Posted by: stgeorgesfc | May 8, 2010

Semi Finali ta KO


BRMLA_VS Hin: 7.00 p.m.

Data: 11 ta Mejju

Post: Tedesco Stadium

Skor: 2 – 1


Fil-Victor Tedesco il-bierah intlaghbet is-semi finali tan KO fejn it-team tas-St Georges hareg rebbieh bl-iskor ta 2-1 kontra St Particks, biex issa nhar il-Gimgha ser jilghab il-finali kontra ic-Champions Marsaxlokk fil Hibs Ground. Kif kien mistenni din kienet sejra tkun partita kombattuta, peress lit-team Zabbari ghalkemm tilef postu mill-Ewwel Divizjoni ried rebha biex ghalmenu jispicca l-istagun fuq nota tajba. Il-partita bdiet bit- team tas-St Patricks johrog fuq l-attakk, izda mal hin il-loghob kien ibbilancjat bit team Zabbari jkun xi ftit ahjar.

L-uniku azzjoni denja f-ewwel taqsima kienet meta J Dalli ta St Georges gie quddiem il-gowlkeeper Zabbari wahdu biex tilef cans tajjeb li jiftah l-iskor ghat-team tieghu . Izda fil-hin mizjud St Patricks marru fil-vantagg b gowl tajjeb minn S Dimech li sab ix-xibka Bormliza wara pass tajjeb ta siehbu R Mifsud. Ezatt qabel tmiem l-ewwel taqsima minuta wara l-iskor ta St Patricks it-team Bormliz gab id-draw minn J Dalli wara azzjoni personali li pogga lit-team tieghu jithlu jistriehu bl-iskor ta 1-1.

Ghat- tieni taqsima it-team tas-St Georges hareg tajjeb fejn beda jamministra il-loghob imma beda jsiba xi ftit tqila, meta minn hafna azzjonijiet li holqu kienu traskurati fil konkluzzjonijiet taghhom. Hmistax il-minuta mit-tmiem tal partita St Georges ghamlu xi sotituzzjonijiet biex isahhu izjed l-attakk taghhom, u ta dan gew ippremjati ghax fil-hin mizjud ghamlu l-iskor 2-1 favur taghhom minn penalti moghti minn T Ewurun li ma zbaljax, wara li siehbu C Ciappara gie mwaqqa fil-kaxxa. B hekk it-team Bormliz evita il-hin barrani, biex nhar il-gimgha jiltaqa fil-finali kontra Marsaxlokk.

Advertisements

Responses

  1. ghatu kass naqra lit team tal kumitat.iccaqalqu naqa mir raqda

  2. Nibda biex nghid prosit lill-coach u lill-players li rnexxilhom jaslu ghall-Finali tan-KO rizervata ghat-teamijiet tal-First.

    Niddejjaq nidhol f’polemici imma ma’ nistax ma’ nirrispondiex lil dan il-PLAYER li qed jikteb taht Bormliz. Nista forsi naghtih bicca zghira ragun li forsi l-kumitat ma’ kienx xi kumitat li tajjar hafna nar. Pero naccertah li kien hemm hafna minn shabi li taw hafna hidma minghajr ma’ qaghdu jghidu lil dan il-PLAYER dwar x’ghamlu. Infakkru biss li tal-kumitat huma volontiera.

  3. well done blues

  4. proset lil players, l coach,turu u salvu dejjem mat team,proset.dawn vera haqqom proset ax bis sahha tahom biss irnexxilom jitilu final,proset al darb ohra

  5. Siehi Bormliz,nixtieq nigbidlek l-attenzjoni li ahna forsi nidru dejjem u ghalekk tara lilna, imma jien naccertak li hemm hafna izjed nies li jaghmlu xoghol li ma jidherx.

  6. Prosit lil kullhadd.Miz-zghar sal -kbar u nixtieq nghid proset specjalment lil kowc u lil Turu li dawn dejjam hadmu ghall-ahjar tat-tim u fuq kollox proset lil plejers tal-loghob avventuruz u tassew sabih li laghbu matul dan il-lig!!Prosit lil kullhadd!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: