u tlifna 0-6. Kif ghidtilkom qabel, konna fil-loghba l-hin kollu, imma peress li ghandna hafna plejers li qed jiddejqu jilaghbu wara, qed naqilghu hafna gowls kontra x-xejra tal-loghob. Meta konna 0-5 minn taht, gie plejer minn taghhom wahdu u l-gowler taghna hareg u hadlu l-ballun minghajr fawl. F’din l-azzjoni wegga’ l-plejer taghhom u kien hemm supporter ghamel l-kumplament tal-loghba jinsulenta, b’kull mod, lill-gowler taghna. L-ispettur tal-loghba kellu jaghmel rapport fuq dan il-kaz. IMSOMMA, IL-PUNT HUWA DAN. BIEX NURU LI AHNA TAD-DEMM U L-LAHAM U NAGHTU KAZ LIL PLEJERS TAGHNA, ICCEKKJAJNIHOM U SIBNA LI KELLHOM PLEJER MHUX IRREGISTRAT. DAHHALNA PROTEST IL-BIERAH U NACCERTAKOM LI SER NIRBHUH.

 103. WELL DONE BLUES!!!! PAXXEJTUNA GHALL-AHHAR!!! SEW JGHIDU LI HADD WARA HADD TASAL TA’ KULHADD! FORSI FL-AHHAR JITGHALLMU MA JARAWX KBIR!!

 104. baqar robin hood taghhom qalu li se jiskurja iktar minn 4 imsiken ridu jumiljawna hekk xtaqu u hekk riedu imma robin hood taghhom wehlitlu il- vlegga ma setax jispara kemm xtaq u l- imhatra li laghab tilifa imsomma hekk jigrilu min jara kbir hudu go fikom ja tigieg

 105. Lill Gerry & Co
  Tlajtu premier meta mhux suppost tlajtu minn jaf kemm il elf euro infaqtu biex laghbtu 90 minuta biss fil premier. Hennew ghalikhom flokk 3rd division tefakhom 1st u issa ghax laghbtu hdax bi hadx ma bormla tliftu iz zejt tel f’wicc l’ilma.

 106. Prosit kbira lil bormlizi kolla mil kbir sa zajr mil players sa supporters fl-ahhar irbahnilom il gierin jew ahjar kif inhuma mlaqmin li ziebel tal birgu proset boys!!

 107. Kien ilhom li hadu s-soppravvent fuqna. Bsarna x’kien qed jigri. L-Milord kien jghid li TA’ BORMLA IRRIDHA, TIGI KEMM TIGI! Fl-ahhar fis-27/12/2009 sirna nafu l-verita’ Ghamlu minn kollox biex jibqghu jirbhu biex tintesa din il-balbuljata. Dehru quddiem it-t.v.’s kollha, jeqirdu u jaghmlu l-propaganda. IMSOMMA TPECLIEQ FIL-VOJT. Bil-pacenzja kollha staportejna din it-tele novella. Pero il-bierah, l4 il-xahar wara l-korruzzjoni sfaccata tas-Sur Anc, spiccajna bir-REALITY SHOW. Sewwa jghidu, is-SEWWA FL-AHHAR JIRBAH. Ghandna l-unur nghidu li rbahna zewg timijiet ta’ sahha ta’ Premier li waqghu bil-korruzzjoni. JIEN GHALIJA NGHID HAGA. KIEKU L-V/PRESIDENT TAGHNA JINQABAD BIL-KORRUZZJONI, KIEKU JIEN NIRREZENJA MILL-EWWEL MIL-KUMITAT U MA NIDHIRX AKTAR QUDDIEM NIES. Imma l-qoxra tal-vicc, mhux ta’ kulhadd l-istess!

 108. HADD WARA HADD TASAL TA’ KULLHADD U L- BIERAH WASLET TAL- MIZBLA TA’ JERRY U L- KUMPANIJA SHABU LI GHAMLU XHUR ISAHHNU IS- SUPPORTERS TAGHHOM BILLI JAGHMLU IL- PAGNI FUQ FACE BOOK JGHIDU LI SE JTUNA HAFNA U RIEDU SAHANSITRA JUMILJAWNA HEKK KIENU L- AHHAR KELMIET TAGHHOM LI RIEDU JIRBHULNA B’ HAFNA GOALS GERRY LOUISE GHAX AHJAR NGHIDULU HEKK FIL- MIZBLA TAGHHOM IRRISPONDA LIL TURU GHAX QAL HUMA MA JARAWX KBIR U TGHIDX KEMM DHAQT IMSOMMA KEMM HADT PJACIR NAROM SEJRIN LURA ID- DAR FIL- MIZBLA TAGHHOM LIL DAWK IL- BAQAR KOLLHA LIBSIN L- AHMAR U FOST HAFNA BAQAR KIEN HEMM IL- BAQRA L- KBIRA LI WKOLL DAHHALL RASU BEJN SAQAJH U BELGHA IL- HDURA LI KIEN ILU JOBZOQ KULL FEJN IMUR KONTRA BORMLA GHALLHEKK GHAZIZ JERRY LOUISE HADD WARA HADD TASAL TA KULLHADD U WASLET FL- AHHAR TIEGHEK U TA’ SHABEK KOLLHA B’ TEAM LI SKONTOK BDEJNA NARAW KBIR IRBAHNA LIL MARSAXLOKK U LILKOM IL- MAHMUGIN

 109. Dan huwa l- isbah zmien ghalina il- Bormlizi zmien li ilna tant nistennew, Ilna nistennew il- ghaliex min jaf kemm kien hemm nies mill- kamp oppost tghana li jideciedi ir- rizultat qabel ma tintlab il- loghoba fil- ground!!. innutajt li qabel kull loghoba kontra il- birgu jidhlu xi talin li jiffirmaw b’ isem Bormla jew xi isem iehor u dejjem isemmi il- flus lil dan il- habib tghana nahseb il- players tghana tawk risposta cara mhux min ikollu il- flus bilfors jirbah u dejjem jirbah il- bierah il- players taghna kellom RIEDA, DETERMINAZZJONI, U VIZJONI LI L- HOLMA TA’ HAFNA PARITARJI jistghu jwettquwa emmnu fijom infusom u qatt ma kienu inferjuri mill- birgu ghamlu loghoba kbira loghoba ta’ CHAMPIONS jien nahseb x’ ikun ikun id- destin tghana fl- ahhar ta’ dan l- istagun ghalina is- supporters dan it- team jibqa maghruf Maghna bhala Champions ghad fadal il- loghob u ghad jonqosna xi rebhiet biex insahhu postna f’ din id- divizjoni

 110. Mela hbieb dhalt fil- website tal- girbien u bdejt naqra il- composition li kieteb jerry jew ahjar kif inhu maghruf maghna il- Bormlizi il- purcinell!!. Dan fosta hafna elogiji li meta taqrahom jaqbdek id- dardir qal li huwa ma jarax KBIRRRR!!. Imma mhux l- istess jixhed id- diskors fl- istess guestbook ta’ shabu stess kif ukoll ta’ nies tal- birgu fit- toroq u fil- postijiet ta’ xoghol dawn tant kemm kibritilom rasom li fil- verita bdew jemmnu li kontrina m’ huma ha jitilfu qatt!!. pero giet is- siegha tal- prova u gralom bhall- david u gulia ghax nghiduwa kif inhi vera ux sajjetta fil- bnazzi ghalijom tant ferhu u ftahru li ghandom team tal- premier ghadni nisimu jifrah lil dak il- fartas li ghandom li ma l- ewwel okkazzjoni li kellom ramuh il- barra bhall- wara kollox kif ghamlu lil kull player li kellom . ghax gabu il- barrani taghhom dan l- istess fartas beda isaqsi lilu innifsu u lil kullhadd meta ha nirbhulom ir- risposta hada wahdu huwa u siehbu jerry il- purcinell li sena l- ohra xeba ibewwel ghajnejh quddiem kull video camera li tezisti f’ dan il- pajjiz jipprova jaghmila tal- martri gheziez Bormlizi il- gustizzja saret u saret fl- aqwa zmien ghax qtajna l- ghatx bil- perzuta lil hafna baqar li bdew jahsbu li lehqu xi haga ghallhekk gheziez jerry it- tisbita li hadt is- sibt 27 ta’ frar tant kemm kienet kbira li ma bsartix u bhall- bqija ta’ shabek kellek tidhol tigri lura go toqba. ghadni ma sfugajtx pero dawn jaghjjru lil micheal is- segretarju tghana u micheal gie u irritorna b’ rebha FUQKOM !!. Pero il- memorja ta’ dawn il- klieb ghall- xulxin hija qasira wisq nesu meta keccew lil jerry u batuh mal- kalkara l- irgulija bejnek u bejn micheal sur ERRY ghax waqatlek il- j li micheal baqa leali lejn it- team ta’ Bormla u inti bhall- ma jaghmlu il- klieb ghall- xulxin mort titlijaq mal- kalkara ghadni niftakar guestbook shih ta’ nies girbin jghajjruk fl- ahhar gik kappell jigik purcinell

 111. GRAZZI HAFNA LIT-TEAM U L-KUMITAT TAT-TEAM TAGHNA ST.GEORGE’S FC.GRAZZI TALLI PAXXEJTUNA BIR-REBHA FUQ IL-GIRIEN.

 112. Naqbel hafna ma Chris li wara li konna ilna nistaportu l-ilsien hazin ta’ certi supporters girbin, il-Bormlizi ghandhom dritt jisfogaw. PERO KOLLOX GHANDU ISIR FIL-LIMITU TAL-ETIKA U TAL-LEGALITA’. Niftakru li min ma jiktibx f’ismu ikun qed jitha r-responsabilita’ ta’ dak li jghid fuq il-Webmaster u fuqna tal-kumitat. Ma nhallux lil min hu INDANNAT jaqbad ma xi kelma. Wara kollox dik it-telfa kienet medicina bizzejjed biex tkompli thabbillhom imsarinhom. L-ahjar li nistghu naghmlu huwa li nghinu lil kumitat biex nuru lill-plejers taghna li AHNA RIKONEXXENTI LEJHOM!

 113. Dhalt naqra fil- guestbook tal- girien u rajt zewg kummenti li hallew tal- kumitat taghhom fl- ahhar ammettew li konna ahjar minnom meta dawn fl- istess kitbiet taghhom kienu qalu li huma ahjar minna u lilna kienu isaqsuna meta ha nirbhulom?? tant kemm kienu ghamluwa fatta li lilom m’ ahna ha nirbhulom qatt !!. fl- ahhar ammettew ukoll u qalu li ma jistax ikun li tirbah dejjem u ahna din ghednija minn qabel ma jistax ikun li nitilfu dejjem il- kontijiet ghamilnijom u wasalna biex qbadna il- gurdien li l- mfa sabitu hati u l- bierah il- qorti ukoll ghalina il- Bormlizi u ghad- dilettanti tal- futbol malti iz- zejt telgha f’ wicc l- ilma pero it- team tghana kellu jistenna is- 27 ta’ frar 2010 biex ipoggi ic- cirasa fuq il- cake ghax lilna mhux biss ghajjruna li naraw kbir qalulna ahna nitilqu nigru qabel nitghallmu nimxu ghajjru lil turu u sejhulu trapattoni meta fil- profond ta’ qalbom kienu jafu li team tghana kien qed jaghmel progress erbahna 4 loghobiet infila fejn dik kontra marsaxlokk urejna il- vera potenzjal li ghandom il- players tghana komplew jiddiehku bina komplew jippruvaw jumiljawna pero dak li gara kontra marsaxlokk gara ezattament kontrijom u lil dawk li tant bdew isaqsuna meta ha tirbhulna irbahnilkom fl- ahjar zmien fiz- zmien li ma tistux iggibu skuzi irbahnilkom b team li intom armajtu bih ghall- premier xi tridu iktar ?? hbieb kull loghoba fija storja u qedin vicin hafna biex niksbu l- ahhar ftit punti biex inzommu fl- ewwel divizjoni infakkar li dawk kienu qed jghidu li se naqu second division ukoll nahseb ir- risposta haduwa ukoll inzommu saqajna ma l- art u kif dejjem jghid turu ahna m’ ghadna xejn x nitilfu li riedna hadnih ukoll issa jonqos l ahhar ftit punti biex inkunu hadna kollox napella lil partitarji biex nghinu li team dan huwa team tghana u jekk nabbandunawh ahna jispicca kollox il- players paxxuna u tawna li ridna issa imiss il- pass taghna UP THE BLUES ghall- kontra San Gwann

 114. Dan l-ahhar baghtuli hafna messaggi fuq il-mobile mimlijin velenu. Dawn zammejthom ghal meta jkun bzonn. Min baghthom kellu dillirju fuqu. Kien qisu serp meta taqbdu minn ghonqu, itajjar il-velenu. MA HALLEJTHUX B’XEJN, SERHU RASKOM. Jien ma dawn in-nies ghamilt hafna fil-passat, pero fuq li gara, pattewh bid-deni. Minn fuq iridu jindahlulna kif nesprimu ruhna fil-website taghna. IVA AHNA SER NIBQGHU INTAMBRU FUQ DAK LI GARA SAKEMM ISSIR GUSTIZZJA KOMPLETA. Veru li fid-dinja tigi bzonn kulhadd, pero nitlob ‘l Alla li ma nigix bzonn dawn in-nies.

 115. Ghalkemm insistejt li noqoghdu attenti ghal dak li niktbu, xorta nhoss li hadd mhu ser jindahlilna kif nesprimu ruhna fuq il-website. DAN HUMA NIES LI XEBHU JIDHLU PERSONALI U JIPPRUVAW JAGHMLULNA L-HSARA INDIVIDWALMENT. Iva dawn meta tasal taghhom itihom dillirju. Jaghmlu bhal sriep, itajjru l-velenu, ma kullimkien. NACCERTAKOM LI AHNA SER NIBQGHU NIGGIELDU GHAD-DRITTIJIET TAGHNA SAKEMM ISSIR GUSTIZZJA MAGHNA, B’MOD KOMPLET!

 116. Issa li nstab hati mill- qorti ukoll il- club taghna jistgha jibda proceduri kontra il- club tal- vittoriosa stars minhabba dawk il- players li huma hatja li nxtraw f’ dik il- loghoba u ahna taghhom ma hadna xejn!! ??

 117. Girbien klieb ghall- xulxin laqamom maghhom micheal m’ ghadniex ghalfejn nohduwa bi kbira li jobodu lilna jobodu lil xulxin ma jobodux lilna !!. inharqu u ghandom biex ux ghax min jorbot rasu qabel jaqsama hekk jigrilu xebghu jaghjjruna xebghu ituna mill- ghar issa iridu li ma naghjjruwomx ma naghjjrukomx ma nza….ux hahaha. Ta psataz u mahmugin li huma ukoll iridu jindahhlulna x nghidu fis- site tghana firkas tidhlux u tarawx x ahna nghidu pero ahna qed nghidu il- verita u il- verita twegga jghidu allura hudu go fikom ja ocejan nies tigieg baqar taraw kbir u CWIECCCCCC

 118. Ftakart li dalwaqt jigu l-akbar zewg festi tal-knisja. Fil-Kottonera ghandna tradizzjoni kbira u niccelebraw dawn il-festi bil-kbir. Bormla mhix eccezzjoni. Niftakar meta kont zghir, fil-mibki GALEA SLUTA, li kien jaghmel il-figolli ghall-okkazjoni tal-Irxoxt. GHAL BNIET KIEN JAGHMEL XI QOFFA JEW PRINCIPESSA. GHAS-SUBIEN KIEN JAGHMEL PLEJERS. JEW TA’ BORMLA JEW TAL-BIRGU. Kemm nixtieq li jkun hemm xi hadd u jerga jaghmel dawn il-plejers. anke jien avolja ghandi 63, lest li noqghod b’wiehed minnhom f’idejja nistenna s-sabih Irxoxt taghna jghaddi bil-girja u iberikuli. XI PJACIR. Bilhaqq, ma rridx ninsa nifrah lis-SAMMY AQUILINA TAR-REBHA LI GHAMEL BIL-KANZUNETTA GHALL-EWROPA. NAHSEB ANKE THEA GARRETT HIJA DIXXENDENZA BORMLIZA. Imsomma, vera zmien sabih ghal BORMLA!

 119. tkun idea tajba Mike li jkun hemm xi hadd u jerga jaghmel dawn il-plejers u jinbiehu dak inhar ta l irxoxti. forsi xi ghaqda tithajar u f listes hin jservu ta fund raising

 120. Prosit coaches, plejers, supporters u shabi tal-kumitat. DAN HUWA VERAMENT ZMIEN SABIH. KOLLOX GEJ TAJJEB. ANKE L-LOTTU IFFAVORIXXA HAFNA BORMLIZI GHAX TELGHU 8 U 12 TAL-KUNCIZZJONI. JIEN INSEJT NIKTIBHOM, PERO NIFRAH MINN QALBI LIL MIN REBAH. Dan huwa zmien li rridu nzommu saqajna mal-art. Kull loghba hija difficli. ISSA VERAMENT HEMM L-BZONN TA’ SPONSOR. Ahna wiehed mil ftit klabbs li m’ghandniex. JIENA NEMMEN LI HEMM BORMLIZI LI JISTGHU JGHINU. Infakkarhom li l-hajja hija ferm qasira, u TKUN VERAMENT HASRA LI META NASLU BIEX JIKLUNA D-DUD, NKUNU NQASNA LI NGHINU LIL PAJJIZNA. Hadd ma jgorr xejn mieghu!

 121. Saqajna ma l – art huwa zmien sabih ghalina il- Bormlizi vera wara tant naqilu go fina ir- rota daret u qeda favurina irbahna il- malta song for europe permess tal- Bravu Bormliz sunny Aqulina kif ukoll thea ghanda rabtiet ma Bormla ghax ghanda qrabata joqodu Bormla. irbahna lil girien , minn kellu jinstab hati instab hati mill- qorti il- bierah irbahna ukoll u kif qal micheal zgur li l- bierah rebhu hafna Bormlizi ukoll. Nahseb li l- poplu Bormliz dejjem qasam ma kullhadd mill- ftit li ghandu meta tlajna premier ma jidirlix li kellna sponsors kbar izda mill- ftit minn ghand il- hafna wasalna tlajna premier b champions u qtajna figura tajba ukoll pero nahseb li ghalissa l- ghan tghana intlehaq ghad fadal il- loghob nistennew u naraw pero appell lis supporters dan huwa it- team tghana il- Bormlizi irridu nkunu lesti indahhlu idejna fil- but u nghinu lil club taghna

 122. kelna bzonn nibqu mixjijn bdan ir ritmu blues ! isa la thalna bic cans nipruvaw niehduh ! vera fadal il loghob imma mahom qedin kurag hbieb . FORZA ST GEORGES

 123. Il-lum laghbna is-17 kontra Fgura u tlifna 1-0.Barra li tlifna l-loghba tlifna ukoll 3 players. Kullhadd irid ir-ragun u nitkeccew, ohra qedin niehdu vizzju li tant inhossuna li ahna kbar li wasalna fi stat li nohorgu mill-grawnd.Hadd ma jista jikkummenta daqsi ghax wahdi kont.Jekk in Nersery taghna tiproduci players ta din il kwalita nistghu ninsew kollox.

 124. Jekk ghadna tip ta’ players bhall- dawn ahjar ma nikompetux milli jwaqqu isem beltna tfal bhall dawn mhux ingibuwom maghna imma inwarrbuwom jaghmlu hekk issa ahseb u ara meta jikbru naqra ohra x jaghmlu

 125. Nirreferi ghal dak li qal Turu fuq l-U/17. L-ewwel nett irrid nuri s-sodisfazzjon tieghi li tlajna ghall-loghob u tlifna biss 0-l fl-ahhar. Dan qed nghidu ghax dan l-ahhar tajna walk-over kontra l-Mqabba. Huwa veru li ghandna xi plejers indixxiplinati u ma niskantawx. Dan huwa l-prodott li qed toffri dan l-ahhar is-socjeta’ ta’ Bormla. Biex taghqad, bir-rispett kollu ghal shabi tal-kumitat, huma ftit dawk in-nies li qed jaghtu kas dawn it-timijiet taz-zghar. TURU QAL LI KIEN WAHDU. NIXTIEQ NICCARA LI JIEN KONT HEMM, HADT HSIEB LI NITILGHU GHALL-LOGHOB U KONT QED NARA L-PARTITA FIX-XITA. PERESS LI XXARRABT QABDITNI L-BRUDA F’SIDRI U KELLI NIRTIRA D-DAR. Sihibna Constance kien skuzat ghax kellu qadja personali. Chris attenda ukoll ghal hafna loghbiet minn dawn. Huwa vera dak li qal TURU pero ta’ min isemmi li dawn it-tfal kienu taht idejh mill-bidu u kienu qed jaqtghu figura tajba, kemm bhala loghob kif ukoll bhala dixxiplina. AHNA QEGHDIN WISQ FTIT NIES U PERESS LI DAN L-AHHAR TURU QED JGHIN LILL-COACH FIL-KBAR (HU R-RIZULTAT QIEGHED HEMM) CERTI LOGHOB TLAJNA MINGHAJR TURU U DAN KELLU EFFETT NEGATTIV UKOLL. Pero meta thares lura issib li x-xoghol li sar, ser indahhlu xi haga minnu. ISSA BAQA’ BISS LOGHBA KONTRA L-MARSA. J’Alla nitilghu ghall-loghob u naqtghu figura tajba kontra tim li diga rebah is-SEZZJONI. Fl-U/11; U/l3 u U/15 dejjem onorajna l-fixtures u qed naqtghu figura tajba. JIENA MA NAQBILX LI DAWN IT-TFAL INWARRBUHOM. JEKK NAGHMLU HEKK NKUNU QED INCEDU FIL-MISSJONI TAGHNA. JIEN NAQBEL LI L-KUNSILL, FL’IMKIEN MAS-SOCJETAJIET KOLLHA GHANDNA NAGHMLU MINN KOLLOX BIEX INTEJBU DIN IS-SITWAZZJONI.

 126. Sa fejn naf jien Chris Aguis, fuq programm sportiv, kien ta x’jifhem li bl-ammont ta tfal li hemm, anke jekk jiddeciedu li jilghabu kollha il-football lanqas ghandhek biex taghmel tim f’kull section. Jekk verament irridu il-gid ghat-tfal taghna, jien ta l-ideja, (u naf li se naqla hafna botti) li irridu ninsew il-rivalita bejnietna mal-girien, u ninghaqdu biex ikollna nursery f’isem il-Kottonera. B’hekk biss nistu naghmlu nursery finanzjarajment vijabbli u iktara rizorsi umani u li tista tikkompeti ma timijiet ohra. Naf li l-girien ghandhom l-istess problemi bhal taghna. Naf zgur ukoll li qeghdien nitilfu hafna tfal ghax immoru jinkitbu ma nurseries ohra. Illum il-gid tat tfal jirbah l-imhabba lejn belt twelidek, imma jekk ikollok nursery tajba, zgur li l-genituri ta dawn it-tfal li ma jfitxux nursery ohra.

 127. Xi 4 snin ilu kont hrigt bl-ideja li naghmlu nursery tal-Cottonera. Kont qed nahdem fuq formola li biha kulhadd ikollu rasu mistrieha. KONNA NOHORGU SOMMA FLUS KULL WIEHED U NAGHMLU STRUTTURA SERJA U LI TRENDI. Hsibt li naghmlu statut u fih innizzlu li plejer jista’ jirregistra normali mat-tim li jixtieq hu u sal-U/17 jkun jista’ jilghab man-nursery u jekk hemm bzonn mal-kbar ta’ pajjizu. Konna ser naghmlu letter heads bl-arma tal-Cottoner u l-kuluri tal-flokkijiet ikunu kohol/sofor/homor. AVVICINAJT IL-CLUBS U KOLLHA KIENU FAVOREVOLI GHAL DIN L-IDEJA. Kien baqa’ biss l-ghadma iebsa tal-M.F.A. li niehdu dan il-permess mehtieg. F’KULL PAJJIZ KIEN HEMM XI INDIVIDWI LI KIENU KONTRIHA PERO JIENA NEMMEN LI L-BZONN KIEN SER JIRBAH LILL-PASSJONI. Kulhadd jaf x’inqala’ u r-relazzjonijiet bejn Bormla u l-Birgu, issa huma dawk li huma. PERO DAN L-AHHAR XI HADD MILL-ISLA REGA’ QANQAL DAN IL-HSIEB U JIDHER LI SER IKUN HEMM TENTATTIV IEHOR. J’ALLA JIRNEXXI!

 128. Ma naqbilx ghall- ragunijiet ovvja meta jikbru dawn it- tfal ma liema team ha jilaghbu?? jew qed tghid li jsir team wiehed li jkun jirraprezenta il- kottonera kollha ?? . jien personalment ma naqbilx u nahseb lanqas il- girien ma jaqblu li kieku kien hekk nahseb ila li kienet issir

 129. Ghaziz rodrick, trid tkun pratikku. Il-verita hi li bhalissa it-timijiet tal-kotonera qeghdien ibatu u huma it-tfal taghna li qeghdien immoru min taht; Specjalment dawk l-ulied li l-genituri taghhom ma tantx jaffordjaw ghax min jista jibathom ma nurseries ohra.

 130. Jien ma naqbilx ghall- bosta ragunijiet l- ewwel nett jien ghallkemm qatt ma kont involut fil- club tal- futbol kont involut u ghadni involut f’ ghaqdiet ohra Bormlizi. Jien naf kemm dawn in- nies ta’ lokalitajiet qrib tghana ma’ l- ewwel okkazzjoni li jkollom jippruvaw jaghmlu hsara lil Bormla dan sar bil- provi kullhadd jaf x’ gara li team tghana u ma dak il- kas naqbad lista ohra li ma niqafx allura kif trid li ahna niffurmaw nursery ma club li l- iskop taghhom kien li jumiljawna ??

 131. naqbel hafna ma ideja li naghmlu nursery tal-Cottonera vera li -relazzjonijiet bejn Bormla u l-Birgu bhalisa ma tanx huma tajbin pero nahseb li xorta ghad hemm nies ta rieda tajba li jharsu lejn il gid komuni. jien bhala Bormliz nifhem xi jrid jghid rodrick. jekk dawn it tfal jitighlu fliestess team, is suporters jissaportjaw lil istess team meta jigbru it tfal jkollom izjed rispet lejn xulxien. din hi biss oppinjoni tieghi u nara l unikka soluzjoni ghal futur tal club
  Awguri lil Gulu .plejer promineti u ghandu futur nawguralu li jaghmel l istess bhala qaddief

 132. Fuq din tan-Nursery trid toqghod attent kif titkellem ghax min hu minn barra, l-affarijiet ma jafx ezatt kif inhuma. Ahna din is-sena minn kumitat (li xorta nfahharhom ghax intrigaw) hemm biss ftit li qed jiehdu hsieb iz-zghar. Dawn huma Chris, Jien, Constance Calleja u Arthur Wait. Coaches hemm Marco Bonnici, Louis Sultana u Demis Darmanin. Hemm ukoll Lawrence Cauchi li ghalkemm, missier ta’ plejer, jghin ukoll bhala membru fil-kumitat tan-Nursery. Dawn kollha huma nies volontarju u HAFNA MINNHOM IDDEJQU JARAW LIN-NIES TA’ BORMLA JOHDUHOM ‘FOR GRANTED’ Barra minn hekk hemm tfal li qed imorru mal-Hibs jew ma St. Patrick’s u mil ftit li jibqa’ trid tikkompeti. S’issa irnexxielna nzommu din in-Nursery fl-I.T.U. Pero wasalna biex nikkrollaw. U jekk jigri hekk ser ikun hemm hsara rreparabbli lil futbol go Bormla. INUTILI LI NOQGHODU NISSUGGERIXXU U MA NINTRIGAWX. Jekk hawn wiehed li mal-Birgu ggieled ghad-drittijiet ta’ Bormla, huwa JIEN. GHAJJRUNI B’LI GHANDI U M’GHANDIX. SAHANSITRA JERRY GHAZEL LI JZEBLAHNI FUQ C.D. CHRIS ukoll saritlu hsara rreparabbli. X’hadna? SPICCAJNA T-TNEJN NSAFFRU! Pero ghalkemm gara dawn kollu xorta naqblu u konvinti minn din l-ghaqda. BIEX TIBQA’ TEZISTI TRID TAGHMEL IS-SAGRIFICCJI. HAWN MIN JAQTGHULU PARTI MINN GISMU BIEX JIBQA’ JGHIX! Iva, wasal iz-zmien li min ma jaqbilx, wara li jkun sema’ dan kollu, JIGI U JINTRIGA HU.

 133. Nifhem il-punt tieghek rodrick imma trid titfa kollox fuq mizien u tizen dak li hemm bhalissa. U intik garanzija jien li ir-rizultat li jtik mhuwiex wiehed tajjeb ghal-futur. U naf fiz-zgur li anke il-girien qeghdien fl-istess bahar taghna. Tista tigik sena fejn ikollok tim tajjeb pero dan it-tim malajr jisfaxxa fix-xejn. Biex taghmel nursery sura irrid ikollok programm fit-tul, li tifel beda ta sena zghira u kompla jizvillupa f’programm ta training sena wara sena. Minkejja il-hafna sagrifficji li qeghdin jaghmlu ftit nies, xorta ir-rizultat mhux se jkun wiehed sodisfacenti ghaliex jekk ma jkunx hemm kontinwazjoni, ix-xoghol li sar ta eta zghira jisfaxxa. Apparti il-paroli, jien ta ideja li nghaddu ghla azzjoni. Naghmel kuntatt mat-tlett clubs l-ohra, li zgur jekk ghandhom sens, se jaqblu. Isir kuntatt min issa ma football schools privati, li ma ghandhomx rabta mal-kottonera, u naraw x’jitolbu jekk ikollhom in-nursery tal-erba clubs tal-kotonnera f’idejhom. Inehhu naqra mil-pika li hemm bejnietna ghal gid tat-tfal taghna ghax fl-ahhar mil-ahhar il-lokal taghna se jgawdi.

 134. Jien ma nafx fil- passat x’ gara jien nghix fil- prezent u meta ahna ersaqna biex nahdmu bhala kottonera u mhux Bormla isla u Birgu. Ahna ta’ Bormla dejjem qlajnija ma nahsibx li tista tahdem ma nies li ghax sempliciment sid kumpanija huwa minn Bormla allura ma nhaddmuhx jew ma nqabduhx fl- attivitajiet. haga ohra tigi biex titlob permess imorru bl- edukazzjoni kollha u biex tiehdu trid tispicca tohoda bil- ligi. hija xi haga sabiha li jkun hemm l- ghaqda pero l- ghaqda ma tridx tigi min- naha tghana biss trid tkun reciproka u irridu noqodu attenti li ma ningidmux kif gara wara kollox lilek micheal mal- birgu stess li meta ghentom dawn irringrazjawk b’ dak kollu li ghidt inti jien ghiduli egojist pero naghmel bhalom huma l- ewwel it- tieni u 3 birgu u jekk jifdal birgu ukoll u jien hekk jien irridu namettu li Bormla ghadna ftit nies jintrigaw tghiduli intriga inti jien intrigat bizejjed fil- kunsill u festa u l- futbol mhux fil- linja tieghi pero jien hawn ktiebt l- oppinjoni tieghi u kif nahsiba jien pero bl- ebda mod ma rrid ninfluwenza l- ideja taghkom jekk tahsbu li ahjar hekk j’ alla issir pero irridu noqodu attenti ghax ahna dejjem nispiccaw migdumin u nahseb issa ingdimna bizejjed il- pika mhux min- naha taghna trid tonqos ahna qmosna meta qarsuna u kellna ragun

 135. Xtaqt naghmel xi kummenti jien ukoll fuq dan li qed jinghad dwar in-Nursery.

  Nibda biex nghid li hadd ma’ jista’ jichad li t-team taghna huwa St.George’s F.C. Hekk kien 120 sena ilu, hekk ghadu sal-lum, u hekk irridu nistinkaw biex 100 sena ohra St.George’s ikunu ghadhom jezistu. Irridu niftakru li ahna club zghir, bla sponsor u allura aktar minn clubs ohra niddependu fuq it-tfal li jitilghu minn Nursery taghna, u dan ghax ma’ naffordjawx xi salt transfers. Sal lum gawdejna mhux hazin. Izda wisq nibza’ ghal numru ta’ ragunijiet, li fiz-zmien li gej it-tfal Bormlizi fit-team jistghu jkunu ftit hafna. Familji zghar, hafna anzjani u tfal interessati f’affarijiet ohra aktar mill-football.

  Dan qed jesperjenzaw il-clubs tal-Kottonera. U allura jien nemmen li jekk nistghu niggwadanjaw minn ghaqda fost in-NURSERY, allura jien inkun l-ewwel wiehed li nghid….let’s give it a try. Minkejja li qed nghid dan, ma’ ifisser xejn konkret ghax biex din issehh hemm hafna u hafna affarijiet li jridu jkunu accettati, u hafna u hafna hsieb.

 136. jien kull ma tajt parir. la ghandhi hin, la ghandhi pacenzja mat-tfal u lanqas idea ta kif timxi nursery. issa dawk arawh intkom. Jekk il-vizjoni ta hafna nies mill-kottonera hija sal-ponta ta mnihierhom …………..
  Kont nahseb li la hemm erba kunsilli lokali immexijin min sindki laburisti, jistu jaghmlu progett biex jghinu liz-zghir, lil-batut u lil-fqir; li wara kollox huwa il-bazi ta twemmin tal-partit laburista……..imma zbaljajt bil-kbir.

 137. Jien tajt stampa cara ta’ kif inhi is- sitwazzjoni min kien il- laqgha li saret ma leader tal- partit laburista il- kazin ta’ regatta bormla din il- kwistjoni tqajjmet mill- arcipriet innifsu. Sfortunatament dawk huma l- fatti u hija difficcli immens biex tgheleb pika li ilha tezisti zmien kbir dan qisek qed isemmi il- belt u l- furjana l- istess ahna mal- bqija tal- bliet tal- kottonera rigward il- progetti li semmejt jistu jsiru individwalment kif tista tahdem ma dawn in- nies meta tider xi haga fuq Bormla fuq il- gazzetti ikunu l ewwel nies li jghajjruna bijom ?? meta huwa fatt maghruf li l- problemi taghhom m’ humiex il- bod minn tghana u f’ kollox. Rigward is- suggett ta’ nursery jien ukoll tajt l- oppinjoni tieghi u nerga ntenni jien ma nemminx f’ kottonera jien nemmen li ahna il- Bormlizi ghadna potenzjal li jidentifikana differenti mill- birgu u l- isla kif ukoll huma

 138. bla dubju li kieku ghandna rizorsi biex jkolna nursery b sahita kont nghid ghalfejn ghandna nitaqdu ma ohrajn imma li nista nghid li pruvajna u nahseb li hija ferm dificli biex nikompetu ma nurseries organizati b wahda mil problemi tkun nuqas ta partecipazjoni mil publiku ghalekk nahseb li tkun idea tajba li niprovaw . wara kollox kif ihobb jghid Chris it tfal taghna jixraqilhom l ahjar

 139. Prosit hafna tal-websajt…aggornata u interessanti. Prosit ukoll tal-facebook tas-St. Georges li ghadkom kif ghamiltu.

  Prosit u komplu sejrin hekk b’dan ix-xoghol siwi, kemm ghalikom u kif ukoll ghal futbol Malti.

  Nawguralkom ghal-kumplament tal-istagun, forsi l-istagun li gej narawkom premier. Good luck!

 140. Ma nafx suggeriment tieghi lil club tal- futbol xi haga li ghamlu diga il- kazin tal- banda u s’ issa tat il- frott dawn kienu niqsin mill- bandisti ghamlu pressjoni fl- iskejjel li ghadna f’ Bormla u illum jien infurmat li ghandom ma xi 25 tifel u tifla godda li qed jitghallmu il- banda ma jistax isir hekk ukoll mill- club tal- futbol biex thajjru tfal godda jilghabu ma club taghna pero xorta jibqa l- fatt li tfal li ma jaghmlux gih il- flokk li jilbsu u l- lokal li qed jipprezentaw zgur mhux se jghinu biex genituri ihajru lil uliedom jilghabu ma’ st’ georges’fc hija sikkina li taqta miz- zewg nahat imma biex thajjarom jersqu lejn il- club irridu ukoll nammettu li jrid ikun hemm certa dixxiplina fuq it- tfal jekk ma jsirx hekk ha nibqu nerqu

 141. Roderick – l-ewwel nett kun af li t-tfal qed jonqsu drastikament minn kullimkien u l-Cottonera mhix eccezzjoni. Barra minn hekk fil-Cottonera ilhom jitilqu familji shah u jigu irriplejsjati b’nies bil-problemi. JIEN DIGA GHIDT LI DAWN IT-TFAL HUMA FROTT TAS-SOCJETA’ LI QED TOFFRI ILLUM. Ahna ghalkemm ghandna tfal imqarbin, mhux hziena daqshekk li nahirquhom. Naghmlu kemm naghmlu suggerimenti, jibqa’ l-fatt li mhux qed insibu nies min jintriga bil-konsegwenza li l-amministraturi qed ikunu imxekkla li jaghmlu x-xoghol kif jixtiequ. SEMMEJNA L-ISKEJJEL ETC., GHALIEX MA NSEMMUX IL-KUNSILL? JIEN IPPRUVAJT NAGHTI SEHMI U HRIGT BL-GHAJTA LI MIN JIEHU L-KUNTRATTI GO BORMLA HUWA OBLIGAT LI JGHIN. INSISTEJT UKOLL LI GHANDNA NTEJBU R-RELAZZJONIJIET MAL-GVERN TAL-GURNATA BIEX NAKKWISTAW AKTAR GHAL GID TA’ BORMLA. X’GARA? BQAJT L-ART. DAN QED NGHIDU MHUX B’GHIRA GHAX MA TLAJTX. QED NGHIDU GHAX INHOSS LI L-KUNSILL GHANDU JKUN TA’ GHAJNUNA KONTINWA GHAS-SOCJETAJIET. NAFU LI S-SINDKU TAL-BIRGU KIEN STRUMENTALI BIEX DAWN IKOLLHOM SPONSOR TAN-NURSURY? Ahna ghax le? Nixtieq ninforma lil kulhadd li bhala kumitat ga ddecidejna li nippruvaw naghmlu din l-ghaqda. Semmejtha fil-website biex naghmel bhall-Gvern, meta johrog WHITE PAPER. Mis-suggerimenti li saru qed inkompli nsahhah il-fehma li din hija l-unika triq li baqa’. HEMM BZONN LI F’DAN IL-PAJJIZ KULHADD GHANDU JERFA R-RESPONSABILITAJIET TIEGHU BIEX INTEJBU L-HAJJA TAL-BORMLIZI – LI JIXIRQILHOM FERM AHJAR!

 142. Micheal il- kunsill jghin lil kull ghaqda li hawn f’ Bormla kull gremxula zoppa li hawn f’ Bormla tigi biex tfieq mill- kunsill. Il- kunsill m’ ghandux il- problemi biss tal- ghaqdiet u bhalissa il- kunsill qed jghin lil nursery tghana il- Bormlizi kieku m’ ghamilx hekk il- kunsill nahseb li llum it- tfal ta’ Bormla lanqas ghandom fejn jitrenjaw il- kunsill ried ukoll li l- bar tal- istess ground jigi amministrat mill- istess club biex ikollu il- fondi mehtiega kemm ghall- nursery kif ukoll ghall- club imma certi individwi jippretendu li min fuq li tipprofdilom ir- responsabilta taghhom jixhtuwa fuq haddiehor il- fondi tal- kunsill huma allokati ghall- lokal illum il- kunsill ma jistax jaghti flus diretti lil ghaqdiet volontarji f’ Bormla. Li kieku il- kunsill lokali ma refax ir- responsabilta tal- Grounds peppi delceppo illum kieku dawk huma maluqa nahseb il- kunsill sehemu qed itih u qed itih bil- provi dan li qed nghid tistghu tidhlu tarawh fil- website tal- kunsill u taqraw il- minuti tal- laqghat. Rigward sponsor huwa kollu fatt li minhabba l- image taghna jekk ahna ma nnaddfux l- image tghana m’ ahna qatt ha nikkonvincu sponsor lejna illum genituri ta’ l- affari taghhom f’ Bormla lanqas l- iskola primarja ta’ Bormla ma jibatuwom il- ghaliex hemm tfal imqarbin ahseb u ara kemm se jersqu lejna jekk m’ ahnix ha nkunu iddixplinati ma certi tfal. Biex naqbdu infiqu l- ewwel irridu nitghallmu naccettaw il- problemi rejalistici tghana u irridu naccettaw li certi attitudni ta’ tfal qed tkompli titfana lura inkella jekk irridu nahbu dan il- fatt ma niktbux f’ website u ngorru bl- attitudni ta’ dawn it- tfal. rigward il- problemi ohra nistu naghmlu hbieb kemm trid mal- gvern tal- gurnata imma x’ jiswa micheal li xorta f’ kull dar jew flat vojt tal- gvern jitfalek nies bil- problemi socjali ?? kif xi darba se nfiqu meta ahna sirna ir- refugju ta’ dawn in- nies

 143. Roderick, ma xtaqtx naqbad polemika mieghek ghax naf li kieku l-affarijiet jiddependu minnek forsi kont taghmel aktar sforz biex ikun hemm ghajnuna INDIRETTA. Int ghadek diehel issa fil-kunsill u ma kontx qed nistenna li tirrispondini inti. Rigward il-grounds li semmejt, ftakar li dawk mhux taghna imma ta’ Zaren Vassallo u jekk tara l-kuntratt iridu jghaddu snin kbar biex forsi jaqghu taghna u niddubita dak in-nhar jibqax xi haga minnhom. AHNA F’DAN IL-PROGETT QATT MA GEJNA IKKONSULTATI GHAX KIEKU KONNA FORSI NISSUGGERIXXU AFFARIJIET AHJAR. Pero xorta nghid li s’issa dawn kienu ta’ gid u ta’ dan ahna rikonoxxenti. Huwa vera li gejna offruti l-Bar. Imma Roderick inti tahseb li l-ftit nies li qeghdin, imkissra bil-problemi konna xi darba ser naccettaw li nkunu BARMEN. Ftakar kemm kont inkelmek fuq dawn l-affarijiet. JIEN NIBQA’ NINSISTI LI MIN QED JAQLA MAN-NIES TA’ BORMLA GHANDU JGHIN LIS-SOCJETAJIET. Jekk trid, ingiblek pataflun ta’ listi ta’ kunsill li joholqu dan l-ambjent. Semmejt li fil-Kunsill jigu nies indvidwali biex jinqdew. FTAKAR LI L-KUNSILL PRIMARJAMENT MHUX QIEGHED GHALHEKK IMMA BIEX JAGHMEL L-GID IN GENERALI. Kunsilli ohra kellhom sehem kbir fil-grounds ta’ hafna pajjizi u ma waqfux hemm. Nixtieq li tigi xi darba maghna ghat-tournaments taz-zghar. Tara tfal zghar bil-kit sponsorjat mill-kunsill lokali. NAQBEL MIEGHEK LI AHNA GEJMA IMWIKKIJA B’NIES TA’ PAJJIZI OHRA, U INTI TAF LI FL-INTERVENT TIEGHI MA DR JOSEPH, DAN KOLLU SEMMEJTU. Issa nerga nigi ghan-nursery taghna, L-PROBLEMI KOLLHA NAFUHOM. MA BAQAX LOK GHAL SUGGERIMENTI. HEMM BZONN TA’ AZZJONI MINN KULHADD. Roderick, jien mhux qed nahbi l-imgieba tat-tfal. Anzi ili niggilidha ghal hafna snin u nahseb li kien hemm kazi fejn irnexxili. STAQSI LIL GULU U JGHIDLEK. IT-TFAL LI HAWN IMQARBIN SER JIBQGHU KEMM JEKK IMORRU L-FUTBOL KIF UKOLL JEKK JISPICCAW BANDISTI. Nispicca biex nghid li l-ftit nies li qeghdin qed naghmlu l-merakli. PERO INFAKKAR LIL KULHADD LI JEKK TOQGHOD IGGEBBED, FL-AHHAR IL-LASTIKU TINQATA’

  • jista’ xi hadd jispjega x’ghandu x’jaqsam zaren vassallo ma’ bormla w il-grounds ta’ uliedna ?

   min meta saru tieghu ? hallas ghalihom ? mela l-ewwel hadulna bicca sew minn bormla u saret il-birgu, meta il-birgu suppost jibda minn couvre port, issa qed johdulna l-grounds, x’imiss???

   jidher li din qatt ma ssemmiet qabel u ghalhekk tajjeb li xi hadd li kien involut jew jaf l-istorja jaghti spjegazzjoni.

 144. jien nahseb li ghanki min jaghmel uzu min art go Bormla ghandu jghin li socjetajiet Bormlizi bhal nghidu ahna min dahal biex immexi it Tarzna dan irid jaghti xi tip ta kunpens

 145. Jien ma qbadtx polemika ta’ lanqas xejn anzi Naqbel hafna ma l- argument tieghek li min jaqla lira min fuq il- Bormlizi ghandu jghin lil Bormla. Meta ghidt ghan- nies fil- bzonn ma kontx qed nirreferi ghan- nies imma ghall- ghaqdiet jidirli li jekk mhux dirett ( ghax ma nistux) b’ mod indirett ghinna lil kullhadd rigward il- grounds huma progett ta’ zaren vassallo flimkien mal- kunsill lokali zaren diga gie biex il- grounds jinalqu il- ghaliex hemm it- telf il- kunsill biex it- tfal ta’ nursery ikollom fejn jitrenjaw fthiem ma zaren li ghall certi spejjez jaghmel tajjeb il- kunsill. Biex ma jinalaqx rigward l- isponsor fuq il- kit ta’ nursery jekk kellimtu lil xi hadd personali ma nafx pero fuq mejda ta’ kunsill kemm ili jien fil- kunsill qatt ma resqet ma nahsibx li l- kunsill se jiccahhad ma tfal forsi nistghu nghidu mhux ghalissa imma b xi mod nghinu zgur il- club vera ghandu bzonn sponsor pero ghandu bzonn ukoll nies li jorganizzaw l- attivitajiet jidirli l- Birgu ghallkemm ghandom sponsor xorta jaghmlu l- attivitajiet biex jigbru il- flus jidirli li l- isla ix- xatt ukoll ghandom club ghall- nursery. Rigward il- problema tal- lasktu nassigurak li qeda kullimkien fl- ghaqdiet ta’ Bormla u kullhadd jaghmel il- mirakli irridu nammettu li xoghol volontarju naqas u ma ssib lil hadd li jitrigalek u jaghmel is- sagrifficji ghalxejn xi 4 boloh bhalna li nies jghajjruna imginen

 146. Jekk ghamilniha cara li ahna qeghdin ftit nies fil-kumitat u qeghdin imkissrin bix-xoghol, ma nahsibx li huwa l-kaz li haddiehor joqghod jghidilna biex naghmlu attivitajiet biex nigbru l-flus. Ir-realta’ hi li tal-knisja jaghmlu l-maggor parti ta’ dawn l-attivitajiet u warajhom jigu tar-Regatta. L-Birgu kull ma ghandhom ic-Chossie jippompja u l-ground tal-Fortini juzawh bhala parking u monti nhar ta’ Hadd. L-Isla jaghmlu TOMBLA flimkien. Meta qbattha fuq hekk tghidx kemm inqala’ paroli u mhux lest li noqghod nikkustinja ma shabi l-Bormlizi, ghax wara kollox il-ftit li nistghu nigbru minn ghand il-komunita’ fqira ta’ Bormla, NAHSEB LI LAQQATNA L-BORMA. Ma noqghodux ngibu skuza li m’ghandnix sponsor minhabba xi stigma. JEKK HEMM STIGMA DIN TEZISTI GHAL BORMLA KOLLHA. M’GHANDNIX SPONSOR GHAX IS-SINJURI TA’ BORMLA JIFMUHA MOD IEHOR – MHUX BHAC-CHOSSIE. Jien ghandi l-unur nghid li meta f’hajti kont xi haga uzajtha ghal gid ta’ Bormla. KIF GHIDT KEMM IL-DARBA, GIBT ELUF TA’ LIRI KEMM GHAR-REGATTA KIF UKOLL GHAL FUTBOL. Issa li jien penzjonant ma nistax nuza l-influwenza tieghi bhal qabel. NERGA NGHID LI HEMM MIN GO BORMLA JISTA’ JUZA L-POSIZZJONI TIEGHU. Siehbi Chris qed jaghmel minn kollox. HADDIEHOR GHAX LE? HEMM UKOLL TONY AMAIRA U UGO CALLUS QED JGHINU KIF JISTGHU. WASAL IZ-ZMIEN LI MIN JISTA’ JGHIN MHUX NAHBULU IMMA NAGHMLULU PRESSJONI BIEX JICCAQLAQ!

 147. Qatt ma irreferejt li l- attivitajiet ghandek taghmilom inti christ jew minn hemm fil- kumitat issa jien li ghidt li hemm bzonn nies ohra fil- kumitat li xogholom ikun biss li jigbru li jorganizzaw l- attivitajiet issa jekk inti l- flus togborom minn x imkien iehor ma nafx pero jien mill- esperjenza tieghi fil- festa taghllimt li jekk irrid xi armar gdid jew iktar nar irrid norganizza ATTIVITA EXTRA biex inkopri l- ispejjez taghha

 148. U jekk dawn l-attivitajiet ma naghmluhomx ahna, min tridu jaghmilhom? Roderick, jien napprezza li kull socjeta’ ghandha l-problemi taghha imma klabb tal-ballun, specjalment meta jkun qed jirraprezenta l-pajjiz kollu ghandu DIFFIKULTAJIET AKTAR GHAX QED JAFFACCJA KOMPETIZZJONI KONTINWA F’KULL KATEGORIJA. Ahna ghandna 9 xhur shah ma jezistix weekend ghax dejjem ikollna l-loghob. ISSA HALLI NIGI GHAS-SUGGETT LI MINHABBA FIH GEJNA GHAL DIN IL-MARATONA. Rigward nursery, it-tlitt ibliet tal-Cottonera ghandhom l-istess problemi. KIEKU KELLHA SSIR DIN L-GHAQDA FORSI FLIMKIEN INKUNU NISTGHU NOHORGU MINN DAN IL-MALTEMP. IKOLLNA AKTAR FLUS, AKTAR NIES, AKTAR PLEJERS U NAHSEB LI L-IMAGE HAZINA TITRANGA UKOLL. L-pika bejn il-pajjizi tibqa’ imma tkun aktar pika sportiva u mhux gwerra qaddisa!

 149. Halli nghid dan il-weekend x’ghandna loghob . L-Hadd ghandna l-kbar vs Mqabba bil-BALLBOYS, l-U/11 MINN FILGHODU kontra Msida u Rabat fil-Luxol Grounds u l-U/15 kontra l-GUDJA. KOLLHA FILGHODU. Jekk ma tispiccax bi BREAKDOWN trid tirringrazzja lil KUNCIZZJONI!

 150. Jien micheal kif ghaddiet il- festa ta’ sena l- ohra bdejt nitkellem mal- kumitat u saqsejtom x’ inhuma l- ikbar problemi li jiltaqu maghhom u semmewli tnejn li jiswew eluf kbar ta euros li l- kumitat tal- festa bl- attivitajiet li jorganizza ma jkoprijomx meta kellimtom. MA QALULIX AHNA QEDIN FTIT NIES FIL- KUMITAT U MA NISTUX NAGHMLU IKTAR MILLI JMISSNA, QALULI X’ TISSUGERILNA!!. illum il- gurnata jien flimkien ma 3 ohra hrigna fergha sotto kumitat sejhilna li trid li xogholna huwa li qed norganizzaw ATTIVITAJIET biex nghinu lil KUMITAT CENTRALI fl- ispiza li jiltaqa maghha kull sena u li dejjem tikber. CERT LI HA NASLU U XOGHOL TA’ DIN IL- FERGHA / SOTTO KUMITAT SE JNAQQAS ZGUR MILL-ISPIZA LI L- KUMITAT TAL- FESTA MA SETAX ILEHHAQ MAGHHA. pero qabel ghaddejjna ghall- azzjoni kien hemm is- suggerriment issa jekk skont kif qed nifem jien milli qed tghid inti li l- unika soluzzjoni ghall- club tal- futbol tghana huwa SPONSOR hekk mod iehor ma nergax nisugerrixi 🙂 il- bqija tal- gurnata t- tajba

 151. Jien iktar nahseb li l-bormlizi ma tantx jafdaw li jghatu flus lil club tal-football. Meta il-bormlizi gew mghajta biex jigbru flus ghal armar, stellarju, festa jew knisja dejjem issibhom. Dwar nies li jahdmu fil-football meta saret laqgha biex issir kumitat gdid ghax li kien hemm qabel ma hadimx, x’kienu ir-rizultati? Iktar naqbel ma Roderick li biex tigbor trid tahdem u hafna paroli fil-vojt, u theddid lin-nies ma tasalx.

 152. Grazzi robert fimtni mill- ewwel jien ma noqodx nistenna li jinqala xi proxxmu u jtini sponsor jien immur ghall- attivitajiet b’ hekk allinqas l- ispejjez inkun qed nitekiljom mhux inhallijom hemm u nibqu neqirdu bijom

 153. Ara minn diskursata fuq in-Nursery kif spiccajna. Naghmilha cara li jien mhu ser naghmel qatt paragun mal-gbir tal-festa. L-KUNCIZZJONI HIJA TA’ KULHADD U NIEFQU HEMM. Issa nigi ghal kif spiccajna. Mela ahna meta qed nippretendu sponsor, QED NOKORBU, QED NHEDDU U QED INPARLAW FIL-VOJT. MELA AHNA UKOLL MHUX QED NAHDMU BIZZEJJED. GRAZZI. J’ALLA INSIBU XI WIEHED BHAL MA SABU TAL-FESTA U FLOK PAROLI JGHIN BIL-FATTI. RIGWARD GBIR TA’ FLUS, NERGA NGHID LI KEMM GHAL FUTBOL KIF UKOLL GHAR-REGATTA JIEN GBART ELUF KBAR TA’ LIRI. JIEN QATT MHU SER INGERGER GHAN-NIES TA’ BORMLA. META RBAHNA DAWN DEJJEM TAWNA. FIL-FUTBOL L-EBDA PAJJIZ MA JIGBOR MINN GHAND N-NIES. JEKK LIL HIBS TNEHHILHOM LIL BEZZINA U L-BELT LIL SCIRIHA, X’JIGRI? Niskuza ruhi mal-coach tal-U/15, Noel Agius talli nsejt insemmih. Dan Zejtuni u qed jghin daqs l-aqwa Bormliz. Issa nispera li niefqu hawn ghax ha nispiccaw ANKE AHNA KLIEB GHAL XULXIN!

 154. BILHAQQ, STAQSEWNA X’SAR MILL-LAQGHA GENERALI STRAORDINARJA ‘L HAWN? MINN DAK IN-NHAR GHAMILNA RAPPREZENTAZZJONIJIET MA CERTI NIES BIEX JGHINU INDIVIDWALMENT. KIEN HEMM MIN BHAL DR RONALD CUSCHIERI U TONY AMAIRA GA TAW GHOTJIET GENERUZI. QED INHAJRU BNIEDEM LI JEKK JIRNEXXIELNA NIGU BHAN NIES. Bqajna niehdu hsieb iz-zghar li tant huma bzonjuzi ghal futur u l-aktar u fuq kollox GIBNA 19 IL-PUNT MAT-3 LI KELLNA. L-barranin kollha ccassati b’dan is-success u JIEN PERSWAZ LI L-MAGGORANZA TAL-BORMLIZI JINSABU UKOLL KUNTENTI. BAQA’ 6 LOGHBIET KOLLHA DIFFICLI. KIF TAFU AHNA NIRBHU BL’ONESTA BISS. J’ALLA NKOMPLU SEJRIN HEKK!

  • j’Alla JIRNEXXIELKHOM TAJRU LIL DA L BNIEDEM u dan qed nghidu min qalbi

   grazzi ta kull ma taghmlu

 155. Balzan vs St.Patrick 2 – 0 Birgu vs Pieta 1-1

 156. prosit under 15s rebha 3-2 mal gudja wirja stupenda mit tfal taghna tawgura tajjeb ghal futur.ma ninsewx li f 1 round qlajna 8 ma dan it team li b din it telfa qtajnih mil glieda ghal promozjoni.grazzi il kull min jahdem ghal dan it team.

 157. Prosit u grazzi lielek li ghalkemm mhintiex min Bormla taghti servizz daqs l aqwa Bormliz

 158. Kien tmiem il-gimgha impenjattiv. L-ftit nies li qeghdin spiccajna ghajjiena IMMA FERHANIN SER INTIRU. Louis Sultana mar mal-U/11 u tlifna biss 3-4 kontra Msida li ghandhom nursery tajba hafna. Kif qal Noel, fl-U/15 lghabna ferm tajjeb kontra l-GUDJA li qeghdin it-3 fil-klassifika, u rbahna 3-2. Ma dawn fl-ewwel round konna tlifna 1-8. Nigi issa ghal kbar. TLAJNA ORGANIZZATI BI 8 BALLBOYS U GHALKEMM KELLNA XI PLEJERS SOSPIZI, FOSTHOM L-BARRANI, IRNEXXIELNA NGIBU TLITT PUNTI OHRA. Kif ghidt fuq siti ohra, ghalkemm it-tragward taghna ga hu milhuq, il-plejers qalbiena taghna ddecidew li jkomplu jtuna l-BONUS. Huwa d-dmir ta’ kull dilettant BORMLIZ li jghin bil-fatti (u mhux bil-paroli) biex nirreciprokaw dan kollu. IVA, ISSA AKTAR MINN QATT QABEL, NERGA NOKROB U NIBKI GHAL SPONSOR BHAL MA GHANDU HADDIEHOR. DIN MHIX KWISTJONI TA’ FIDUCA (KIF QAL HADDIEHOR) IMMA DAN HU DMIR TAL-BORMLIZI GHANJA LEJN IT-TIM TA’ PAJJIZHOM!

 159. Kif forsi ftit tafu Bormla ghanda ukoll il- kunsill ta’ zghazagh bhalissa Bormla qieghda tikkompeti ma 22 lokal iehor kienet difficli li nsibu iz- zghazagh ghall- dan il- kunsill konna ha nigu eliminati pero jien tlabt iktar zmien biex insibu dawn iz- zghazagh. Fil- fatt grazzi ukoll ghall- youth worker lorrainne aqulina illum iffurmajna is- sitt zghazagh kunsilliera li ghall- kontra ta’ dak kollu li jahsbu haddiehor dwarna. dawn iz- zghazagh huma il- posittiv kollu li ghadna f’ Bormla ix- xoghol tghana huwa li naraw il- problemi tal- lokal fostom ta’ certu tfal fl- edukazzjoni u nfasslu progett li bih ha nikkompetu ma lokalitajiet ohra jekk dan il- progett jintazel ninataw fondi mill- EU biex isir vera fil- lokalita tghana jien ma nixtieqx li nibqu ahna is- sitta biss allura dawk iz- zghazagh Bormlizi li bhall- dawn iz- zghazagh li diga ghadna jixtiqu jghinu lil Bormla u ghandom bejn l- 14 u 17 il- sena jistu jigu il- kunsill u jhallu id- dettalji taghhom u nikkuntatjom jien wara minn irid din hija il- link fuq facebook ghall- dawk li jixtiequ jidhlu membri http://www.facebook.com/home.php?ref=home#!/group.php?gid=271896314694&ref=ts grazzi

 160. Kif qal Michael, wara weekend mimli loghob, kellna wkoll sodisfazzjon kull fejn kellna impenn. Is-Sibt l-Under 13’s laghbu kontra Floriana u rebhu 5-2. Imbaghad il-Hadd kellna dawk l-impenji li semma Michael. Sodissfazzjon kbir.

  Dwar it-team tal-kbar, ahna din is-sena l-ghan ewlieni taghna kien li nsalvaw kmieni. Konna nafu li kien hemm zewg teamijiet armati aktar minn haddiehor. Izda ghalhekk sabih il-football, ghax il-loghbiet jintrebhu fil-ground u kollox jista’ jigri. Illum ninsabu f’sitwazzjoni fejn kif qal Michael, dak kollu li ngibu huwa bonus. Pero issa ghandna dritt noholmu wkoll ghax meta fadal 5 loghbiet ninsabu mal-grupp ta’ fuq. Izda ejja nzommu saqajna mal-art u ma’ nitfux pressure fuq il-players irgiel taghna.

  Nixtieq niehu l-opportunita biex minn qalbi nghid grazzi kbira lil siehbi l-coach Joey il-Hasi tas-sagrifficcji kbar li jaghmel. Grazzi wkoll lil shabi tal-kumitat, li kulhadd jaghti sehemu skond il-kapacitajiet tieghu. Grazzi kbira u mill-qalb lill-players taghna. Qed jaghtu mija fil mija u iva qed jemmnu fihom infushom u ser ikomplu jaghtu kollox sal-ahhar.

  Dan hu grupp li qed jaghmel il-mirakli, bla ma’ isemmu dak li hu bi dritt taghhom, il-hlas imwieghed lilhom. Jien nassigurhom li ghaddejja hidma biex f’qasir zmien inkunu f’posizzjoni li anke ahna naghmlu l-parti taghna maghhom, u dak li hu taghhom jinghatalhom. Qed nittalbu ghajnuniet finanzjarji minghand ditti b’rabtiet ma’ nies Bormlizi, sabiex fejn ma’ wasalniex bi sponsor, naslu b’ammonti zghar izda minghand il-hafna. Minn hawn nghid grazzi bil-quddiem li dawk li ser ikun qed jghinuna.

 161. Biex it-team taghna jista jaspira ghal promozzjoni, ghandu biss igib il-punti kif qieghed jaghmel, u xejn ma ghandu jtelfu li jigi promoss. Il-hsieb ewlieni ta kull team ghandha tkun, dejjem l-ambizzjoni li jirbah il-promozzjoni.Issa kull team jarma skond kif jahseb li jkun l ahjar ghalih,hawn issa fejn jidhol il Coach. Jien ma naqbel xejn, li minn issa l-quddiem kull ma jigi huwa bonus,dan ghandu jkun kontinwazzjoni tal progress u sagrificju li dawn l-irgiel qeghdin jaghmlu,apparti li mhux qeghdin imhalsin bhal XI timijiet ohra. Kull minn jemmen f dawn l-irgiel ghandu jghejdilhomm grazzi minn issa,ghax il-parti taghhom qeghdin jaghmluha u konvint li ser jibqu jaghmluha. Jekk wiehed jahseb ftit, hemm tlit timijiet li lilna sejrin jejnuna bil-fors, ghax huma ukoll kontestanti ghal promozzjoni, u dawn bil-fors sejrin jitilfu il-punti.Jekk ahna nibqu ghaddejjin b dan ir-rittmu dawn it-tlit timijiet jkun qeghdin jilghabu ghalina,ghax dawn jmisshom konta xulxin. Marsaxlokk, Balzan Youths,u Vittoriosa Stars.

 162. inwegga meta nisma li il plejers tant qalbiena taghna mhux qeghdin imhalsin bhal XI timijiet ohra u nghid possibli ma ghawnx Bormlizi sinjuri li baqaw jhobbu l pajizom?

 163. Il-lum it-team taghna laghab konta Mosta u hrigna telliefa bli-skor ta 4-1.Din it-telfa giet meta it-team taghna kien qieghed jaghmel loghob sabieh li minnu beda gej ir-rebh.Mosta ma serqu xejn ghax wara li marru fil vantagg ma taw l-ebda cans lit-team Bormliz jithol lura fil-loghba.Nahsbu ghal li gejja u ninsew din it-telfa.

 164. Ninghaqad ma’ Turu, fil-messagg tieghu. Minkejja t-telfa li garrabna illum, ghadna hemm fil-battalja ghall-promozzjoni. Jigri x’jigri jien nghati l-prosit u r-ringrazzjament kontinwu tieghi lill-players tal-wirjiet tajbin wahda wara l-ohra. Ghamiltuna kburin bil-wirjiet li tghajtu. Anke illum ghamiltu reazzjoni tajba, u ma’ nafx x’kien jigri kieku kellna ftit fortuna fl-azzjoni fejn il-ballun seta’ kien gewwa 3 darbiet fl-istess azzjoni.

  Prosit boys, you made us proud.

 165. Proset xorta blues taqtux qalbkom ahna xorta wahda kburin bikom x’ jigri x’ jigri ghad fadal u jista jigri kollox pero taqtux qalbkom XORTA KBURIN B’ KULL WIEHED MINNKOM COME ON BLUES

 166. Kif qalu shabi, anke qabel l-istess loghba, lghabna ma tim tajjeb u tlifna. Biex tirbah ma tridx tkun tajjeb biss imma irid wkoll ikun hemm element ta’ fortuna. Qlajna gowl ezatt mal-intervall u ftit wara li gibna d-draw kellna cans tad-deheb li mmorru minn fuq. Minn hemm ‘l quddiem, Mosta ma serqu xejn. Nerga intenni li dan hu tim validu, tant u hekk li avvanza sew fit-Tazza tac-Centinarju wara li elimina ukoll lis-Sliema. GHANDEK TGHID, HADD WARA HADD TASAL TA’ KULHADD! LIL MOSTA XBAJNA NAGHMLUHIELHOM DIN. IKOLLOM CANS U NIRBHULHOM. ISSA GHAMLUHA LILNA. Nheggeg lill-plejers biex ihallu din il-loghba warajhom u jharsu ‘l quddiem. FIL-LOGHBA TAL-BALLUN TRID TURI KEMM INT KAPACI, WARA XI TELFA BHAL DIN!

 167. Ghal min kien il-grawnd il-bierah seta jassisti ghal zewg loghbiet interessanti. Dawn il-loghbiet regu taw cans iehor lit-team Bormliz, biex ikompli juri il potenzjal tieghu jekk irid ikompli ghal glieda, biex jikseb post xieraq u li ma kien mistenni min hadd. Ghal darba ohra it-team ta Marsaxlokk rega taghna tama gdida biex inkomplu nikkompetu ma ta fuq,DEJJEM jekk ahna naghmlu il-parti taghna. Ghalekk ghal loghba li gejja ghandna nehduha b serjeta kbira, ingibu il-punti minna, ghax lilna dawn it-tlit timijiet ta fuq dejjem pjacir jkunu qeghdin jaghmlulna, meta jilghabu kontra xulxin. Minn naha taghna JEKK ahna nibqu determinati li ngibu rizultat ma hemm xejn lil-vapur ndahhluh fil port ghal spejjes ta haddiehor.

 168. nixtieq najt grazzi il costance li at 2 darba din is sena hadna it tfal ta taht il 15 il sena al pizza f marsascala.cos grazzi talli hadt din l inizjativa ghal darba ohra bhala sponsor il dawn it tfal.nixtieq najt wkoll li il gimgha id dihla ha tkun impenjativa at tfal taghna ta taht il 15 il sena b loba friendly it tnejn kontra xghajra u nhar l erbgha al loba ta section c3 kontra balzan y.good luck boys u nibqaw fi triq it tajba.

 169. Prosit guys komplu fit triq it-tajba ghax hekk jixraqlu t-tim ta Bormla pijunieri tal futbol Malti,
  St.George’s jixirqilhom jkunu mal kbar.
  Bormliz Pur

 170. NIXTIQ NEJD PROSET LIL UNDER 15 TAL REBHA LI AMLU TA 1.0 FUQ BALZAN Y U NIXTIQ NEJD PROSET LIL COACH NOEL AGIUS KEEP IT UP

 171. prosit under 15 rebha tajba kontra balzan y 1-0 well done u nibqaw hekk 2nd rd 2 rebhiet u draw.

 172. prosit under 15 il progres qed jider

 173. nixtiex il-festi t-tajba lil plejers,president u kumitat, couches,u partitaji ta team ta st.georges u l-bormlizi kollha.l-ghid it-tajjeb.forza st,georges fc

 174. il kumitat bocci ta bormla jixtieq jawgura l-ghid it tajep il bormlizi

 175. l ghid i tajjeb il kulhadd

 176. F’ISEM IL-KUMITAT, IL-COACH U L-PLAYERS NIXTIEQ NAWGURA L-GHID IT-TAJJEB LIL KULHADD. U NISTIEDINKOM BIEX TISSAPORTJAW LIT-TEAM F’DAWN L-AHHAR TLETT LOGHBIET LI BAQA’ U S-SEMI FINAL.

 177. NAWGURA L-GHID IT-TAJJEB LIL KULHADD.

 178. Il-lum it-team taghna St Georges laghbna kontra Pieta u hrigna telliefa bli skor ta 2-0. Din kienet wahda mill l-izjed loghba hazina li laghab it-team taghna, biex issa gejna li niddependu minn haddiehor biex forsi nergu nithlu bic-cans biex niggalingjaw. Laghbna hafna loghob konfus li ma jixraqx lit-team taghna. B loghob ta din il-kwalita lanqas biss ghandna nahsbu biex nkomplu niccalingjaw.

 179. Naqbel ma turu giet loghoba hazina tista tigri lil kullhadd graw lil timijiet li qalu se jigru bil- first umbad meta gew darom mal- hajt qalu li ghandom team tal- first mhux tal- premier. Vera dejjem tixtieq li tirbah pero sa ftit xhur ilu konna qed nitkellmu fuq relegazzjoni u sa llum konna qed niccalingjaw ma zewg timijiet tal- premier u ma balzan ghall- promozzjoni!!. Nahseb jekk hemm team fil- first li ghandu johrog b’ rasu il- fuq huwa it- team tghana u l- players tghana ghar- rimonta kbira li ghamlu nixtieq nghid grazzi lil Players kollha taghna ghax tawna qalbom

 180. rehba ohra mit team tal under 15 10-1 ma mtarfa prosit boys.skorers 5 gordon, 2 shaun,mattew,steve u adrain.3 rebhiet infila ghat tfal taghna.

 181. Kif qalu shabi kienet prestazzjoni li ma’ tikkumpara xejn ma’ tal-loghbiet ta’ qabel. Affarijiet li jigru fil-loghba tal-football. Konna konfuzi, u ma’ ghamilna ebda reazzjoni. Dan ma’ inaqqas xejn mill-impenn li taw il-players flimkien mal-coach matul dan l-istagun. Ma’ ninsewx li sa ftit aktar minn 3 xhur ilu konna rassenjati fl-ahhar postijiet. Izda b’wirja wahda ahjar mill-ohra, irnexxilna naslu ghas-sitwazzjoni li ninsabu fiha….jigifieri b’cans ghall-Promozzjoni. Ghalkemm promozzjoni kienet xi haga li ftit emminna fuqha, jien qatt ma’incedi jew narmi x-xugaman. U iva ser nibqghu nittamaw sakemm il-matematika tghidilna mod iehor. KIF TISTA’ MA’ TEMMINX B’SETT PLAYERS BHAL DAWN. Prosit Boys tal-impenn. U keep it up sal-ahhar. When the going gets tough, the tough gets going.

 182. Habib kullhadd ghandu oppinjoni tieghu kif kienu l- affarijiet kienu ghar ghax konna ha nigu relegati il- kliem tghana ta’ Supporters kien li imqar nirbhu il- Birgu u nahseb lil Birgu irbahnilom fl- ahjar zmien possibli b’ team tal- premier irbahnilom!!. Evitajna ir- relegazzjoni li beda gej kien kollu bonus imkien qatt ahna ma tkellimna fuq Promozzjoni lanqas hadd minna ma basar li se naslu s’ hawn ahseb u ara kemm ha nitilaw. Haga ohra l- ebda team bla flus il- players iwassluwom sa fejn waslu nahseb inkunu ingusti meta nippuntaw subghajna lejn il- players tghana. Supporter imwegga voldieri inti tiehu gost tara lil pajjizek jitla premier u jaqgha ghan- nejk ?? ghax jekk fimtek sew hekk qed tghid !!. Jien ma nahsibix bhalek ta biex nitlgha premier u nara team tieghi jigi umiljat ahjar nibqa fejn jien u niehu gost narom jirbhu il- loghob mela jitilfu !!. jien nghid hekk jekk il- birgu jitilu ma jistux jghidu li telghu min fuqna !!.

 183. Filwaqt li naqbel perfettament ma’ Chris u ma’ Roderick ikolli nistqar li nifhem u nispimpatizza ma’ Bormliz Imwegga. Huwa veru li it-Team tas-St Georges qatt ma’ kellhu pretenzjoniet li jitla Premier, bla dubju ta’ xejn, Marsaxlokk u il-Birgu kellhom u ghad ghandhom team ta’ Premier. Pero it-team ta’ Balzan Youths bhalna lanqas kellhom pretenzjonijiet (dawn ghadhom kif tellaw mis-second, sew qed neghjd?) Nistqar b’sincerita’ mil-loghba mal-Pieta kont nistenna ferm u ferm ahjar. Li Bormla titlef mal-Mosta stajt naccetta imma mal-Pieta? Insomma, la tkun Bormliz xorta tibqa thobb lit-team tieghek sa’ l-ahhar.

 184. Jien inhobb it- team tieghi u ghallkemm xtaqt li irbahna kif wara kollox xtaq kull Bormliz iehor jien kuntent hafna fejn wasalna haddiehor nefaq eluf kbar ta liri biex issa qieghed zewg punti biss fuqna li jista jigri kollox sa l- ahhar loghoba. nibki u nidispra kieku infaqt dawk il- flus li nefqu il- girien u ma nitlax b’ CHAMPIONS hemm inwegga kieku

 185. Kienu xi kummenti ta xi nies hawnhekk li taw l-impresjoni li konna se niccalengjaw ghal promotion li ghalija hija gennata kbira. Biex titla premier meta ghadhek lura hafna biex thallas ta din is-sena, ahseb u ara x’se taghmel bl-ispiza kbira li trid biex tarma team ghal premier. U issa hawn nies li qeghdien jaraw kbir u jixtiequ li it-team taghna jitla premier…..ahna imgienen jew. Ahjar naraw kif il-players ta din is-sena jithallsu premezz ta attivitajiet ghax billi nistennew il-manna taqa f’halqna fejn konna se nibqaw.

 186. Lill Bormliz imwegga

  Imwegga ghax qedin it tielet u bqajna niggieldu ma 3 timijiet li ghandhom minn jghinhom finanzjarjament u hemm tim minnhom sahansistra anke nies minn BORMLA qed jghinuhom?

  Imwegga ghax qedin semi final fin knock out u qlajna 2 mit timijiet li qedin ma ta fuq?

  Imwegga ghax xtrajt 2 ewro biljett biex tgin it tim?nahseb bi 2 ewro tieghek u tieghi se jithallsu il plejers il barrani u il kowc.

  Mhux ahjar tirringrazzja lill plejers il kowc u il kumitat (mhux kulhadd ghax hemm minn qieghed hemm ghal biljett tal grawnd BISS).Ghal dak li kisbu matul dan li-stagun.Meta tara li hemm timijiet b’nurseries organizzati u Set up Tajba bhal Mosta Melita San Gwann Pieta li qedin warajna fil klassifika.U hemm Hafna timijiet li ghandhom minn jghinhom finanzjarjment u HAFNA INTERESS U GHAJNUNA FINANZJARJA mill partitarji tahhom u qedin 2nd u 3rd Division.Bizzejjed nghidlek li zejtun u Naxxar meta talbu lill partitarji tahhom ghal ghajnuna Eluf ta ewro gabru u il partitarji taghna lanqas tigbor 100 ewro meta titlobhom.
  Mela kemm Ghandhom ikunu aktar imwegga il kumitat li jidispjacini nghid li bhalhekk hawn HAFNA

 187. Ghandek tghid, dejjem hekk gara. Ikun hemm min jistaporti stagun shih u mbaghad meta jkollok xi disfatta issibu wara l-kantuniera biex itik id-daqqa ta’ lanza. FIL-HAJJA U ANKE FIL-BALLUN KULHADD IKOLLU MUMENTI SBIEH U KOROH. Hawn timijiet johorgu miljuni u xorta ikollhom id-disfatti. Ara l-JUVENTUS, REAL MADRID, MILAN, MAN. UTD ETC., DAWN KOLLHA KELLHOM STAGUN LI FIH MA LEHQUX L-APETTATTIVI TAGHHOM. Jien minn dejjem ghidt li l-ghan taghna ga lhaqnih. IMMA NAQBEL LI LA GIE C-CANS, XTAQT LI NITILGHU PREMIER, HUMA XI NHUMA L-PROBLEMI TA’ FLUS. Is-sena l-ohra kemm il-Mosta kif ukoll il-Pieta kellhom cans jitilghu u konna ahna li tellifnihulhom. Din is-sena gara l-kontra! F’DIN ID-DIVIZJONI HEMM BILANC KBIR BEJN IT-TIMIJIET U JEKK TARA X’GARA KULHADD TELLEF LIL KULHADD. Min naha l-ohra l-Birgu ghandhom il-mertu li rebhu darbtejn lil Balzan, li ahna tlifna maghhom darbtejn. JEKK JITILGHU, NASAL BIEX NGHID LI KIEN FUQ IL-MERTU TAGHHOM U TORT TA’ BALZAN. Nispicca biex nghid bhal siehbi CHRIS. Skond il-matematika ghad hemm ic-cans li nitilghu u li nirbhu n-K.O.! U DAN KOLLU GHAMILNIH MINGHAJR MANNA, BLA SPONSOR U B’2 EUROS BILJETTI!

 188. Jien wiehed li nghati 2 euros biljetti u kuntent hafna bil- prestazzjoni ta’ team ma nafx ghalfejn dawn il- kummenti qisu waqet id- dinja fil- futbol kollox jista’ jigri u ghadna ma nafux x’ se jigri jien kuntent il- ghaliex bla flus qedin fit- tielet post tal- klassifika u ghadna FIL- KO proset lil kumitat u team kollu taghna ghax kif ghidt il- fuq tawna qalbom well done blues

 189. Nixtieq nikkummenta fuq dak li kiteb Bormliz Imweggga. Huwa veru li telfa qatt ma hija sabiha l-aktar meta din tkun tfisser it-telf tat-tieni post. Imma dawn huma affarijiet li jigru fil-loghba tal-football.Hawn min nefqa’ hafna flus sabiex jirbah il-kampjonat u ma wasalx ! Jien ukoll ninsab dispjacut b’din it-telfa, imma l-aktar bil-wirja fejn konna wisq konfuzi fil-loghob taghna fejn lejn il-lasti avversarja ma kienx hemm periklu, hlief d-daaqa ta’ ras ta’ Emerson. Imma hawn tajjeb li nirrimarka li kieku r-referee tana dak il-penalty li kien wiehed car, jien nahseb li l-istorja kienet tkun differenti. Issa li hemm hemm, imma matekament kollox ghad jista’ jigri bhalma qal tant tajjeb l-habrieki President taghna. Nittama biss li tigi r-rebha kontra Haz-Zabbar sabiex naraw x’jista’ jigri fl-ahhar partiti. Haga wahda biss nghid: li wara kollox dan kien stagun sodisfacenti fejn jidher car li l-President, Kumitat, Coach u Players qed jaghmlu l-mirakli bil-problemi kollha li hemm. Ghalhekk minn qalbi GRAZZI lill-kull min hadem b’risq it-team mahbub taghna. Allahares kulhadd jirraguna bhal Bormliz Imwegga ghax kieku Bormla ma ghandhiex lit-team tas-St.George’s fl-Ewwel Divizzjoni Maltija. Ghalhekk appell lill-Partitarji Bormlizi sabiex inkomplu wara t-team, ikunu xi ikunu c-cirkustanzi, ghax ahna suldati tal-maltemp ukoll. Kuragg Celesti sabiex mill-gdid niehdu rebha kontra St.Patrick. Fil-football kollox jista’ jigri.Nistennew u naraw. Biss certi li sena ohra mhux ser inkunu fit-tieni dizzjoni. Prosit u Grazzi. Awguri sabiex nirbhu n-K.O.

 190. ejja blues kuragg ghad fadal ic cans pero jekk ma nitilux ma jkun gara xejn ftakru li hdejn teamijiet ohra fil finanzi ma nibdewx maghhom saqsu kumitat tal birgu mxlok balzan u mosta kemm johorgu flus fi xahar li ghamiltu sissa diga kburin bikhom players u kumitat

  • naqbel perfettament ma leli.. Prosit blues ahna kburin bikom u tas sagrificcju li taghmlu biex izomu isem Bormla il fuq.. Kiku timijit ohra batuti daqsna finanzjarjament, nassigurakom li gas down jibqu nizlin third

 191. IL- KUNSILL ZGHAZAGH BORMLA – b’ kollaborazzjoni ma’ Sotto kumitati Sahha sport u ghaqdiet , Qed jistiednu li zghazagh ta’ Bormla biex jiehdu sehem fit- Treasure hunt li se ssir fil- 25 t’ April 2010. Kull min jixtieq jiehu sehem jew icempel lili fuq 79991608 jew saqsu ghall- Pablo Cachia Belli jew Cemplu il- kunsill lokali Bormla

 192. video ta St Georges FC U15 Kontra LMTARFA
  nerbhu 10-1 proset lil kullhad grazzi

 193. Prosit U15 u Grazzi lil min qed jiehu hsieb. jien lis St.George’s Fc inqablu mal parabola ta 2 hutiet u 5 hobzit. bi ftit rizorsi u jsiru l mirakli kemm il kbar u anki iz zghar

 194. nixtieq naghmel suggeriment lil kumitat ta st georges f.c fuq il ktieb li se tohorgu. l-ewwel haga prosit ta l-idea f:gheluq il 120 sena mi twaqqif ta dan il klabb uniku u storiku, u nies ohra bormlizi li ma joqodux bormla bhali kif se naghmlu biex ikollna kopja ta dan il ktieb ,u nixtieq nejd ukoll li min jigbor il ktieb ghandu jaghti donazzjoni lil klabb grazzi u ibqu sejrin hekk

 195. Proset liz- zghar tghana

 196. Hbieb, kif diga kelli l-okkazzjoni nghid, qed issir hidma sabiex fin-nofs ta’ mejju johrog ktejjeb li jfakkar il-120 sena mit-twaqqief tal-Pijunieri. Fil-waqt li nappella ghall-ghajnuna sabiex fejn nistghu ngibu xi reklam ghal dan il-ktieb, nistieden lil min ghandu xi ritratti tat-team tal-bierah u tal-lum jibghathomli sabiex naghzlu uhud minnhom sabiex jidhru f’dan il-ktieb. Infakkar li r-rati tar-reklami jibdew minn 20 euros….ejja nghinu l-club ifakkar dan il-mument storiku.

 197. Ser jigi organizzat 5 a side summer league matul ix-xhur ta’ Gunju u Lulju fil-Grounds Peppi Delceppo Bormla. Min hu nteressat u jixtieq aktar informazzjoni ghandu jibghat email fuq

  stgeorgesfc@yahoo.co.uk

 198. Il-bierah fil Hibs Grawnd laghbna l-ahhar loghba ta l-istagun kontra Marsaxlokk u hrigna telliefa 5-0.GHal din il-loghba inzilna biex naghtu cans lil dawk il-plejers li ghal tuwl ta dan l-istagun dejjem kienu pronti biex jejnu lit-team minn fuq il-bank tas-sostituti. Jien inhoss li uhud minnhom narawhom jilghabu fl-ewwel team l-istagun li jmis.

 199. nhar il hadd l under 15 ghandna l ahhar loba ta l istagun kontra santa lucija din ha tkun l ahahr loba tieghi bhala coach mat team ta st georges nixtieq najd grazzi min qalbi lil players,costance u micheal li hadmu bi shih ghal dan it team u nawguralkom al futur.

  • Grazzi ta kollox Noel u awguri ghal karriera fil coaching

 200. Kont ili li smajt li Noel mhux ser ikompli maghna bhala coach tal-U/15. Pero qatt ma ghidtlu xejn ghax ittamajt li jerga lura minn din id-decizjoni. F’isem il-kumitat, nirringrazzjah tal-hidma tieghu li ghamlet hafna gid lil dan is-settur. Barra minn hekk nixtieq infakkar li dan kien maghna bla hlas u ghalhekk iktar, dak li jkun, japprezza din l-ghajnuna. GRAZZI NOEL

 201. jin player min ta under 15 u nixtiq niringrazja lil coach noel micheal u il costance callejja.proset lit team kollu ghal lobgha ta melliha.meta tlifna 4-1 imma ghana l unur li lunika team li skurjajnilhom.kullhadd kellu lobgha tajjba hafna.nixtiq nejd grazzi mil qalb lil kummitat tghana u specjalment lil costance micheal u noel.grazzi mil qalb coach u jin nawguralek biex tkompli il carrira tijak fil coaching !!

 202. Il-lejla laghbna is-semi finali tan-KO kontra St Particks u hrigna rebbieha bl-iskor ta 2-1. Kif stennejna din il-loghba kienet sejra tkun wahda iebsa, mhux ghax ahna mahniex ahjar minn haz-Zabbar, imma peres liz-Zabbarin nizlu mill-ewwel divizzjoni u riedu jaghmlu minn kollox biex ghal lanqas jispiccaw fil finali tan KO.Loghba sofferta li irbahnija fil-hin mizjud. Naghti prosit lil kullhadd. Narawkhom ghal FINALI.

 203. Il-bierah it-team taghna St Georges laghab l-ahhar loghba ta dan l-istagun li kienet il-finali tan KO.Kienet loghba tajba hafna ghat team taghna li wera li ried jispicca fuq nota tajba billi jirbah din il-partita. Imma finali dejjem finali. Laghbna loghob sabieh u effettiv,u bi spirtu sportiv. Apprezzajt hafna fit-tmiem il-partita ghax ghalkem spiccajna fuq in-naha telliefa is-SUPPOTERS xorta taw l-applawd taghhom. Dan il-gest kien ta ingoraggament kbir.Grazzi tas support.

 204. Ghalkemm l-istagun spicca ghad irrid nikkummenta, b’mod generali fuq l-impenji kollha li kellna. GHANDI AHBAR TAJBA GHAT-TIM TAL-U/15 TAN-NURSERY, IMMEXXIJA MILL-COACH NOEL AGIUS. Irbahna l-protest li konna ghamilna fuq il-loghba kontra Dingli. Matul l-istagun, dan it-tim wera titjib konsiderevoli u ghalhekk il-players, kien jixraqilhom li ahna nuruhom l-apprezzament taghna billi urejnihom li m’humiex wahedhom.

 205. prosit micheal b qajt sa l ahhar maghna u apprezajt hafna.

 206. Wara li ghadda l-istagun 2009 – 2101 inhoss li bhala partitarju tas-St.George’s minn qalbi nirringrazzja lill-President, Kumitat, Coach u Players ta’ l-istagun sodisfacenti li tawna ghalkemm kellna zewg rizultat ftit kefrin. Imma kollox ma’ kollox kien stagun tajjeb. Nappella sabiex il-partitarji jattendu l-Laqgha Generali waqt li min-naha l-ohra naghmel appell sabiex issir il-pubblicita mehtiega. Nipproponi sabiex din il-Laqgha tinzamm fl-ahjar gurnata li tkun tajba ghal kulhadd. Hawn wiehed irid iffakkar li hemm it-Tazza tad-Dinja. Weldone St.George’s.

 207. L-istagun li ghadda kien tista’ tghid success mill-lat kalcistiku. L-ftit nies tal-kumitat bhala hidma qrib it-timijiet kienet sodisfacenti. Qed nghid hekk ghax inhoss li kien hemm min seta’ ta aktar kontribut. Ma dan kollu wassalna t-timijiet kollha sal-ahhar impenji. L-unika disappunt kien it-tim tal-Minors ghax ma komplejniex nikkompetu. DIN IS-SENA GAHGAHNIHA, IMMA SENA OHRA IRRIDU NARAW X’NAGHMLU. Kulhadd jaf x’gara f’dan is-settur. Kien hemm min wieghed hidma u ma baqax jonoraha. DAN MHUX SEWWA U ALLA JHARES JERGA JIGRI HEKK, MINN TIM LI QABEL KIEN JIDDEPENDI MIZ-ZGHAZAGH TIEGHU. Fin-nursery saru l-merakli minn ftit nies volontarji. DAN IL-PAJJIZ, MINHABBA HAFNA RAGUNIJIET LI XBAJNA NEQIRDU BIHOM, MAR LURA SOCJEVOLMENT, B’TALI MOD LI QED IBATI KULL SETTUR. Din hija l-problema ta’ kulhadd u mhux biss ta’ ftit nies volontarji. HEMM BZONN INTERVENT IMMEDJAT MINN MIN HU B’XI MOD RESPONSABBLI. L-futur qed narah ferm imcajpar. BHAL ISSA IT-TIM QIEGHED FL-I.T.U. U KULL MA HEMM JINDUKRAH HUWA BISS IT-TABIB TAL-FAMILJA. HEMM BZONN L-ISPECJALISTI KOLLHA TAL-PAJJIZ JOFFRU S-SERVIZZ TAGHHOM, QABEL MA JKUN TARD WISQ!

 208. thank you noel coach ta under 15 ta kolox

 209. St George’s Fc Vs Melita
  http://www.youtube.com/user/freakcrossfire#p/a/u/1/u48rZ7k4c4A

 210. http://www.stgeorgesyfn.webs.com
  Din hija s-sit ta St Georegs Under 15

 211. I am the Grandson of Emanuel (Balolu) Busuttil. I would love to find out more information about him. I now live in the USA and if you have a website or newspaper clipings please foward them to me. thank you very much. I am coming to Malta next year. I was born in bormla and left when I was 8 years old.
  thank you and go Blues..

 212. vera smajt xi haga dwar xi sponsor tajjeb? irrangajna jew?

 213. tiostaw tajduli meta ha nibdew il minors? ax il plejers tal minors kolla et nistenew bix nibdew il pre-season ha nkunu preparati al l istagun li gej !!

 214. Player tal-Minors………….Il-Gimgha d-diehla ser naghmlu players meeting fejn tiltaqghu mal-coach sabiex imbaghad nibdew it-training. Nixtieq li din is-sena tkun sena tajba ghaz-zaghzagh taghna u dan wara d-dizastru tas-sena l-ohra. Malli jkolli konferma tal-gurnata minghand il-coach, din il-website, Facebook u sms personali jinforma lill-players b’dak li jkun ser isehh. Grazzi Clint tal-interess.

 215. thnx chriss dis sena l plejers kolla nixtiqu npattu ad dizapunt ta sena l ohra bili natu hilitna 🙂

 216. Nixtieq nejt lil shabi tal minors bix din is senaa nitfu naqa mohhnaa emmm ha npattu tal istagun ikrah li kennaaa is sena l ohra u jallaaa nahdmu kollaaaa f daqqaaa bhala team wihettt !! bormliziii maqudinnnnnn ❤

 217. illum kelna l ewwel gurnata training u nixtieq niringrazja l plejers shabii u lil coach al organizazjoni li kelna…nixtieq enjd li mil ftit li rajt illum ana team li kapaci nigildu al promozjoni b naqa rtokki ohra kragg blues ha jkolna stagun tajjeb kull eta 🙂

 218. nixtieq nejd prosit lil shabi l plejers tal minorss li alkemm kelna xi 6 plejers neqsin ..irnexilna nirbhu punt meta konna 3-1 min taht u rkuprajna u gejna 3-3 u fallejna hafna cansijiet li bijom stajna erbahna facilment il loba !! issa nharsu lejn il loba li gejja li ha tkun kontra l girien tana il birgu kuragg bluesss ha nerbhulom il girbien 🙂

 219. prosit it team tal minors al wirja li amlu

 220. Nhar il Hadd ser nilghabu l-ahhar loghba tan-KO kontra Pieta H. Veru lit-team taghna ma marx tajjeb f” din il-kompetizzjoni, imma ukoll ma nistghux nejdu li kollox kien hazin, ghax ahna kelna il-mumenti taghna. Hemm hafna izjed xoghol li jrid isir biex it-team taghna jerga jkun forza fl-ewwel Divizzjoni. Nipruvaw lil- loghba ta nhar il-Hadd tkun il-mera ta l-istagun li gej.Good Luck.

 221. L-Ewwelnett nifrah u prosit tar-rebha kontra St. Andrew’s ghalkemm kontra qalbi ma kontx prezenti minhabba ragunijiet familjari. Intant nixtieq nistaqsi ghaliex il-player barrani ghadu ma laghabx? Grazzitax-xoghol kollu li jaghmel il-kumitat u hajr lejn il-players kollha.

 222. Ma nafx pero smajt li l- minors tghana laghabu kontra l- birgu tlifna 3 b 0 pero mhux ghax tlifna ha nikkumenta jien. fuq l- atitudni tal- players tafu jew ma tafux li bl- imgieba taghkom qed tkomplu twaqqu ghan- nejk lil Bormla ?? umbad ma dawk in- nies li kull musmar li jkollna f sormna jaghmlu minn kollox biex jikxfuwulna. Tfal ekk ahjar joqodu dar milli jhammru wicc il- Bormlizi bir- rispett kollu il- kumitat ghandu jiehu azzjoni ghax dawk huma l- futur tal- club tghana u jekk il- futur se jkun hekk ma tantx ghadna prospettivi sbieh

 223. Some days ago I received an email from a certain Mr.T.Connor. He told me that his grandafather played for St.Georges’s FC in the early Thirties. They came to Malta last month and Mr.Connor Senior wished to visit the club. Unfortunately we missed each other. But luckily we did make contact over the net. Mr.Connor still speaks well of the times with the Pioneers. In the coming weeks, the committee will present a momento to Mr.Connor.

  In the book ‘The Pioneers of Malteses Football, one can find the following….

  Rigas, the last foreign team to visit Malta before the war.

  For the Christmas Tournee, an amateur team with the name of Latvia Rigas FK was invited. Although these players were amateurs, nine of them played for their country. The team from Riga played with great sporting spirit and fair play. They won all the 7 matches they played in Malta.

  The Christmas Tournee 1938/39 started with a game between the team from Cospicua and Rigas. The match was played on Christmas day 1938. The Gzira stadium was flooded and only some 3,500 spectators turned up for this match. After 15 minutes St.george’s were already two up with goals from Connor and C.Scerri. But the team from Rigas replied and finally won the match 3-2. St.George’s paraded the following team : Pearson, Bencini, Mifsud, N.Scerri, Cilia la Corte, J.Micallef, Spiteri, Sciberras, connor, C.Scerri, C.Micallef.

 224. al bormliz li kiteb fuq il minors tana …l ewwel nett int ma kontx prezentii !! kiku kont emm kont tati ragun lilna u tara kif ma kelnix tort ax meta xi erba tal birgu joffendu l sehibna li adu kemm tilef il missieru mod ihor…u fuq it telfa nista nikumenta wkoll ahna xi tridna namlu jekk nitrenjaw darba jew darbtejn fil gimgha !!

 225. Jien ma ikkummentajtx ghax tliftu ghax jista jigri lil kullhadd li titlef li naf huwa li tghana deher mhux taghhom ghax fuq facebook u fuq kullimkien l- atteggjament taghkom ikritikaw u ghajjru lil nies ta’ Bormla kollha hamalli u mahmugin li naf huwa li waqqajtuna ghan- nejk ma nies li b’ dawn l- affarijiet jaghmlu xalata bina ftakru li meta tkunu bil- gear ta’ bormla tkunu qed tirraprezentaw lil bormla kollha u ahna m’ ahna qatt ha nkunu favur l- affarijiet li ghamiltu :/. Misskom tiskuzaw ruhkom mal- Bormlizi u tiehdu hsieb li dawn l- affarijiet ma jergux isiru mela tippruvaw tiehdu ragun ukoll !!!

 226. niskuza ruhii alfejn ?? li zblaljana frsij vera imma meta tsima lil ta kontrikk jajruk bil familjari u specjalment meta wiehed minna milux li tilef il missieru..u mal girien manix alfejn niskuzaw ruhna…taf min iwaqaha an nejk il bormla xi wiehed bhallek paroli fuq il guestbook meta qas tatuna daqqa t’id 3 min nies tal kumitat irridu jmexxu nursery wahidom..ahna ma dawk niskuzaw ruhna imma ma hadd iktar 🙂

 227. Mhux se nwigbek ghax inkun qed nahli l- hin nispera li min huwa fil- kumitat ma jikoregikomx bl- istess mod li qed titkellem inti

 228. Haga ohra ma tantx thegguwom in- nies biex jigu jatukom daqqa t id meta iggibu ruhkom hekk u naf x jien nghidlek

 229. U*BET FA TROPHY ST.GEORGE’S vs ST.ANDREWS

 230. Sewwa qed tghid…issa sur Bormliz jekk thares lejn l-under 17s bla kowc…….bla trejning……mohhkom fiz zik ta kbar biss…intom tibdew mil kbir u tkomplu ghaz zghir…kollox bil kontra….bla kowc ta…..fejn qatt tismahha din u nhar is sibt ghandna il loghob….:/

 231. Iz- zghir irid jghamel l- almu tieghu ma jistax ikun li meta tilghabu dejjem b xi storja u alla jbierek qatt m ghandkom tort ammettu li l- attitudni taghkom trid tkun jekk vera thobbu lil team u lil Bormla imma jekk ha tibqu sejrin hekk ahna qedin taht l ilma u ha nkomplu nerqu ghax iktar isiru ma jahmlunix fimt issa sur clint portelli

 232. jahasra jien mhux clint ta….lewwel nett clint tal minors ok???? u t tieni haga kif nistghu nitrennjaw jekk il hin kollu bl kbar fil grawnd….u gieli ahna bla kowc… ule din x’serjeta hij sur bormliz :/

 233. Mhux ghalik ghidt clint ghall- ta qablek li beda jikkumenta qablek

 234. L- ewwel nett prosit minn qalbi lit- team tal- U17 li l- vera taw qalbhom fil- loghba kontra St. Lucia. Jekk nitfghu ftit mohhna hemm nemmen li r- rizultati jiegu. Biss irrid nara’ aktar serjeta u dixxiplina. Ftakkru li ghandna l- min naghtu risposta din is- sena! Is- Sibt ghandna loghba kontra Had- Dingli. Nispera’ li l- armchair critics jigi jissapportjaw lit- team taghhom u ma jigriex kif gara fl- ahhar loghba tal- U15 meta telghu ftit genituri u nies ohra u qghadu l- hin kollu jghajjru l- players taghna stess specjalment lill- Gadazz. Misskhom tisthu!!! Grazzi ghalikom tlifna player ghax ma jridx jigi aktar. Ta’ minn jghid li dan huwa player li kien se jiswa’ hafna mhux biss lin- nursery imma anke lill- kbar fi ftit snin ohra. U by the way, din ma kinitx l- ewwel darba li ghajjruh. Nies hekk ahjar jibqghu id- dar jaraw il- football fuq it- tv. Rigward il- kbar, din is- sena nemmen li ghandna team li se jghatina pjacir. Biss jiddispjacini nghid li ftit huma dawk l- individwi li jghinu l- klabb. Kif tafu ghadna bla sponsor ghalkemm ghadna qed nahdmu qatigh biex ingiebu wiehed. Ghalhekk please ghatu dik ix- xi haga zghira l- klabb. Grazzi bil- quddiem.

 235. Demis jiena ma nafekx imma niringrazjak li qed taghti xoghol ghas St.Georges

 236. jekk mhux se tiehdu hsieb li zghar is-st george’s mhux se kollhom futur tajjeb. Dan l-ahhar bqajna first u nissieltu biex nitilghu ghax kien hemm grupp ta players li telghu kwazi flimkien. Dan il-grupp ta players qieghed jikber u ftit ftit qeghdien jieqfu jew jahsbu biex jieqfu. U ma hemm hadd li qieghed jiehu posthom. Jekk qabel kien tajjeb li b’erba diletanti jiehdu hsieb in-nursery, illum zgur ma ghadhux hekk ghax genitur meta jibghat lit-tifel jitghallem il-football, sar jaf jaghzel u hawn nurseries hafna iktar attrezati min Bormla. Nurseries li bdew warajna, ramaw bis-serjeta u ghaddewna u ahna bqajna fejn konna ghaxra jew hmistax il-sena ilu. Nithassar nara lil dawn iz zghar jiggieldu bejnithom meta mhux tort taghhom imma tort ta min suppost qieghed immexihom b’s serjeta. (mhienx nghid ghal kowc)

  • Joe, naqbel mieghek perfettament, izda:
   1) Bormla ghandna “sehta” fuqna li hadd ma jista’ jkellem lill- players ghax jaqbdu u ma jinzlux aktar ghat- training u ghal- loghob u peress li ghandna skwadra zghira jkollok toqghod ftit lura.
   2) ma jistax ikun li jkollok players li jdumulek barra sas- 6am u jigu biex jilghabu partita f’ nofs in- nhar (din tigri spiss!!!)
   3)ftit huma dawk il- players li ghandhom dixxiplina tattika u personali u kullhadd jippretendi li jilghab kif u fejn irid hu.
   4) tezisti problema ta’ post fejn nittrenjaw
   5)bhalma kullhadd jaf tezisti problema ta’ finanzi u bla flus illum ma taghmel xejn
   6) ejjew nammettu li ghandna problema. sa hawn nahseb li kulhadd jaqbel. biss ejja issa naraw kif se nkunu kapaci li nghelbuha. Ir- realta hija li l- maggoranza tal- players zghar l- anqas ghandhom idea tal- basic skills. Qed nahdmu fuq dawn il- players izda r- rizultati sfortunatament jigu bil- modd
   7)hemm realta ohra. per ezempju hafna mill- players taghna tal- Under 15 ghadhom under 13 u f’ din l- eta tenera tinhass hafna d- differenza t’ eta. Nemmen li s- sena d- diehla nisperaw li nibdew naraw il- frott.
   8) m’ ghadhiex tezisti dik il- pride li wiehed jilbes il- flokk Bormliz li ghalina l- Bormlizi tfisser suppost hafna
   9) nemmen li hemm realta ohra. Dik tan- nursery vs club. Din qed twassal biss ghal hsara u xejn izjed.

   Nemmen li bil- koperazzjoni ta’ kullhadd naslu. Biss fl- opinjoni tieghi irridu niehdu xi decizzjonijiet ibsien li jafu jweggu lil xi whud. Biss kif jghidu, sometimes you have to amputate in order to cure a disease. Good luck Blues.

 237. iva jin clint u nikteb b ismii ..jekk dejjem konna l istes bormla ..kemm ili plejer jin 2 persuna biss qatt ma warbuna micheal cutajar u chris agius u niringrazjom min qalbij …x hegga dik ana 4 lobit f 5 gimghat illum tlajt at training u qas coachh kun aff il fatti qabel tparla siheb 🙂

  • Clint ghandek ragun biex tbiegh rigward li intom bla kowc. Izda li ma tinzlux ghat training mhix skuza ghax jien dejjem accettajt lill kulhadd li jittrenja mieghi. Filfatt l- unika player tal- minors li qed jinzel training darbtejn fil- gimgha mieghi (u ironikament huwa sospiz) huwa Juergen. Sal- bierah stess ghamilna mis- 6.15 sat 8pm. Il- bqija hadd minnkom mhu jitrenja. Tifhimniex hazin, xorta jibqa’ l- fatt li hija problema li ghadkhom bla kowc, biss training xorta tistghu tinzlu mal U17. Biss skuzawni imma jien ma nistax nehodkhom jien ukoll. Ninzel mal- kbar, Under 15 u Under 17. Sakemm isibu kowc lest li ninzel maghkhom pero’ izjed ma nistax ghax lanqas qed jibqali nofs ghan nhar ghalija fil- weekend.

 238. URGENTI…………………..

  IT TIM TAL UNDER 17S U UNDER 19S BLA KOWC…..FNOFS IL LIG….MISINA NISHTU….U IMSIKKHOM TISTHU TALLI TLIFTU LAQWA PLEJER LI HEMM FIN NURESRY….LIL GADAZZ LAQWA TIFEL LI QATT ILTQAJT MIEGHU.INSOMMA U 17S U U 19S BLA KOWC…..:/

  • L- under 17 bdejt niehu hsiebhom jien minn dawn l- ahhar gimghatejn. Il- fatti huma li fl- ewwel loghba lghabna kontra St. Lucia, wiehed mill- aqwa teams fis- section u tlifna 3-1 u kontra Dingli tlifna bir- rizultat tal- misthija ta’ 9-1. Konna qed nirbhu sal- ewwel kwarta imbghad ejjejna letteralment u qlajna disa’. Il- players lanqas biss huma trenjati. Kif qghidt qabel, ma tistax tmur ghal- loghob u jkollok players li jidhlulek fis- 6 ta’ filghodu u jiguk ghal- loghob. Rigward il- Gadazz, kif qghidt qabel ukoll, dan konna se nitilfuh ghax grazzi ghal xi genituri tat- tfal tal- under 15 u zewg supporters, kull loghba joqghodu jghajjruh. Izda just for your info, il- Gadazz rega’ qed jitrenja maghna u se jghati risposta lil hafna nies.

 239. Prosit lit- team tal- Under 15 talli rbahna friendly kontra t- team tal- Fgura li huma team aktar kwotat minnha u f’ section ahjar minna u ghandhom players kollha akbar minn taghna fl- eta. Keep it up! Ftit ftit ir- rizultati se jigu. Grazzi lill- parents kollha tal- koperazzjoni u anke lit- tfal talli qedghin jigu ghat- training u nkunu dejjem izjed minn 18 -il player.

  • Prosit kowc tax xoghol tant siewi li qed taghmel kemm mal under 15s kif ukoll mal under 17s…Int tassew bormliz tal qalb..Niringrazzjak kowc .

 240. l ewwel net nixtiq niringrazja lil kull min jiehu hsieb n nursery kollha ta st. georges, jien bhala ex-player nista nghid li kull min b xi mod andu x jaqsam ma dan l klabb dejjem bxi mod jew iehor ghen fejn seta.

  nahseb il problema tal minors bdiet xi sentejn ilu, meta tliet kwarti tat team kin mamul min players tal u17. vera li trid ittella iz- zghar bilmod il mod imma ma tistax tilab biz- zghar biss izda meta ma jkolokx plejers bix tilab hekk ikolok tamel…is sentejn ta qabel meta kont ghadni nilab ma st. georges jien nahseb kinu sentejn mill isbah ghal minors, 3 snien ilu jekk mhux sejjer zball ma konnix tlajna al xi 3 punti u wasalna sa semi-final fin knockout, dan kollhu konna gibnih ghax konna team maqghud, players kollha jitilaw ghat training KULJUM,

  Il coach ma ttihx tort jitlaq u nahseb ikollu ragun jitlaq l iktar jekk meta jitla ghat training ma jsib lil hadd jew isib xi 2 plejers biss, coach trid tqis li generalment ma jithallasx ta xoghlu + li jitlef li jaqla lira zejda biex imur jitrenja plejers li minfuq qas biss jitilawlu ghat training.

  dawn l affarijit iridu jigu mil players, sfortunatament ikollok plejers li jitlaw bix jaddu sija u jkolok min lest jaghti hajtu ghal ballun,nahseb l ewwel ma rridu naghmlu nidixxiplinaw il plejers, bhal ma kitbu ta fuqi inti ma tistax titla ghal lob u jkolok nofs il plejers ikunu telaw xi party l lejl ta qabel. Wara nahseb li rridu naraw x`hemm nieqes fit team u naraw kif nistaw ingibu xi plejers. il kowc nahseb li anda tkun l ahhar haga, kowc jekk jara li ha jkollu team tajjeb bix jikompeti manahsibx li ha jiffirjuta

 241. demis kif taf l ahhar darba meta qalulna li ana training il min stajt najd kolla telaw l ohrajn ma kinux jafux …..u kevin il coach ma telaqx habba l plejers ax kin kuntent bil grupp li konna imma meta ma rax interess minand il kumitat idecida li jitlaq u kontra qalbu naf xjin nejd u issa et jerga jahsiba jergax jigi ax lilna l minors ihobna u jhoss bhalna meta nitilfu..filfatt ahna dejjem hrigna bix nerbhu u hadd ma gera bina izda rizultati ma gewx tort ta l isfortuna grazzi 🙂

 242. Id- dixxiplina hija importanti anki ghall- fatt kif il- minors tghana igibu ruhom waqt il- loghob ma jistax ikun ghax titlef tiggiled dawn affarijiet li min huwa responsabbli irid jiehu hsieb li ma’ jsirux jekk hemm bzonn anki kif qal demis jittiehdu passi dixxiplinarji kbar. Ma jistax ikun nibqu b’ din il- mentalita basta li nikkompetu!!. Mhux serjeta tikkompeti b’ players li lanqas ghandom rispett lejn min jaghmel sagrificcji kbar ghalijom. Illum il- volontarjat naqas illum bniedem jipreferi jmur jaghmel partime milli jigi b’ mod volontarju jaghti sehemu u ma jsibx min jinteressah jew kif qal dak kollu li kieteb qabli

 243. din tal kumitat ulcoach mhux l ewwel darba li nqalat fil kaz tal minors bhal ma jaf kulhad nahseb, imma b ftit sagrificcju miz zewg nahat nasheb jintlehaq ftejim, il fatt li l coach ma jixtiqx jitlaq nasheb li jistu jisewew l affarijit mela, ghall kif igibu ruhom il players waqt il loba perswaz l l coach qabel kull loghba jejdilom bix joqodu attenti u ma jaqilawx glied bla bzonn, izda kultant l plejers ta bormla jigu provokati apposta, mbad hemmek irridu nuru d dixxiplina li ma naqawx ghal hazen ta haddiehor umabd nispiccaw nbatu ahna…

  min qalbi nawgura kull succes ghan nurseries kollha ta bormla ut team tal kbar li dis sena jider li huwa wihed milaqwa teamijit fil first

 244. Qieghed niehu pjacir li ‘qajjimt’ daqshekk rispons. In-numru ta tfal li joqghodu bormla m’humiex bizzejjed biex ikollok 16-il tifel kull sena.(hares lejn in-numru ta klassijiet fil primarja bhala gwida) Biex ikollok team trid iggib bormlizi min barra il-pajjiz li huma hafna u hemm hafna minnhom tajbin hafna. Imma bis-setup prezenti tan-nursery ta bormla, dawn mhux se jersqu. Naqbel ma Demis f’hafna affarijiet li qal, l-iktar fl-istqarrija li ghamel fl-ahhar parti tal-post tieghu. Trid tivvinta ideat godda u tiehu xi decizjonijiet kontroversjali biex ikollok nursery li tahdem.

 245. naqbel mieghek perfettament joe,nahseb li l ikbar problema tinsab fl eta meta l players jaqaw taht l minors ghalekk tajjeb li wihed jibda jinvesti iktar fis settur tal U15 & U17, rigward ideat godda nasheb jekk noqodu nsegwu ftit clubs ohrajn nistu nihdu xi ideat minnom

 246. just bix nicara l affarijiet sfortrunatament konan 3 darbiet fin nahat telliefa ..li bi ftit aktar fortuna stajna evitajna …min dawk it 3 lobit kull ma kelna argumanti kin darba biss kontra l giren ..kontra zejtun gejna provokati loba shiha mis supoporters numeruzi tahom u ma waqajnix al provokazzjoni anzi labna loba tahom ..u kont l fgura acetajna telfa …barra minnek nejd lil coach noel rega lura mana u mil lum stess ha nibdew it tahrig mieghu …grazzi 🙂

 247. labna loba tana ridt nejd mux tahom

 248. Tal- Misthija….. wara l- kritika lejn il- klabb ghax ma nipprovdux certu affarijiet minhabba l- limitazzjonijiet taghna (ftakru li ahna ghadna bla sponsor!!) li sa certu punt il- kritika hija valida, tafu kemm kelli players ghat- tahrig dil- gimgha tal- Under 17? Sitt players biss !! Dawk li ma gewx hadd ma ndenja jinfurmani. Ara ma jkunx hemm xi player u jgerger issa fuq xi haga. Il- problema kif gieli ktibt hija l- aktar ta’ attitude. Ghandna l- players taghna li sfortunatament imdorrijien jghamlu li jridu. Jekk irridu nharsu lejn it- team taghna ghal- long term planning, din l- atitudni trid tinqata’ immedjatament. Nippreferi personalment li nohrog team mill- Youth league milli mmur biex naqa’ ghac- cajt. Qed nghid dan kontra qalbi ghax jien l- ewwel Bormla u qabel kollox.

 249. Il- Hadd, 28/11/10 fit- 3.30pm gewwa l- Luxol, it- team tal- Under 15 se jilghab id- derby kontra l- Isla. Inheggeg lill- Bormlizi jitilghu jissapportjaw lit- team taghna li kull ma jmur qed juri progress u dixxiplina. Biss, dawk li se jigu ara ma jfettilhomx joqghodu jghajjru lill- players taghna kif gara’ fil- passat. Minhabba f’ hekk konna se nitilfu l- aqwa player tan- nursery kollha (il- Gadazz) minhabba 4 individwi. Ejjew niehdu pjacir bit- tfal taghna u nhegguhom jghatu prestazzjoni tajba. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lil Charles Sciberras (hafna jafuh bhala l- postman peress li kien ghamel zmien twil iqassam l- ittri gewwa Bormla) talli ga beda minn din il- gimgha jassistini.

 250. Prosit lit- team kollu tal- Under 15 li l- bierah erbahna kontra t- team tal- Isla. Ghalkemm konna qed nitilfu 2-0 u tkeccilna Gordon, fl- ahhar ghoxrin minuta rnexxilna niskurjaw 3 goals. Well done boys and keep it up!

 251. Prosit St george’s ghal rebha tajba ta 3-2 fuq Senglea fil kampjonat ta under 15. Prosit lil coach u asst coach u tfal taghna. Prosit li t team tal kbar li qeghdin lewwel wahedna.

 252. Prosit minn qalbi lit-team mahbub taghna li ser niccelebraw il-Festa tal-Kuncizzjoni fl-Ewwel Post, ghalkemm kieku kontra Pieta zammejna l-vantagg li kellna kont inkun aktar kuntent. Imsomma nittama li kontra Balzan immorru tajjeb, ghax dawn is-sena l-ohra rebhulna darbtejn fil-league. KURAGG CESLEST, ahna dejjem warajkom !

 253. Prosit kbira lit- team tal- Under 15 li rega’ gab rizultat tajjeb. Kontra s- Sirens (dawn jinsabu l- ewwel fil- grupp) spiccajna 1-1. Konna ahna li skurjajna l- ewwel u anke habtilna ballun mal- lasta. Kif dejjem nghid, b’ serjeta u training tajjeb ghandna tfal li kapaci jaslu daqs ta’ haddiehor. Izda nispera’ li ma jkollniex intoppi ……. minghand minn ma tistennihix….. Il- Festa t- tajba lil kullhadd.

 254. Prosit lill-Players, Coach u Kumitat tar-Rebha kontra Mosta. Qalbi kienet sa tieqaf, imma l-aqwa li gie r-rebha, ghalkemm donnu li meta nkunu bi player izjed qed nibzghu nilaghabu !

 255. Nixtieq naghti prosit lit-Team taghna StGeorges ghar rebha li ghamlu kontra Mosta 1-0.Peres li loghob l-imis huwa ghas sena d-diehla nixtieq naghti l-Festi t-Tajba lil Shabi tal-Kumitat,lil Coach Joey Falzon,u lil PLAYERS KOLLHA, u lis-Supporters Bormlizi. Il-Festi t- Tajba.

 256. il birahh kelna lob kontra l marsa u nahseb li tajna risposta al min ikritikana ax minkejja li bla coach bi hdax ezatt hlief goaler reserve u minkejja li labna kontra team li ijet il fuq hafna minna irnexilna ngibu draw .. li setat facilment kinet rebha li kiku referee jaf ir regola tal offside u ma tahomx penalty bhala rigall….minjaf kiku ahna organizata u ana coach fejn edin !!

 257. Nixtieq nghid prosit kbiraaaaa lil clint u lil minors kolla proset kolla kemm intom. Nixtieq nghid ukoll li lunder 17s bla kowc ghadhom :/

 258. Waslet l-ewwel telfa ghat-team taghna. Ma’ tistax tibqa’ tirbah dejjem, hux. Forsi vera din l-ahhar loghba kienet diga deciza. Izda kif jghid il-Malti,it-tigrija sal-barkun, u qlajna 3 goals fl-ahhar hin sabiex soffrejna l-ewwel telfa. Izda kif dejjem emmen il-kumitat tieghi,hekk ghadu jemmen, li ghandna skawdra li kapaci tkun il-protogonista tal-Ewwel Divizjoni. Kuragg ghax intom l-aqwa kwadra, bl-aqwa kowc. U fl-ahhar tigu ppremjati b’dak li vera jixiriqilkom. Champions tal-Ewwel Divizjoni.

 259. Kuragg blues ahna xorta nibqu warajkom kemm fil- bnazzi u kemm fil- maltemp nispera li l- hadd li gej inkunu numeruzi daqs is- sibt li ghadda haga zghira blues il- loghoba tul id- 90 minuta kollha u irridu nibqu nilghabu tul dawn id- 90 minuta kollha

 260. ahna meta ha jkolna coachh il minorsss ?

 261. jista xi hadd isib lista ta risultati kollha tas st georges kontra teamijiet barranin.joe il-bormliz.

 262. ma nafx x qed jigri jien, kif jista jkun 1-0 min fuq 50min u taqbad tidefendi???? , jew kif jista jkun flok benwar ma dahalx i zunzan??!!! COACH EM BZONN NIRANGAW CERTU SISTEMI U TIBDILIT, U AL XIX GLENN BONNELO TRID DEJJEM TAQILU?? L AHJAR PLAYER LI QED IKUN FIL GROUND… KURAGG

 263. Naqbel ma dak li qal ta’ fuqi ma nafx x’ inhi din is- sistema l- gdida li qed nilghabu bija inkunu qed nirbhu 1 b 0 u nispiccaw niddefendu meta jkun ghad fadal hafna hin biex tispicca il- loghoba ingibuwom fuqna u nghamlu half naqilu go fina. L- istess fil- biddlit mark kien tajjeb imma nahseb iktar kien bzonnu fit- tieni half milli bdejna bih biex fl- ewwel half konna inkunu veloci aktar fl- attak b’ ryan l- istess il- biddla ta’ benior seta floku dahhal lil zunzan naqbel ukoll li glenn ma kellux jinqala u l- gulu x’ sar minnu kien dak il- player li tant tghana rizultati tajbin u ferrahna is- sena l- ohra ghala mhux qed jilghabu ?? jekk ix- xoghol tieghu huwa bis- shift x’ tort ghandu dan li ma jinzilx training kuljum x’ jaghmel jitlef xogholu m’ ghandux x’ jaqsam ghax ikun hemm min jinzel kuljum it- training l- ghan ewlieni ghandu jkun li team jirbah u jekk il- gulu huwa ahjar minn xi hadd ghandu jerga jibda jinghata cans allinqas inkunu ippruvajna kollox jekk dejjem tridu titilghu 😦

 264. @ Bormliz imwegga:
  Glenn Bonello ried johrog hu ghax kien ma jiflahx
  Mark Barbara ried johrog hu ghax hassu ghajjien – kien ilhu xahrejn barra
  Benior Fenech – kien ma jiflahx u hassu ghajjien u ma felahx ikompli
  Zunzan – wara s- sostituzzjoni ta’ Benior qal lill- kowc li gibed mussle.

  Dan huwa zmien li ninghaqdu aktar…. come on blues!!

 265. @demis, mela dejjem ma jiflahx glenn bonnelo?? ax anka ma balzan inqala, jien alija em bzonn ta difensur iehor, u zunzan andu jkun ma lewwel hdax, hfna ahjar min player partikolri mhux ha nsemmi ismijit ax mhux sew, u dik li qed niddefendu loba mi coach et tigi bil fors, kuragg ohrogom coach capaci niskurjaw…. COME ON BLUES

 266. It-Team taghna qieghed ikun dak it-team li mhux ikkwotat u li mhux wiehed mit-tlit Timijiet li ser jkunu qeghdin jiggildu ghal promozzjoni.Dan ghalina huwa tajjeb ghax ma nilghabux taht pressjoni,bis huwa veru lit-Team qieghed jiddefendi fejn ma jkollux ghalfejn, u b hekk qeghdin ingibu hafna pressjoni fuqna. Din il fazi ser taddi u nispera li nergu nkunu dak it-team li kapaci jgib rizultat.It-test gej nhar il-Hadd.Ibqghu wara it-team ghax hemm hafna bzonnkhom.Good luck blues.

 267. il-guestbook tal-website ta qabel kien iktar attiv u kienet tinzamm iktar updated. ghad hemm il-players profile tas-sena l-ohra. u diga ghada nofs season.

 268. KUlhadd jghaddi minn mument iebes, imma din li qed inkunu bi player izjed u ma niehdux vantagg minn din l-okkazjoni hija verament strmba ! Grat ERBA DARBIET fejn jew gejna draw jew tlifna ! Grat kontra Pieta, Balzan, Lija u issa wkoll kontra Mqabba ! Pero xorta wahda hemm bzonn li jnkomplu naghtus-support taghna lit-team f’dan il-mument hazin. Ghalhekk naghmel kuragg lill-President u l-Kumitat, Coach u nheggeg lill-players sabiex jaghtu dak kollu li jafu: it-tigrija sal-barkun. Mela kuragg halli mill-gdid nibdew nirbhu. Dejjem u f’kull him mas-St.George’s.

 269. @ bormiliz imwegga!!!! Nixtieq ninfurmak li dak il-player partikolari li ghalih qed tirreferi u jismu Luke Stivala… kien hu is-sena l-ohra li ghamel xalata min fuq zunzan.. ma nahsibx li tista tghid li difiza qeghda hazin habba fih. ma nixtieqx nikrritika lil hadd imma ma jfissirx li team ikun hazin u jaqa il-pressure fuq individwi. il-players jridu jerfaw responsabilta u jidu ehe tort tana li qed jigri… u jibdew jergaw qisna ha nibdew league.

 270. Vra li player ta under 15s Gordon Calleja … isibuh bhala il Gadazz … Ha jinaqad ma Tarxien rainbows .. sa lahhar ta listagun ?

 271. PROOOSSSITTTT blues tar rebha kbira li ghamilna prosit lil kullhadd….labna lobgha tajba esegerata proset guys ejja ha nitilaw premier lahwa :)FORZA BORMLA 🙂

 272. Wara r-rebha kontra Msida St.Joseph inhoss li bhala partitarju ghandi naghti prosit kbira lill-coach ghax bit-bidliet li ghamel giet ir-rebha, naturalment bis-sahha tal-players ukoll. Naghmel kuragg lill-President u lill-Kumitat sabiex ikomplu jahdmu sabiex is-success mixtieq jasal u ghalhekk nappella lill-players kollha sabiex ikomplu jaghtu qalbhom u jilghabu bi grinta ghall flokk celest tas-St.George’s.

 273. Nixtieq nghid proset lil christ u lil kumitat tal- Isponsor li rnexxilom igibu lejn il- club tghana j’ alla li dan l- isponsor ikun ic- cavetta ghall- iktar successi fit- team tghana proset lil players kollha tghana lil coach u kull min huwa involut wara team tghana

 274. L-ewwel nett nixtieq nghid Prosit lill-iskwadra kollha ta St.Georges’. Fejn hemm l-ghaqda hemm is-sahha u dak li se jtella lil dan it-team gol premier division. Ftit issib kowcis bhal Joe Falzon li ghalkemm isiru xi zbalji min naha tal-plajers, ghandu l-pacenzja li jikkoregi u sahhansitra jerga jgholli l-moral lil kwalunkwe plejer. Dan huwa xoghol siewi li ghalkemm ma jidirx jaghmel hafna gid l-team ta Bormla. Ir-rizultati ma jigux wahidhom, u ghalhekk importanti li tibqa tirrenja l-ghaqda. Prosit Blues!!!! Kapaci tamluha!!!

 275. smajt li gibna coach gdid il minors ..meta ser nibdew ?

 276. Prosit ta’ season li qed taghmlu blues!! Min fejn nista nixtri il-gear il-gdid please??

 277. Issa l-Ewwel Divizzjoni dahal go fazi gdida li ma tawgurax tajjeb ghalina.Ahna tlifna tlit loghbiet, li fil fema tieghi qatt ma misna tlifnihom, u tlit draws li ukoll ma misniex hadnihom.Hawn minn jghed mela jmissna ghandna full points.Le ghax loghbiet bhal tal Melita,Mosta u Luxol ma kienx haqqna nerbhu.Pero ahna qedin nbatu hafna fnofs il ground u anke f attakk meta nigu biex naghmlu ir-reazzjoni taghna meta nkunu taht pressjoni mit-team oppost.Jien minix ser nindahal kif ghandu jintghazel it-team jew b liema sistema jilghab,imma zgur li hemm dik ix-xihaga li trid tinbidel sew jekk huwa players jew sistema.Jien qieghed nikteb l-oppinjoni tieghi biss,ghalekk nistieden lil minn jahseb bhali jew differenti minni biex jesprimi l-oppinjoni tieghu ghal gid tat-Team.

 278. naqbel perfetament ma dak kollu li qal Turu

 279. being so far away in sydney australia i cannot see the present crisis at our club but it looks like there is a midfield and defence problem.we seem to lose concentration towards the end of the game.this is my humble observation only.lets hope we can overcome these problems in the coming weeks as we do have some very hard games ahead.so best of luck to all.regards joe medina.

 280. Naqbel ma dak kollu li qal turu jien lil Bormla nitla narom jilghabu kull loghoba u hemm xi haga hazina f’ nhofs ground il- ghaliex qieghed ikun vojt ma nafx li kieku ma gibnix il- markus kieku nghid li naqilu iktar goals fl- attak qedin inbatu ukoll qed noholqu ic- cansijiet imma nitilfuwom quddiem il- lasti. Anki dik li meta niskurjaw qisa il- loghoba tkun diga spiccat insejna naraw il- grinta u l- hegga li nirbhu ghax nifqu anki meta nispiccaw bi player iktar nispiccaw naqilu go fina jien nemmen li kellna player li l- istagun l- iehor kien jidhol u jbiddel loghoba favurina li huwa il- gulu u irridu nammettu li ghadna bzonnu

 281. PALUMBO Laqwa sponser ax ic chapions League ha jihdu bih hahaha jaq u mux talli mux al prm div anzi sena ohra al 2div lol

 282. Prosit lil cetu supporters ta Bormla…. bqajt mistageb kif jista jkun, jkun hemm certu nies u jghajru lil players meta dawn jkun hemm interess personali ghax ma jkunx laghab xihadd tal-familja tahhom.. jekk tkun vera thobb lil Bormla fit-tajjeb u fil-hazin tibqa wara team.. imma ilbierah bdew kien hemm min ghajjar lil players u players li kienu qed jilabu tajjeb. imma msomma taqtawx qalbkom ghax fadal il-lob u ghad hemm cans. Forza Bormla.

 283. lose win or draw i will support the blues forever,true bormliz.

 284. Me to. No matter what we will keep loving Cospicua St.George’s

 285. Ghalkemm tlifna hafna punti, pero wara r-rizultat kontra Mosta c-cans ghadu hemm, l-aktar meta wiehed jiftakar li l-ahhar partita hija kontra Msida. Fadal ukoll tliet inkontri diretti, fejn kollox jista’ jigri. U ghalhekk jekk nibghabu bi grinta u mill-qalb naghtu risposta lill-Palumbo. Kuragg celesti, ahna warajkom dejjem. Jekk inzommu sod nistghu naghmluha. Mela Kuragg ghax it-tigrija sal-barkun !

 286. no matter what happens cospicua and stgeorges fc are always first in my heart.

 287. Xtaqt li kieku naghti l awguri tal Ghid lil Bormlizi bhala champions tar regatta ta Marzu u St. Georges promossi premier imma mhemx xtaghmel…. jien nahseb li mhux mhemx xnaghmlu anzi hemm hafna xnaghmlu
  HAPPY EASTER

 288. Wara r-rizultati tat-tieni round, l-aktar wara t-telfa kerha kontra Imqabba, nittama li kontra Msida St. Joseph nirbhu sabiex almenu nkunu bdejna t-tieni round b’rebha kontra St. Andrew’s 2-1 u nispiccaw b’rebha tajba kontra Msida. Nistennew u naraw !

 289. KEMM INHOSSNI DIZAPPUNTAT META NARA U NISMA CERTU AFFARIJIET. SARET LAQGHA GENERALI U NHATAR KUMITAT GDID U HADD MA KIEN JAF. LANQAS FIL-WEBSITE MA KIEN HEMM AVZAT U LANQAS KARTA FIL-BAR TAL-KAZIN. DIN MHUX SERJETA GHAX MA KIENX HEMM CANS BIEX PERSUNI LI XTAQU JIDHLU FIL-KUMITAT MA INGHATAWX DIN L-OPPORTUNITA. JEKK MHUX SE JKUN HEMM SERJETA DIN IS-SENA SE JKOLLNA PROBLEMI. HEMM BZONN TA DEMM GDID U MENTALITA GDIDA GHAX HEMM NOFS IL-KUMITAT QIEGHED GHALL-BILJETT BISS.

  SUR PRESIDENT MIN MHUX LEST LI JAHDEM QACCTUH IL-BARRA BLA SKUZI TA XEJN HA JIDHLU NIES GODDA.

  SIBU LIL MIN LEST LI JAHDEM BHAL MA KIEN HEMM SENTEJN ILU FEJN KIENU JSIRU L-ATTIVITAJIET. IS-SENA L-OHRA MA SARUX ATTIVITAJIET HLIEF SUMMER LEAGUE LI FL-OPPINJONI TIEGHI KIEN DISORGANIZZAT MIL-BIDU SA L-AHHAR.

  HUDU HSIEB MINN ISSA GHAX DAN L-ISTAGUN SE JKUN L-IKTAR WIEHED IEBES. MA NINSEWX XI GRALOM IL-MARSA U L-IMSIDA FEJN TILFU KOLLOX U KULL MA KELLHOM.

  GRAZZI

  BORMLIZ IHOBB IL-BORMLA

  • Mark, naqbel mieghek li kellha tinghata prominenza akbar dwar l- AGM, pero’ kien hemm avviz ta’ dan f’ kull gazzetta lokali.

   Rigward dwar in- nies u dehem gdid fil- kumitat, jien nistieden lil kull min hu lest li jghati sehmu biex javvicina lili, lil Chris jew xi membru iehor tal- kumitat u ahna nilqawh maghna b’ idejna miftuha. Huwa hafna facli li wiehed igerger imma sfortunatament huma ftit hafna dawk in- nies li lesti li jaghtu daqqa t’ id. Nghid ghalija jien kulma ilhi fil- kumitat ghal din l- ahhar sena biss u nista’ nghid li gejt milqugh tajjeb hafna minn kulhadd.

   Rigward attivitajiet, qed nahdmu fuq attivita kbira ghal Awwissu li aktar tard se nghamlu press release. Pero’ naqbel mieghek li ghandna bzonn norganizzaw aktar attivitajiet. Filfatt htarna lil Johann Scerri bhala main co-ordinator tal- attivitajiet. Nisperaw li ma ndumux ma naraw il- frott. Ghaddejja hidma wkoll fuq l- iskema ta’ membership. Ghandna wkoll progett kapitali kbir li nisperaw li ma ndumux ma nhabbruh.

   Fl- ahhar nett naqbel mieghek li dan se jkun stagun difficcli hafna, kemm minhabba l- fatt li rega’ ghandna derby kif ukoll minhabba li hemm diversi timijiet li ha jiccalengjaw biex jitilghu Premier.

   L- ahwa, ejjew ha ninghaqdu u nghinu l’ xulxin. Ahna ghajnuna ghandna bzonn u ibqghu zguri li mhu se nirriffjutaw l- ebda ghajnuna genwina. Fejn hemm l- ghaqda hemm is- sahha.

   • Vera li kulma ijlek fil- kumitat ghal din l- ahhar sena biss pero nasigurak li ghamilt diferrenza ghal ahjar fl atitudni

 290. Min hawn nixtieq nghid grazzi lil kowc li spicca (Joe Falzon) u naghti l-awgurju lil kowc il-gdid Robert Kelly. Nixtieqlu kull success mat-tim ta Bormla. J’alla jkollna stagun tajjeb u nkomplu mexjin il-quddiem.

  N.B. Jekk huwa possibli dan is-sit forsi jigi updatjat iktar spiss, biex ikun iktar informattiv ghax permezz tieghu nwasslu hafna ahbarijiet lis-supporters bormlizi. Dan juri li dan is-sit dahal sewwa fl-imhuh ta hafna nies u dan huwa ta inkoraggament. Prositt lil min jiehu hsiebu!!!!

 291. Naqbel perfettament ma Rennie Zahra u nawgura lil coach il gdid kif wkoll lil coach tas sena l-ohra, u please infurmawna x ‘inhu jigri ha nkunu nafu x akkwisti ghamilna u meta ha jibda it training. Thanks u awguri lil kumitat il gdid.

 292. Rigward akkwist x’hemm gdid u ippjanat?

  Vera li nehhejna lil-gulu?

  Vera li Thomas mhux se jilghab maghna?

  X’qed jigri fit-team, ghaliex kollu ghadu mistur u mohbi?

  Ghatuna naqra informazzjoni dwar xqed jigri.

  Grazzi

  • Wednesday 13th July kellna l- players meeting. Monday se nibdew il- pre-season.

   Rigward il- Gulu, ma kienx ahna li nehhejnih, izda kien hu li telaqna. Anzi, jumejn qabel ma ffirma mal- Birgu konna fthemna mieghu li se nghamlulu kuntrattu hu kien accetta. Izda huwa seta’ jitlaq meta jrid peress li se jghalaq 21 sena u ghalhekk kull team seta jmur ghalih basta jhallas il- parametri. Minn hawn nirringrazzja lil Gulu tas- servizz li ta lill- klabb.

   Rigward akkwisti, ghadu kemmxejn kmieni biex wiehed jikkonfermhom pero’ zgur li se jkollna attakkant ta’ vera li se jghatina pjacir kif ukoll erba’ zghazagh kapacissimi flimkien mal- maggoranza tal- players li kellna s- sena ‘l ohra.Rigward Thomas Galea, ix- xewqa tieghu hija li jrid jilghab ma’ Bormla pero’ dan huwa player tal- Hibs u l- ewwel irridu nirringaw maghhom.

   Jekk jghogobkom ejjew ha nergew nibdu nigbru dik ix- xihaga zghira minnghand kulhadd halli nghinu lill- klabb, Grazzi bil- quddiem.

  • Mark ghandek kull dritt illi ssaqsi izda tkunx daqshekk negattiv!!Diskors bhall ” x’ qed jigri fit- team, ghaliex kollu ghadu mistur u mohbi” ma jghamel gid lil hadd. Ahna dak li qed nghamlu mhu qed nghamluh bla ebda habi ta’ hadd u ma nafx xi trid tghid bih diskors bhal dan. Ahna ma nghamlux bhal klabbs ohra u nwieghdu hafna affarijiet li mbaghad ma jsirux realta. Bir- rispett kollu, nahseb int xi wiehed minn dawk l- armchair critics. Jekk trid il- vera tghin lil klabb qed nistiednek biex tghamel kuntatt mieghi. Jien minn nhar it- Tnejn se nkun kulljumm il- ground ta’ Verdala mill- 5.00pm sat- 8.30pm. Jekk trid ejja hdejna u nsibulek x’ taghmel. Ahna nkunu hemm volontarjat minflokk immur naghmel part-time job bhal haddiehor. U fil- weekends immorru nistudjaw il- loghob tal- avversarji jew intellghu t- timijiet ghall- loghob minflok nohorgu mal- familji taghna.
   At least l- unika haga li qed nitolbok hija biex ma tkunx aktar negattiv u tkun aktar kostruttiv fil- kritika tieghek. Ghamilt diversi stediniet ghal ghajnuna izda s’ issa ghadu hadd ma resaq lejn il- klabb. Ejja ha nahdmu id f’ id ghal gid ta’ dan il- klabb u ma naghmlux back stabbing bejnietna.

 293. Jien ma nafx min hu mark jew forsi nafu imma ma nafux b ismu….imma nahseb illi billi irrid ikun jaf x ghaddej fit team tas st georges huwa tajjeb ghal klabb ghax b hekk qed juri li ghandu interess lejn il klabb.Jien ukoll naqbel perfettament mieghu li bhala supporter illi dejjem hemm ghal bormla,certu affarijiet ghandna inkunu nafuhom,mhux meta jkun hemm il gbir inkunu involuti biss.U barra minn hekk..jekk ghal xi raguni jew ohra xi supporter ma jkunx jista jaghti ghajnuna fisika lil klabb,forsi habba sahhtu jew habba l familja jew habba ix xoghol,allura dan m ghandux dritt ikun supporter ta bormla u jkun jaf x inhu jigri????
  Rigward it team nawguralu sena ta successi minn qalbi
  VIVA BORMLA.

 294. Nixtieq Nejd Grazzi lil Demis talli Ogbu jkun Coach Tana Din is Sena Jekk nihdu it Training Bi Serjeta ana Nihdu Pjecir u imorru Tajjeb Dis Sena ax Fi Team Tal Minors ana Players Tahbin !! j allaaa kulhadd jamel l impenn Tijaw Biex kollaa f Daqqa Nahdmu bhala Team Wiehed b ekk Nuru l kulhadd kemm ahna kapaci u ma npaxxux Nies fl ebda Moghod Ezempju Fuq Glied uekk…Jien ma Baqali xejn aktar xi nejd hlief GOOD LUCK Boyss j allaa jmur kollox kif et nahsbu 🙂 Viva BORMLAAA !!!!

 295. Well done Boys ghar rebha kontra Pembroke. Nistennew ha narawkhom fil melita Tournament.

  Good luck & keep up the good work,

  Tonio

 296. Awguri lil Youths ghal stagun tajjeb

 297. Thanks Ray kellom b zonn il Bormlizi kollaaaa bhalek inti kemm namirak sihbi 😉

 298. Ghalkemm il-bierah ma stajx nattendi minhabba doveri ohra, pero xorta wahda nifrah lill-President l-Onor. Chris Agius u l-lill-membri kollha tal-kumitat tas-success kbir waqt l-attivita li saret fil-gibjun. Minn qalbi Prosit lill-kull min hadem. Jalla kulhadd jigbed habel wiehed halli naghmlu isem sabih lill-Bormla taghma. Well done u keep it up.

 299. Nispera hafna illi naraw kwantita kbira ta supporters L-erbgha ghall l-ewwel loghba tat tounament il Melita. Dawn minnkhom illi ghandhom konnessjonijiet f’diversi istutizzjonijiet f’Bormla, xerdu il kelma. It tim ghandu bzonn bidu tajjeb, kuragg, u support.

  Tonio Magro.

 300. Dwar il loghba kontra Melita hemm hafna xi tghid, IMMA, tlifna b’erbgha gowls, soft gowls u ma gara xejn b’daqsekk. Infatti il bierah, rebha tajba kontra Lija, 4-2. Loghba tajba, kullhadd ikkoncentrat, kullhadd xorta motivat, kullhadd aggressiv. Hekk il futbol, sahha, aggressivita u 90 minuta+.

  Good luck for next match.
  Prosit President, kumitat, Coach.

  Tonio Magro.

 301. rabat ajax vs thomas galea 2-0 proset xorta thomas avolja tlift nifem li kienu 11 kontrik!!

 302. Fejn x’hin ser issir il-partita kontra Melita nhar il-Gimgha, 16 ta’ Sttembru, 2011. Grazzi bil-quddiem.

 303. Ghada il loghba kontra il Melita. Hadd ma ghandu iktar minnha. Imbilli tlifna ma jfisser xejn. Min hu Bormliz ta vera icempel lill kull min jaf biex ghada jitilghu hafna supporters ghall kontra il Melita u anke kontra it timijiet kollha. Ghandna biex nirbhu imma il lohob ma tehodlux kopja. Kellu bzonn inkunu full team biss. Gibu is support u nissupportjaw sa l-ahhar anke jekk inkunu qed nitlfu. It tgerir ghalxejn. Il palyers support iridu. Good luck Pres ,il coach u il kumitat kollu.

  Sa l-ahhar nifs: FORZA ST. GEORGE’S!!!!!!!!!!

  Tonio Magro

 304. Nixtieq naghmel kuragg lill-Kumitat, Coach u Players. Ghalkemm tlifna l-ewwel zewg partiti, ghaq baqa’ hafna loghob, pero hemm bzonn li fl-inkontru li jmiss ngibu l-punti. Sentejn ilu wkoll konna bdejna b’zewg telfiet fejn konna qlajna 7 goals u ma skurjaniex wiehed. Fit-tielet partita kontra San Gwann konna rbahna 3-0 u lejn tmiem l-istagun kellna wkoll cans nitilghu wara rebhiet kontra Marsaxlokk u Vittoriosa Stars. Mela kuragg ghax it-tigrija sal-barkun.

 305. Kuragg. L-ewwel loghba kienet kwieta imma it tieni loghba laghbna tajjeb. It tielet nirbhu. Kullhadd habel wiehed, kullhadd jistinka u jkun agressiv biex jirbah. Inhallu f’idejn il kowc, il president u il kumitat.

  Forza St. George’s

  Tonio Magro

 306. Nixtieq Nghid Proset lit Team Tal Minors li ilbierah Rebhu bi Score Tajjjeb kontra Xghajra ta 6-2 emm 4 ti tfal tajbin jekk tihdu hsibom Coach,Kumitat…Vivaaaa ST.GEORGES FC

 307. Kemm hu sabih tifrah meta jirbah it tim tieghek, specjalment dawk tal minors u izghar.
  Kellu bzonn dawn it tfal kollha jitilhu, mal familja taghhom, jaraw il loghba tal kbar nhar il Hadd , Il Hamrun.

  Tonio Magro

 308. Dis Sena il Minors ha Jtuna Pjecir…..

 309. B’dispjacir ma stajx nigi l-ground sabiex nara lis-St.George’s jilghabu kontra Birzebbugia St.Peter’s minhabba mpenji ohra. U dispjacir aktar kelli meta cempilt lill-Gorg u qalli li sal-half time konna qeghdin nitilfu 1-0. Biex tkompli tghaqqad spiccat l-partita fejn tlifna 1-2. X’inhu jigri fit-team taghna ? Nittama li sa fl-ahhar nibdew it-triq tar-rebh ghax wara jkun tard wisq. Ga tlifna 9 punti. Ghalhekk minn qalbi naghmel appell lill-players sabiex jaghmlu dak kollu li jistghu halli ndawru r-rotta qabel ma jkun tard wisq. Qatt ma naf li f’din id-divizzjoni bdejna bi tliet telfiet infila. Mela kuragg l-ahwa, nigbdu habel wiehed halli almenu nzommu f’din id-divizzjoni!

 310. Timijiet tilfu u ohrajn rebhu. Il klassifika ghada imhawda ghax dawk illi hsiebna il jirbhu easy ma rebhux u vice versa. Bormla: KURAGG!! Ahna inkunu ma ta fuq dalwaqt.

  Tonio Magro.

 311. Jien ma rajtx il loghba imma qaluli kemm laghbu tajjeb. Prosit. Nistghu issa biss inharsu il quddiem u qatt lura. Good luck, kuragg.

  Tonio Magro.

 312. Proset li Team Tal Minors Rebhu 2-0 kontra mqabba !!!!!

 313. Prosit, prosit u prosit lill KULLHADD. Jien rajt il loghba u ghogbitni id determinazzjoni ta KULLHADD.
  Min taht u xorta irbahna 3-1, u l-iscore seta kien hafna ikbar imma loghob dan. Il futbol hekk.
  Nispera illi dawk li juma imwegghin, jirkupraw, ghax dan it tim qawwi ghandna bzonnu kull loghba. il physio ghandu x’laghmel nahseb u hemm bzonn ta iktar kuragg, iktar support, ghalkemm il bierah rajt ftit nies mhux hazin, u dan jawgura tajjeb hafna. Prosit is supporters kollha. Gibu iktar nkies mahkhom ha niehdu gost dis sena. Meta inkunu fit, aggressivi u irridu rebha, nafu kif. President, kumitat, coaching staff u players: PROSIT. KEEP UP THE GOOD WORK, PHYSICALLY AND MENTALLY.

  TONIO MAGRO

 314. Prosit tal-partita kontra Vittoriosa Stars. Jidher li hemm il-materjal, pero inhoss li l-coach irid jahdem aktar sabiex niehdu c-cansijiet li qed ikollna sabiex nibdew nirbhu l-loghbiet. Mill-bqijja prosit lill-President, Kumitat, Coach u Players.
  UNITED WE STAND.

 315. L-Ahhar li Tmut hija t-TAMA. Ghalhekk nappella lill-Players Kollha sabiex jaghmlu l-almu taghhom sabiex nhar il-Gimgha nohorgu b’punti massimi waqt li fl-istess hin naghmel kuragg lill-players kollha. Ahna warajkom. Mela ejjew sabiex inzommu postna fl-Ewel Divizzjoni.

 316. Jidher li Kollox hu Mitmum ! Wara diversi snin fil-First Division fejn anki konna fil-Premier, issa stagun iehor ……… lanqas niflah inkompli

 317. Il-bierak kont lest sabiex nigi nsegwi l-ahhar partita kontra Naxxar Lions, imma minhabba mpenji familjari, thassar kollox ghalkemm xorta wahda kien mohhni f’din il-partita. L-ewwelnett prosit tar-rebha, ghalkemm diziluz bir-relegazzjoni. Meta bdejt nahseb pero kellha cans insalvaw bi ftit aktar fortuna, ghalkemm kellna stagun delutenti. Bdejt niftakar fl-ewwel partita kontra Melita meta l-goal tar-rebha ta’ Melita wasal fl-ahhar hinijiet. Ukoll fil-partita tat-tieni round kontra Dingli kellba x-xutt ta’ Jonahtan jahbat mal-lasta u jispicca barra, konna vicin id-draw. L-istess kontra LIja fejn hadna telfa b’autogaol. Dawn huma ftit episodji mill-istagun 2011-2012. Issa ma hemmx xejn x’tista’ taghmel hlief li nibdew nippreparaw kmieni sabiex mill-gdid nkunu lura fl-Ewwel Divizzjoni. Inhoss li huwa d-dover tieghi li nirringrazzja lill-President, Kumitat,Coaches, il-players,l-aktar dawk li dejjem laghbu ghall flokk kif ukoll lill-dawk il-ftit partitarji li baqghu dejjem wara t-team anki fil-maltemp.

 318. Mela issa l-verdett huwa li fl-istagun li jmiss 2012/13 St.George’s ser jilaghbu fit-Tieni Divizzjoni. L-ahhar darba li gara dan kien fl-istagun 2003/04 fejn St.George’s kienu spiccaw fl-Ewwel Post bhala Champions. Fiz-zewg staguni ta’wara hadu sehem fl-Ewwel Divizzjoni meta fl-istagun 2005/06 St.George’s saru Champions tal-Ewwel Divizzjoni sabiex fl-istagun ta’ wara 2006/07 ikkompetew fil-Premier League meta x-Xandir kollu, hlief Smash TV, kellu

 319. Fl-istagun 2006/07 St.George’s ikkompetew fil-Premier League meta kull xandir, hlief Smash TV, kellu boycott mal-MFA. U mill-istagun ta’ wara 2007/08 St.George’s hadu sehem dejjem fl-Ewwel Divizzjoni sakemm din is-sena gejna relegati lejn it-Tieni Divizzjoni. Jien inhoss li ilna sejrin lura mit-telfa kontra Balzon Youth tal-Ewwel Round tas-sena l-ohra meta konna 3-1 minn fuq u fl-ahhar ghaxar minuti qlajna 3 goals.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: