Posted by: stgeorgesfc | December 22, 2010

Il-Milied it-tajjeb u sena 2011 mimlija sahha u hena.


Nixtieq li permezz ta’ din il-website tal-club taghna nwassal messagg ghal dan iz-zmien ta’ festi lis-supporters leali taghna. Qed naghlqu din is-sena, is-sena fejn qed infakkru l-120 sena mit-twaqqief tal-club, fl-ewwel post tal-Ewwel Divizjoni bi tlett punti vantagg fuq l-eqreb team. Hija posizzjoni li taghmlilna kuragg biex nahdmu aktar izda fl-istess waqt noqghodu aktar kawti ghax issa l-attenzjoni ser tkun fuqna aktar. Nixtieq ukoll nirringrazzja lil siehbi l-Coach Joey Hasi Falzon tas-sagrifficcji kbar li jaghmel kif ukoll tad-dedikazzjoni tieghu.
Zgur li wara dawn is-successi hemm l-ghaqda li rnexxilu johloq il-Coach.Grazzi u prosit kbira tmur ukoll ghall-players li minkejja n-nuqqasijiet taghna, qed jaghtu dak kollu possibbli sabiex igibu dawn ir-rizultati. Grazzi ukoll lil shabi tal-kumitat tal-impenn taghhom. Grazzi wkoll lis-supporters leali taghna li zgur fil-loghbiet li gejjin ser jizdiedu sabiex naghtu aktar support lill-players taghna. Nittama li fil-granet li gejjin inkunu f’posizzjoni li dak li ilna nahdmu ghalih, fl-ahhar isehh.

Il-Milied it-Tajjeb lil kulhadd.

Chris Agius,
President

Advertisements

Responses

  1. U jien nixtieq nirringrazzja lilek taghli qed tmexxi bil ghaqal lil lewwel team ta Malta

  2. Il-Festi it-tajba lill-kullhadd! Grazzi lill-kullhadd specjalment lill-plejers b’qalb kbira li jilghbu mas-St Georges, lill-coach Joey Hasi Falzon kif wkoll lill-kumitat kollhu, partikoloarment lill-Chris, Bormliz ta’ veru u li bil-fatti jhobb lill-belt twelidu. Grazzi lill-kullhadd ghal-bidu ta’ stagun mil-isbah! Forsi fil-bidu ta’ din is-Sena dak li illna nistennew, fl-ahhar isseh!

  3. proset lil kulhadd. happy xmas&happy new year.

  4. nifrah lit- team tas st.georges gha wirjiet qalbiena li qieghed juri minkejja limitazzjonijiet li ghandna, u nghamlu kuragg ghas-sena d-diehla billi nibqghu mghaqudin ghal kumplament ta listagun li fadal u nkomplu nghatu s-sapport lill habrieki u bravu kowc taghna kif ukoll lill plejers kollha li qed jghatu qalbhom ghat team mahbub taghna. Niehu l-okkazzjoni billi naghti xewqat sbieh u sena mimlija risq u hena lill kulhadd.

  5. Nixtieq min qalbi nawgura il- milied u sena tajba lil president u lil kumitat kollu ta’ st ‘george’s fc lil coach u lil players tghana li tant qed ituna pjacir nawgura li dak li ahna kollha nixtiequ isehh pero xorta kburin bikom

  6. awguri lill president c.agius kumitat,coaches,players u supporters ta st.george’s fc.Is sena it-tajba u nawgura hidma sfieqa ghat team taghna st.george’s u success ghas sena il gdida.

    forza bormla


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: