Posted by: stgeorgesfc | April 6, 2010

Jintilef parti mic-cans ghall-Promotion


BRMLA_VS Hin: 16.30 p.m.

Data: 10 ta April

Post: Hibs (Kordin) Stadium

Skor: 0 – 2


Il-bierah fil Grawnd ta Kordin St Georges u Pieta ltaqu kontra xulxin fejn Pieta hargu rebbieha bl-iskor ta 2-0. Mas-suffara tar referee Pieta urew l-intenzjoni taghhom billi hargu aggressivi fuq it-team ta St Georges. Wara biss 10 minuti Pieta ghamlu l-ewwel attakk serju taghhom meta min kross ta M Alabi, l-ballun jaghddi minn quddiem il-lasti fejn hadd ma nkonkluda.

Fit-tieni attakk, Pieta marru fil vantagg permes ta Z Muscat li gheleb lil T Galea b xutt mil vicin. Wara dan il-gowl St Georges ghamlu rreazzjoni taghhom fejn xutt ta C Ciappara ghadda gholi. St Georges komplew jaghfsu fuq id-difiza ta Pieta ,meta daqqa ta ras ta E Amaira giet maqluha minn fuq il-linja fatali minn C Cassar. St Georges komplew biex igibu l-iskor indaqs meta daqqa ta ras ta T Bonello ghaddiet ftit gholi.

Fit- tieni  perjodu St Georges hargu aggressivi  imma il-loghob taghhom kien mghaggel, biex Pieta hadu vantagg mil l-izbalji ta Bormla meta fis-66 minuta kellu jkun T Galea ta St Georges li salva daqqa ta ras ta A Scerri milli jirdoppa. St Georges bdew jkunu nervuzi fil loghob taghhom u ghalek ippermettew lit-team ta Pieta li jikkontrolla kull moviment lit team ta Bormla setgha johloq. Pieta gharfu jikkontrollaw lit-team ta St Georges, li minn naha taghhom baghqu juru l-istess attagjament,fejn bla ma wisq tbatija Pieta ikkonttrollaw lit-team Bormliz ghal kollox. Fil hin mizjud Pieta skurjaw it-tieni gowl taghhom meta min nofs grawnd M Marmara avvanza wahdu biex ma sab l-ebda diffikuta jeghleb lil T Galea fil lasti Bormliza.

Wara din it-telfa St Georges iridu jisstennew il-loghob li jmiss biex jaraw ic cansis taghhom regward ic cans taghhom ghal promozzjoni.

Advertisements

Responses

  1. kuragg blues

  2. “Il-polza ma tifavura lil hadd ghax zelqa wahda u ic-cans jintilef ghat-tlitt timijiet….. hekk hu …….. tigrija sal-barkun……….. interessanti, kif jejdhu, kull loghob hija “cup tie”. Kurragg Blues …

  3. Kuragg blues. Jien ta lidea li nergghu nibdew intellghu il banda u nheggeg lis supporters jitilghu bi hgarhom lejn il ground!!!!

  4. Kif qal siehbi Tutu, kull loghba hija qisha final. Ahna ninsabu f’posizzjoni fejn qatt ma’ hlomna sa ftit gimghat ilu. Ahna emminna fil-kapacitajiet tal-players taghna, u issa qeghdin jissieltu ghal post fejn jixirqilhom fi zmien fejn qed infakkru l-120 sena.

    Kif qal siehbi supporter, jien ukoll niehu pjacir bil-banda, bandieri u support. Izda wisq niddejjaq meta jkollna min jigi darba l-ground u jaqlalna l-paroli. Jien nappella aktar sabiex kulhadd idahhal idejh fil-but skond kemm jiflah, sabiex il-club ikun f’posizzjoni li johrog ta’ ragel mal-players li qed jaghtuna pjacir. Dan il-club mirakli qed jaghmel.

  5. Ghalissa ahjar bla baned u hekk meta jkun il- waqt nitilghu kif suppost l- ahjar ghalissa li nghinu li team kif nistghu mill- ftit minn ghand il- hafna qedin f’ pozizzjoni li hadd ma basara ghadna anniversarju tal- club nemmen li l- Bormlizi jafu jghinu hafna f’ okkazzjonijiet bhall- dawn

  6. Kuragg blues ic-cans ghadu hemm. Diga success il-prestazzjonijiet ta dis-sena.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: