Posted by: stgeorgesfc | October 17, 2009

Is-Saints jirbhu Grupp 2 b’rebha fuq Balzan!!


BRMLA_VS Hin: 3.00 p.m

Data: 17 ta Ottubru

Post: Tedesco Stadium

Skor: 3-2

balzan

Loghba verament drammatika fl-ahhar hinijiet taghha, fejn is-Saints hargu rebbieha wara li kienu min taht b’zewg goals. Min din il-loghba Balzan riedu rebha bilfors waqt li ghas-Saints kienet bizzejjed draw ghall-kwalifikazzjoni ghas-Semi Finali.

Fil-bidu tal-loghba Hal-Balzan urew mill-ewwel l-intenzzjonijiet taghhom fejn wara biss zewg minuti loghob, minn corner, l-ex player ta St. Georges FC, Trevor Thomas tefgha fix-xibka. Dan il-goal hasad mhux ftit lit-team tas-Saints fejn Balzan resqu xi darba ohra vicin li jziedu il-vantagg. Ftit qabel l-ewwel taqsima, is-Saints thassrilom goal wara offside dubjuz.

Gordon Mallia ta St. George's jipprova jiehu il-ballun lil player ta Balzan Youths

Gordon Mallia ta St. George's jipprova jiehu il-ballun lil player ta Balzan Youths

Fit-tieni taqsima, is-Saints pruvaw jaghmlu reazjoni pero kienu Hal-Balzan li regghu skorjaw meta Aaron Agius skorja wara azzjoni personali. Wara dan il-goal kulhadd kien b’qalbu maqtugha ghas-Saints, pero il-players bormlizi urew karattru u qatt ma qatghu qalbom. Infatti huma naqsu id-distakk wara li is-Super-Sub Josef Dalli (Gulu), gie mwaqqa fil-kaxxa u mill-hdax il-metru, Glenn Bonello tefgha il-goalkeeper ta Balzan in-naha l-ohra. Wara dan il-goal, il-bormlizi hadu kuragg kbir, bl-ghajnuna kbira tas-supporters, tant li wara biss hames minuti huma ghamlu l-iskor indaqs wara tahwida fil-kaxxa min corner ta Scibberas, Anthony Ewurum tefa’ fix-xibka. B’dan il-goal kulhadd haseb li il-loghba kienet se tintemm bl-iskor ta 2-2, pero reggha kien is-Super-Sub JOSEF DALLI li sab ix-xibka wara pass tajjeb ta Gordon Mallia, biex tefgha lis-supporters prezenti f’dellirju ta ferh!!

Min hawn nirringrazjaw hafna lil coach, players, kumitat u specjalment lilkom is-supporters talli bqajtu wara it-team u taghjtu kurragg kbir lil players taghna! B’din ir-rebha is-Saints rebhu il-grupp u b’hekk huma se jilghabu kontra min jigi it-tieni minn Grupp 1.  COME ON BLUES!!!!!!!!

Fil-loghba ta warajna, Mqabba u Pieta hadu punt kull wiehed wara li spiccaw bl-iskor ta 1-1. Punt li kien bizzejjed ghall-Mqabba biex jghaddu ghas-Semi Finali mas-Saints. Vilson Cauchi pogga lil Mqabba fil-vantagg, waqt li Mohammed El Jadei kiseb id-draw ghall-Pieta.

Advertisements

Responses

  1. prosit BLUES UREJTU GRINTA TA ILJUN!!!!!!!!!!!!!!!!!!! COME ONNNNNNNN

  2. Nixtieq nghid prosit kbira lill-players u l-coach ghall-mod kif minkejja li jonqosna loghba, diga rbahna l-grupp. Sodisfazzjon akbar imur ghall-fatt li illum urejna li kapaci nirreagixxu. B’zewg goals minn taht irkuprajna u spiccajna rbahna l-loghba. Prosit Boys

  3. Prosit tassew, it-team tas-Saints wera li ghandu karattru. Kienet loghba verament difficli. Izda nahseb li kull min kien il-ground jaqbel li ghalkemm f’certu hinijiet Bormla kienu xi daqxejn dizorganizati, pero, grazzi ghal-qalb kbira tal-plejers u il-gwida tal-coach bil-mod il-mod bdew jemmnu fil-kapacita taghhom u tat-team kollhu. Prosit tassew lill-Plejers kollha, lill-Coach u fl-ahhar u mhux l-anqas lis-Supporters kollha li ma’ qatawx qalbhom u li baqghaw jaghtu is-support il-hin kollhu !

  4. Prosit lil kullhadd.
    il lum is supporters urew li ghandom fiducja fil plejers ghax baqu jaghtu support sa l ahhar meta nghidu li supporters jkunu l 12 il plejer fil ground ma nkunux sejrien zbaljat. min naha taghhom il plejers qamu ghal okkazjoni u rnexilhom idawru ir rizultat min telfa ta 2-0 ghal rebha ta 3-2 biex il partitarji hargu sodisfatti

  5. prosit ghal rimonta u l-qalb kbira tal-players u anki is supporters 2-0 min taht u nirbhu 2-3.Kas ta orgolju u karattru.J’Alla nibqaw sejrin hekk u ikollna stagun positiv.L-attendenza tajba hafna u jekk jibqaw gejjin ir risultati toktor akter sgur.WElldone ST.GEORGE’S FC.1890-2009

  6. Prosit kbira, kont qed nara l goals fuq it-tv u kif rajt li Bormla kienu 2-0 minn taht ghedt li ghamlu rimonta kbira flahhar kwarta. Tim li ma jaqtax qalbu malaj u jekk forsi fcertu lobiet ma jintuzax il mohh, il qalb tkun dejjem hemm. Prosit!

  7. kull darba li nilghabu qed nirbhu u nuru li ghandna team lil dawk ta balzan nejdihom wahda kisiertuna bid daqqiet qdattu mall players taghna fil ground u fi kwarta tfajniekom go skip, prost hbieb nibqu maghqudin


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: