Posted by: stgeorgesfc | July 15, 2011

News…


Wednesday 13th July kellna l- players meeting. Monday se nibdew il- pre-season.

Rigward il- Gulu, ma kienx ahna li nehhejnih, izda kien hu li telaqna. Anzi, jumejn qabel ma ffirma mal- Birgu konna fthemna mieghu li se nghamlulu kuntrattu hu kien accetta. Izda huwa seta’ jitlaq meta jrid peress li se jghalaq 21 sena u ghalhekk kull team seta jmur ghalih basta jhallas il- parametri. Minn hawn nirringrazzja lil Gulu tas- servizz li ta lill- klabb.

Rigward akkwisti, ghadu kemmxejn kmieni biex wiehed jikkonfermhom pero’ zgur li se jkollna attakkant ta’ vera li se jghatina pjacir kif ukoll erba’ zghazagh kapacissimi flimkien mal- maggoranza tal- players li kellna s- sena ‘l ohra.Rigward Thomas Galea, ix- xewqa tieghu hija li jrid jilghab ma’ Bormla pero’ dan huwa player tal- Hibs u l- ewwel irridu nirringaw maghhom.

Jekk jghogobkom ejjew ha nergew nibdu nigbru dik ix- xihaga zghira minnghand kulhadd halli nghinu lill- klabb, Grazzi bil- quddiem.

Advertisements

Responses

  1. Seqwenza under 17 Cottonera vs Lija-Iklin /Zebbug /Siggiewi / Xghajra /
    Mqabba.

    Under 15 Cottonera vs Luqa / Xghajra /Zurrieq/ Gudja/ Mtarfa /Sirens


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: