Posted by: stgeorgesfc | February 3, 2010

Is-Saints jaghtu l-ewwel telfa lil M’Xlokk!!


BRMLA_VS Hin: 1.30 p.m.

Data: 6 ta Frar

Post: Tedesco Stadium

Skor: 2-1


Fil Victor Tedesco Stadium St Georges hargu rebbieha kontra Marsaxlokk bli score ta 2-1. Kienet partita sabieha u bi kwalita ta loghob li kull supporter jkun jixtieq jara. Kif kien mistenni, din il loghba kienet, il loghba li ghalqet l-ewwel rawnd.

Minn naha ta Marsaxlokk dawn riedu rebha biex jaghlqu l-ewwel rawnd quddiem u b cans kbir li jkabbru t-tamiet ghal promozzjoni, u minn naha l-ohra it-team tas St Georges ried li jibqa javvanza biex hu ukoll jkollu cans li jinkompeti ghal ma ta quddiem.

Fil bidu rat lit team ta Marsaxlokk aggressiv u ma l-ewwel attakk fis 6 minuta rebhu korner li minnu M. Deanov tefa fix-xibka fuq kross preciz ta siehbu C. Brincat. Ezatt wara dan il gowl it-team ghamel reazzjoni tajba li minnha il goalkeeper Zammit salva fuq xutt ta J Dalli.

Anthony Ewurun fl-azzjoni kontra Marsaxlokk (ritratt mehud minn timesofmalta.com)

Biss Marsaxlokk malajr regghu organizzaw ruhhom u regghu gheddew il lasti difiza minn T.Galea darbtejn qabel l-interval. Ghat tieni taqsima St Georges hargu bi hsibijiet differenti,meta ma l-ewwel attakk ghamlu l-iskor ndaqs minn penalti moghti mill l-istess T. Ewurun li gie mwaqqa fil penalty area minn Galabov. Bli skor indaqs iz-zewg timijiet bdew jilghabu loghob sabieh fejn it-tnejn kienu b sahhithom f kull settur tal grawnd.

Izda fil-55 minuta St Georges regu marru fil vantagg minn C. Ciappara, li tefa f xibka vojta wara li dar mal goalkeeper Xlukkajr ghat tieni goal Bormliz. Wara dan il- goal St Georges ghazlu li jikkontrollaw il loghba, u ghamlu dan b kapacita kbira ghax it-team Xlukkajr huwa kompost minn players kapaci hafna. Lejn tmiem il-partita Marsaxlokk pruvaw  isalvaw il partita billi bdew jixxutjaw minn fejn jigi ,biss sabu quddiemhom team organizzat u determinat li johrog rebbieh, biex huwa ukoll jiccalingja ghal promozzjoni.

Advertisements

Responses

 1. Kif jejdu, fuq il-karta, Marsaxlokk jidru li huma il-favoriti netti. Bla dubju, Marsaxlokk ghandhom tim li jista jikkompeti b’sahha fil-Premier. Bormla min naha l-ohra ghandna tim kompatt u dixxiplinat li personalment nemmen li jista jqum ghal kull okkazzjoni. Mhux facli, izda bl-dubbju mhux impossibli. Kurragg Blues, ahna warajkom !

 2. kuragg blues

  • loba kbira ohraaa bluesss hasra li ma kelnix dak is supporter ta soltu =/ emm bzonn li nemnu aktar fit team bix it team ikompli jferahna 🙂

   ejja ha nitilaw bi hgarna al kontra hal balzan viva bormla =D

 3. Bormla Forever

 4. SSSSSSSSSSSSSSUUUUPERRRRRRR WELL DONE BLUES VERA GHAMILTU LOGHOBA KBIRA PROSET LILKOM KOLLHA

 5. Come on you SAINTSSSSSSS

 6. Prosit, Prosit tassew ! rebha misthoqqa Determinazzjoni qawwija, b’tim kompatt u dixxiplinat. Prosit lill-plejers, lill-coach, lill-Kumitat kollhu u fl-ahhar u mhux l-inqas lis-supporters kollha li baqaw jemmnu !

 7. proset blues nibqu ekk ax daqt waslet loba iportanti good luck

 8. Wirja impekkabbli li wasslet ghar-rizultat gust ta’ rebha ghas-Saints. Grazzi lill-players u l-Coach tal-impenn li taw u qed jaghtu. Grazzi talli emminntu fikom infuskom, u dan meta sa ftit gimghat ilu konna qed nghumu fl-ahhar postijiet tal-klassifika. Issa imiss il-pass tieghi u ta’ shabi sabiex dawk il-bibien li sibna maghluqa, nergghu nhabbtulhom u nftiixu ohrajn. Bi ftit aktar ghajnuna, dan it-team jista’ jkompli jaghmel affarijiet sbieh. Nibqghu nemmnu fil-kapacitajiet taghna, kif ghamilna malli tlaqna f’Awwissu.

 9. proset blues. dan it tim li jisthoq lil kulhadd.grazzi

 10. saints you are the best even in your darkest hours.thats what it means to be a BORMLIZ.GOOD LUCK AND VIVA bormla.

 11. Nixtieq nikteb fuq li qal id- DY regward il prosit u il loghba importanti. Siehbi l-izjed loghba importanti ghal Bormla hija din il loghba li gejja,ghax ahna rridu dejjem ninzlu ghal loghob b determinazzjoni u mhux b tenzjoni.Jien naf li int qieghed tikteb b qalbek l-izjed, u jien naf ezatt xtixtieq. Biex isseh ix-xewqa tieghek it-team irid bilfors jinzel ghal loghob trankwil u minghajr tenzjoni u ix-xewqa tieghek tigi realta.

 12. nhar il hadd ser nilghabu kontra lbirgu u tkun haga sabieha li ninkoraggixxu lplayers t’ghana billi nattendu ttraining grounds u nassigurakhom li l plejers jiehdu pjacir hafna , u niehu l’okkazzloni biex inheggeg lis supporters jitilghu bi hgarhom ghal nhar is sibt……forza pijunieri.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: