Posted by: stgeorgesfc | September 22, 2009

Min tahsbu li huwa l-aktar team b’sahhtu fil-First Division?


Xi kultant se nibdew noholqu diskussjonijiet fejn intom li zzuru dan is-sit tkunu tistghu thallu il-kummenti taghkom.

Discussion_PICId-diskussjoni ghal-din il-gimgha hija, min tahseb li huwa l-aktar team li ssahhah fil-First Division permezz ta l-akkwisti li ghamel matul is-sajf li ghadda?

Advertisements

Responses

 1. Jiena nahseb li jista’ jkun li l-aktar team/s li issahhu jistaw jkunu appuntu dawk it-Teams li gew relegati. jigifiri il-Vittoriosa Stars u Marsaxlokk. Verament, jista jkun li peress li daw it-teams gew relegati jista’ jkun li tilfu numru ta’ plejers (specjalment barranin) u ghaldaqstant il-kollettiv ta’ team b’sahhtu jintilef. Ma’ nafx jekk tahsbuiex bhali, imma verament inhoss li din is-sena it-team mahbub taghna ghandu xi haga specjali li jista’ jkun li jaghtina pjacir matul din is-Sena. Nispera li ghal anqas fil-kumment tal-ahhar kont korret. Kuragg Blues u prosit lill-Kullhadd !

 2. Jiena naqbel hafna ma manuel li it teams li gew relegati huma laktar bsahhitom.. pero nemmen hafna fdan it team l ghandna din is sena ax kull meta mort narom dejjem taw qalbom u ma bezawx jilabu kontra timijit bhal hibs u mxlokk.

 3. Bla dubju it- teamijiet relegati se jkunu b’ sahhitom il- ghaliex it- team taghhom huwa ta’ premier vera li iddajfu meta telqulom il- Barranin imma xorta ghandom players tajbin maghhom pero jien nghid li jekk ahna nibqu nuru dan il- loghob li qed nilghabu fil- friendlys nahseb inkunu bicca ghadma iebsa ghall- kullhadd

 4. fil-first kull team jaghti loba lil kull team ihor. fuq it team ta bormla najd li andom team tajjeb hafna alix fkull loba li labu sa issa urew li em team bix jitla. it team ta bormla din is sena anda coach , players u support mill AQWA! ejja ha nitilu fej haqna

 5. Nahseb bhas soltu il 1st se jkun kampjonat kumbatut hafna , filli qed tigiled ghal promozjoni titlef 2 loghobiet u tispicca tigiled ghar biex ma taqax 2nd.

  bhala teams hemm il birgu u marsaxlokk dik in naqra armati ahjar biss it teams lohra kwazi kollha ma tistax tarmijhom. nemen li id differenza se tkun f dak it team li jilghab bil hega u b entuzzjazmu li fil kaz ta St.George’s jider li mhux niqes specjalment jekk ikunu inkoragieti mil ispettaturi li jkomplu jdahlu entuzjazmu fil plejers

  WE CAN DO IT

 6. Marsaxlokk u il-Birgu huma minghajr dubju l-aqwa timijiet fil-First Division bil-players li ghandhom. Pero dan ma jfisser xejn ghax dak hu s-sabih tal-football, li kollox jista jigri.

 7. memx loba facli fil first division. derby mill aktar interessanti se jkollna din is sena looking forward alija

 8. Ovvjament iz-zewg timijiet li gew relegati se jkunu favoriti ghax gew vantagjati meta kienu qeghdien jixtru il-players. Pero nahseb li l-birgu se jkollhom xi haga nieqsa ghax il-players tal-lokal taghhom ma zammewhomx.
  Irrid nghid li t-tim taghna irrid jahdem hafna biex jerga jirbah il-kredibilta mas-supporters tieghu; li wara kollox huma il-main sponsor taghhom. Il-hsara kbira li saret is-sena l-ohra mhiex facli biex tiranga.

 9. Naqbel hafna ma dak li qed tghidu, illi iz-zewg timijiet relegati huma suppost l-aktar b’sahhitom. Pero qed tinsew haga li psikologikament dawn iz-zewg timijiet huma l-aktar dghajfa, u meta jkollok timijiet b’ hafna players godda dawn hafna drabi jdumu biex jintegraw, bhall fil-kaz ta’ Vittoriosa. Fil-kaz ta’ tim taghna nahseb li bhalla kumitat hdiemna bil-ghaqal hafna, ghax komplejna bnejna fuq is-sena l-ohra, nemmen li ghandna forwards line fost l-ahjar fil-first dan ghaliex qed niskurjaw hafna anka ma timijiet tal-premjer. Fuq l-istagun li gej l-importanti hu li tibda bit-tajjeb u tihu kemm tiflah punti fil-bidu ta’ l-istagun, min jirnexxielu jaghmel hekk zgur li jkun fost l-isfidanti ghall-promozzjoni.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: