Posted by: stgeorgesfc | January 5, 2010

Rigward il-Laqgha Generali Straordinarja…


Ilbirah 10 ta Jannar, saret il-Laqgha Generali Straordinarja ta’ St.george’s F.C. Il-MFA kienet rapprezentata minn Lawrence Callus. Kien hemm attendenza tajba minn dawk li ghandhom ghal qalbhom is-St.George’s, fosthom wiehed mill-Presidenti Onorarji s-sur Ugo Callus, l-uniku wiehed minnhom prezenti.

Il-President ta’ spjega wara r-raguni ghal din il-LGS…

1. Amministrazzjoni….fosthom li St.George’s hu maghmul minn hafna ferghat u mhux il-kbar biss fosthom in-Nursery f’kull kategorija, l-Youths u l-Kbar. Hemm bzonn li l-piz jinqasam aktar. Qal li sar hafna xoghol fix-xhur tas-sajf, hafna attivitajiet li hallew lira, hafna laqghat dwar team kompetittiv. Jista’ isir aktar xoghol, izda tajjeb li niftakru li n-nies tal-kumitat huma volontarji, u allura ghandna nghidulhom grazzi ta’ kull haga li jaghmlu. Izda t-team ta’ St.George’s, mhux tal-kumitat biss. Hemm bzonn aktar nies biex jghinu lill-kumitat.

2.Finanzi…. Ghalkemm il-club ma’ ghandux djun antiki, waqa’ lura fil-pagamenti mal-players. Saru hafna attivitajiet mill-kumitat, izda dan qatt ma’ hu bizzejjed jekk ma’ ikun hemm sponsor. Il-kumitat hadem wara numru ta’ ditti, talab lill-Presidenti Onorarji biex iressquh ma’ xi sponsor. Izda bqajna wiehed mill-unici clubs fl-MFA bla sponsor. Hawn tajjeb jinghad li l-President Onorarju li dejjem ta’ sapport u sostenn lill-club kien is-sur Ugo Callus. Kien hemm individwi ohra li taw xi ghajnuna. Dwar il-barrani, il-kumitat ghall-ewwel kien tal-ideja li ma’ jidholx ghall-piz li jkollu barrani. Izda dahal ghal dan il-piz wara li kien hemm weghdha li ditta tissponsorja din l-ispiza. Tajjeb li jinghad li ghal St’George’s, il-pagament ta’ player barrani huwa dejjem il-prijorita, u hekk dejjem sar u fil-hin. Il-hlas tal-barrani illum huwa piz fuq il-kumitat.

3.Kalcistikament…. Il-kumitat kien tal-fehma li kellu team kompetittiv. Hekk urew l-ewwel rizultati fil-friendlies u fin-KO. Izda imbaghad sofrejna numru ta’ telfiet, li zgur li hassbu lil min ghandu ghal qalbu s-St.George’s. Il-kumitat ghadu jemmen fil-grupp ta’ players u l-kowc, u konvint li l-affarijiet jistghu u ghandhom jitjiebu fil-granet u gimghat li gejjin.

4.Decizjonijiet…. Ittiehdet decizjoni li din il-LGS thalli f’idejn laqgha tal-kumitat sabiex ikollha l-fjat li terga’ tiltaqa’ u tikkonferma lil dawk li ghadhom interessati li jservu fil-kumitat, filwaqt li tahtar nies godda, jekk ikun il-kaz.

Advertisements

Responses

 1. Il- laqgha tal- hadd trid tkun membru biex tattendi jew miftuha ghall- kullhadd ?

  • “Nhar il-Hadd 10 ta’ Jannar 2010 fl-10 ta’ filghodu ser issir Laqgha Generali Straordinarja. F’din il-Laqgha mlaqqa apposta ser tkun diskussa l-posizzjoni tal-club…kif sejrin bhala amministrazzjoni, finanzi kif ukoll il-wirjiet tat-team. Ser ikun hemm ukoll hatra ta’ kumitat gdid. Ghalhekk minn hawn qed nistieden lil min ghandu ftit hin u rizorsi sabiex jersaq il-quddiem u jinghaqad biex jghin lil dan it-team. Nghid grazzi bil-quddiem lil min lest jerfa’ bicca mill-piz.” – Chris Agius, President

 2. Il-Laqgha miftuha ghal kull min jixtieq il-gid il-club u ghal kull min jista’ jghin f’xi haga.

 3. Illum saret il-Laqgha Generali Straordinarja ta’ St.george’s F.C. Il-MFA kienet rapprezentata minn Lawrence Callus. Kien hemm attendenza tajba minn dawk li ghandhom ghal qalbhom is-St.George’s, fosthom wiehed mill-Presidenti Onorarji s-sur Ugo Callus, l-uniku wiehed minnhom prezenti.

  Il-President ta’ spjega wara r-raguni ghal din il-LGS…

  1. Amministrazzjoni….fosthom li St.George’s hu maghmul minn hafna ferghat u mhux il-kbar biss fosthom in-Nursery f’kull kategorija, l-Youths u l-Kbar. Hemm bzonn li l-piz jinqasam aktar. Qal li sar hafna xoghol fix-xhur tas-sajf, hafna attivitajiet li hallew lira, hafna laqghat dwar team kompetittiv. Jista’ isir aktar xoghol, izda tajjeb li niftakru li n-nies tal-kumitat huma volontarji, u allura ghandna nghidulhom grazzi ta’ kull haga li jaghmlu. Izda t-team ta’ St.George’s, mhux tal-kumitat biss. Hemm bzonn aktar nies biex jghinu lill-kumitat.

  2.Finanzi…. Ghalkemm il-club ma’ ghandux djun antiki, waqa’ lura fil-pagamenti mal-players. Saru hafna attivitajiet mill-kumitat, izda dan qatt ma’ hu bizzejjed jekk ma’ ikun hemm sponsor. Il-kumitat hadem wara numru ta’ ditti, talab lill-Presidenti Onorarji biex iressquh ma’ xi sponsor. Izda bqajna wiehed mill-unici clubs fl-MFA bla sponsor. Hawn tajjeb jinghad li l-President Onorarju li dejjem ta’ sapport u sostenn lill-club kien is-sur Ugo Callus. Kien hemm individwi ohra li taw xi ghajnuna. Dwar il-barrani, il-kumitat ghall-ewwel kien tal-ideja li ma’ jidholx ghall-piz li jkollu barrani. Izda dahal ghal dan il-piz wara li kien hemm weghdha li ditta tissponsorja din l-ispiza. Tajjeb li jinghad li ghal St’George’s, il-pagament ta’ player barrani huwa dejjem il-prijorita, u hekk dejjem sar u fil-hin. Il-hlas tal-barrani illum huwa piz fuq il-kumitat.

  3.Kalcistikament…. Il-kumitat kien tal-fehma li kellu team kompetittiv. Hekk urew l-ewwel rizultati fil-friendlies u fin-KO. Izda imbaghad sofrejna numru ta’ telfiet, li zgur li hassbu lil min ghandu ghal qalbu s-St.George’s. Il-kumitat ghadu jemmen fil-grupp ta’ players u l-kowc, u konvint li l-affarijiet jistghu u ghandhom jitjiebu fil-granet u gimghat li gejjin.

  4.Decizjonijiet…. Ittiehdet decizjoni li din il-LGS thalli f’idejn laqgha tal-kumitat sabiex ikollha l-fjat li terga’ tiltaqa’ u tikkonferma lil dawk li ghadhom interessati li jservu fil-kumitat, filwaqt li tahtar nies godda, jekk ikun il-kaz.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: