Posted by: stgeorgesfc | March 1, 2010

Appell mill-President


Wara bidu mhux tant tajjeb, it-team jidher li qabad ir-ritmu u issa ninsabu l-fuq mhux hazin, li kwazi diga salvi.

Ghadna kemm gejjien minn rebha sabiha kontra il-girien taghna Vittoriosa Stars u dan huwa kollhu mertu tal-coach, players, kumitat u intom supporters Bormlizi li bqajtu warajna anke f’mumenti difficli. Huwa fatt li konna ilna hafna ma’ nirbhu kontra Vittoriosa, u ghalkemm forsi ghandna fostna min sfortunatament jahseb li tirbah derby hija kollox, it-triq ghadha twila hafna u ghad hemm hafna aktar xoghol xi jsir. Ghalhekk ahna min hawn nappellaw biex intom li thobbu lit-team Bormliz, tipprovaw taghmlu l-ahjar biex tghinu lil dan it-team li qieghed jaghti qalbu loghba wara l-ohra.

Kif dejjem shaqt, it-team taghna ghandu l-isfortuna li ma’ ghandux sponsor, forsi wiehed mill-unici minn kull divizjoni tal-MFA. Habbatna hafna bibien ghall-ghajnuna. Izda sfortunatament hlief bibien maghluqa ma’ sibniex. Minkejja dan, ahna ma’ naqtghux qalbna, u ser nibqghu nhabbtu kull bieb li minnu jitfacca xaqq ta’ dawl, bit-tama li dan l-isponsor fl-ahhar jasal. Jibqa’ l-fatt pero li, kif dejjem naghmlu, kull sold dovut lill-players jithallas.

Biex toffru l-ghajnuna taghkom, ikkuntatjaw lili jew lil xi hadd minn shabi tal-kumitat u nassigurawkom li t-team Bormliz ikun jafulkom.

Wara r-rebha kontra Vittoriosa, qeghdin ninnotaw ukoll li fil-kummenti taghkom qeghdin jissemmew certu nies. Ahna min hawn nappellaw biex ma’ jissemmux ismijiet ta’ nies, u kliem mhux xieraq. Ahna nistennew u nippretendu diskorsi u kummenti posittivi u mhux tghajjir li ma’ jaghmel ebda gid. Ma nixtiequx li noqghodu niccekjaw il-kummenti taghkom qabel ma nippublikawhom u ma nixtiequx anqas li jkollna noqghodu niccensuraw certu kummenti. Nhar is-Sibt irbahna loghba importanti, vera, imma  dik il-loghba issa inhalluwa bhala parti sabiha mill-istorja tas-St.George’s, u nharsu l-quddiem ghall-partiti li jmiss.

Bil-quddiem nghid grazzi tas-support kontinwu li dejjem lesti taghtu lill-Pijunieri.

GRAZZI LILKOM KOLLHA
UP THE BLUES

Chris Agius

Advertisements

Responses

  1. Christ taf kemm ilna naqilu go fina ahna taf kemm ghajjruna b’ ismijiet fuq il- website taghhom tista tidhol u ticcekkja issa is- siegha tghana staportejna xhur u snin naqilu go fina issa waslet is- siegha li jaqilu go fijom huma ibqa fic- cert l- ismijiet li qedin insemmu huma kollha ta’ nies li lilna ma jahmlunix u ghamlulna hafna u hafna hsara jekk jidejjqu li jider isimom jiehdu pacenzja ma jidhlux fil- website tghana grazzi

  2. Grazzi talli tellajtu team li qed jilghab bil qalb ghall Bormla…u zgur li ssupporters regghu qed jiehdu gost jitilghu il ground. Hemm xi hsieb li nippruvaw nirbhu lpromozzjoni ghall premier? Grz u Viva Bormla

  3. kullhadd jaf li lilna l-bormlizi ma jahmluniex, u mhux il-birgu biss, izda nemmen li ahna superjuri u ghalhekk m’ghandniex ninzlu ghall-livelli baxxi li hu mdorri fihom haddiehor, nahdmu flimkien u nghinu lill-ghaqdiet bormlizi kollha u naghtu risposta bir-rizultati.

    it-tghajjir malajr jintnesa izda r-rizultati jibqghaw imnizzlin fl-istorja.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: