Posted by: stgeorgesfc | July 30, 2010

Akkwisti Godda ghall-istagun li jmiss


Il-Kumitat ta’ St.George’s F.C. ghadu kif wasal biex ikkonkluda l-ewwel akkwisti ghal dan l-istagun. Dawn huma:

> Dylan Zarb minghand Valletta F.C.
>Mark Barbara minghand Valletta F.C.
>Luke Stivala minghand Birkirkara
>Gary Inguanez minghand Hibernians
>Thomas Galea minghand Hibernians
>Benoir Fenech minghand Hibernians

Fl-istess waqt ser ikun hemm numru ta’ players ohra bi prova.

Advertisements

Responses

 1. dylan zarb ukoll jew?

 2. prosit ta lakkwisti. Mark Barbara smajt li hu player interessanti hafna. Barranin wiehed se nzommu jew lmassimu li nistghu nirregistraw? Eworum se jibqa? u dwar sponsors sibna lxi hadd? Prosit lil kumitat li ta kull sena jirnexxielu jarma tim kompetittiv minkejja llimitizzjonijiet! Forza Bormla!

 3. Nixtieq li issa li bdejna t-tharig, naghti ftit rendikont dwar dak li ghamilna bhala kumitat matul dawn l-ahhar gimghat. L-akkwisti li ghamilna jidhru hawn fuq. Hdimna fuq players li emminna li ser isahhu l-iskwadra u li jaghmlu d-differenza. Hemm ohrajn li qeghdin bi prova fosthom xi barranin, li malli jsir progress fuq l-ingagg taghhom, inkunu nistghu nhabbruhom.

  Dwar barrani jew barranin. Nahseb sehibna jifhem li barrani huwa spiza kbira ghall-kumitat. Kien hemm decizjoni li sakemm ma’ jinstabx sponsor appositament ghall-barrani, barrani kellu jigi ngaggjat f’Jannar. B’hekk inkun frankajna 6 xhur pagi u jkunu ntlaghbu biss xi 3 jew 4 loghbiet tal-league. Nahseb sehibna japprezza li bi club bla sponsor u bla ghajnuna finanzjarja minn imkien, matul dawn l-ahhar snin saru l-mirakli. Grazzi lil kull min kellu sehem f’dan ix-xoghol.

 4. proset hafna tal akkwisti vera tajbin .issa jmiss li ahna is supporters li nghnu.x sar min ewerum…proset u ibqu ghamlu li tifilhu

 5. Napprezza l-kumment tal-KING.

  Qed naghmlu minn kollox biex ikollna skwadra kompetittiva. U kif qal il-KING imiss lilna s-supporters sabiex nghinu naqra…habbart l-iskema tal-membership..izda jiddispjacini nghid li ma’ kellnix rispons.

  Dwar EWURUM, nista’ nghid li ghada ser jibda t-training sabiex wara l-kumitat jiddiskuti mieghu. Jekk irridu team b’sahhtu, irridu nghinu. GRAZZI.

 6. smajt li TONY EWURUM trenja ma liskwadra ilbirah!! Ejja lahwa ha nejnu lil kumitat!!

 7. kurrag bormlizi din is-sena ejja nahdmu kolla flimkien forsi fl-ahhar tal istagun nifirhu kolla flimkien dik in naqra ghajnuna min ghand il hafna tiswa boys ejja hali din is sena nghamlu li ma rnexilnix is sena li ghadiet. ghandna team diga furmat fli tisejah sahha imma ma sahha irridu l-ahhar naqa li hija naqra ghajnuna min ghand kullhadd grazzi il-kullhadd!!

 8. nixtieq insaqsi lil kumitat jekk hux vera li ha jkollna xi 3 players taljani al prova.smajt dawn l affarjiet meta kont qed nixtri minn go hanut il-hamrun smajt ukolll li dawn il players ha jiprovdijomna xi sponser.vera jew le?????? kuragg ghat-tournament.

 9. Nassigura lil King li mhux vera li hemm xi players barranin bi prova. Kull ma’ kien hemm kien Toni Ewurum. Illum nilghabu kontra Qormi bla barranin. Fil-fatt ftit ilu ghidt li l-kumitat qabel li jkollu barrani f’Jannar. Sal-lum hekk ghadhom l-affarijiet. Pero ghamilna numru ta’ akkwisti li zgur li jaghmlu lit-team taghna forza fil-First. Malli jkun hemm xi progress dwar xi sponsor, tkun tafu tibzax.

 10. PROSET LIL KULLHADD TAL LOGHBA MA QORMI.GRAZZI CHRIS TAL INFORMAZJONI PERO TAT TALJANI SMAJTA MIT TAJJEB.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: