Voting

Responses

 1. PROSIT vera tajba.

  hemm xi cans xi haga fuq in nursery?

  • Grazzi. Dan is-sit ghadu fil-bidu tieghu, pero certament li il-quddiem ser ikollna sezzjoni dwar in-nursery, ghaliex dawk it-tfal huma il-futur taghna, il-futur ta Bormla.

 2. PROSET TA DIN IL WEBSITE.NIXTIQ LI TAPDEJTJAWA SPISS KIFF QED TAMLU

 3. come on blues keep it up, lets go to win balzan u wara nahsbu biex nipattu naqa lil gierin taghna,inheggeg lis supporters jiegu il ground u jaghtu is support xieraq lil dan it team tal pijunieri

 4. VERU WEBSITE TAJBA INTERRESTANI HAFNA! NIXTIEQ ILLI KIEKU TAPPDEJTJAW IL-‘PLAYERS PROFILE U IN-‘NEXT MATCH PREVIEW’

 5. prosit tal website u l:kumitat u players ta rimonta li ghamiltu u qeghdin bi cans li nitilu premier

 6. Website tan-nursery

  http://www.stgeorgesyfn.webs.com

 7. Ghalkemm qed nara din is-sit ghax inhobb nara hafna dwar il-futbol ingenerali, nahseb li jekk tibqghu izzommuha hekk tkun wahda mill-ahjar ghax veru organizzata u spjegata tajjeb hafna. Nawguralkom kull success ghal gejjieni.
  Jien mir-Rahal il-Gdid imma ommi u missieri minn Bormla ghallura nxaqleb hafna lejn il-kottonera. Forsi din is-sena jirnexxieli li anke it-tifel tieghi jigi hemm u jilghab mal-kbar, ghal dan il-klabb bi storja kbira.

 8. Prosit Rennie Zahra ta l -interess tieghek lejn il club mahbub taghna ta St George’s. Inselli ghalik, zmien twil ilu kont nilghab mieghek ma Blue Jays. Konna niehdu pjacir nilghabu ta dilettanti li konna. Jien niftakrek tilghab hafna tajjeb u j’ Alla it tifel tieghek ikun kuntent jekk jinghaqad maghna.

  Inselli ghal kulhadd u nawguara il kumitat habrieki li ghandna li ghalkemm b hafna problemi jaghmlu il mirakli ghat team taghna.

 9. Iva niftakrek sewwa Gino. Inti kont tilghab fuq wara u maghna kien hemm christ (iz-zanzu) min Bormla ukoll. Sibt ritratt tat-tin li kelna ta meta irbahna l-final go ground C u int hemm qieghed irqiq u twil. Jien qasir kont u ghadni imma inti ma nafx jekk inbdiltx!!!
  Sa issa it-tifel qed jaghmel il=pre season ma Bormla u qalli li jhossu kuntent ghax kulhadd laqghu. Issa jiddependi mill-kowc izommux jew le lil Daniel. Izommu jew le xorta nibqgha migbud lejkom u nispera li narak.
  Grazzi bil-quddiem lil-Kulhadd.

 10. Rennie Zahra, li kieku tarani mhux ha tarafni zgur ax ma fadallix xara wahda u ghax hxint wkoll. Awguri lil Daniel xi darba niltaqghu zgur. Inselli ghal kulhadd.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: